آمار کل " صادرات به" کشور "مكزيك" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 30,000,000 205,348,500,000 Rls. 6,300,000 $
2 1396 مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 159,300 4,185,394,005 Rls. 128,712 $
3 1396 مكزيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,050 3,859,062,223 Rls. 118,927 $
4 1396 مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 163,860 1,602,305,010 Rls. 49,158 $
5 1396 مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 153,690 1,499,279,505 Rls. 46,107 $
6 1396 مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 117,220 1,435,346,762 Rls. 44,236 $
7 1396 مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60,940 1,285,139,284 Rls. 39,611 $
8 1396 مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 83,490 1,275,991,445 Rls. 38,999 $
9 1396 مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 138,014 799,362,530 Rls. 24,636 $
10 1396 مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,500 616,171,231 Rls. 18,791 $
11 1396 مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 54,320 590,747,389 Rls. 18,130 $
12 1396 مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,700 365,259,570 Rls. 11,206 $
13 1396 مكزيك 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 4,300 349,160,436 Rls. 10,638 $
14 1396 مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,100 345,122,028 Rls. 10,646 $
15 1396 مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,510 317,577,810 Rls. 9,790 $
16 1396 مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 45,490 193,108,740 Rls. 5,955 $
17 1396 مكزيك 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 330 16,246,890 Rls. 495 $
18 1396 مكزيك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 266 11,682,000 Rls. 360 $
19 1396 مكزيك 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 50 9,735,000 Rls. 300 $
مجموع کل
224,105,191,858 ريال
مجموع کل
6,876,697 دلار
[1]