آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,160,000 362,618,204,000 Rls. 11,159,200 $
2 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 64,022 21,195,301,206 Rls. 653,007 $
3 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 21,125 7,000,847,730 Rls. 215,477 $
4 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 214,888 3,471,766,570 Rls. 106,154 $
5 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 102,080 2,094,065,471 Rls. 64,288 $
6 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,781,198 2,028,887,845 Rls. 62,341 $
7 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 14,166 1,385,222,310 Rls. 42,498 $
8 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 99,723 1,213,570,047 Rls. 37,397 $
9 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 15,980 1,089,410,494 Rls. 33,531 $
10 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,536 1,030,262,760 Rls. 31,608 $
11 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 17,790 649,800,000 Rls. 20,000 $
12 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 5,138 97,470,000 Rls. 3,000 $
13 1396 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 227 9,747,000 Rls. 300 $
مجموع کل
403,884,555,433 ريال
مجموع کل
12,428,801 دلار
[1]