آمار کل " صادرات به" کشور "موريس" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 موريس 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 143,937 3,056,125,512 Rls. 93,558 $
2 1396 موريس 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,125 1,200,225,136 Rls. 37,012 $
3 1396 موريس 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 434,228,850 Rls. 13,365 $
4 1396 موريس 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 433,547,235 Rls. 13,367 $
5 1396 موريس 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 7 375,377,080 Rls. 11,570 $
6 1396 موريس 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 310,837,295 Rls. 9,551 $
7 1396 موريس 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 22,140 179,433,630 Rls. 5,535 $
8 1396 موريس 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 22,000 178,475,000 Rls. 5,500 $
9 1396 موريس 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 390 76,656,060 Rls. 2,340 $
10 1396 موريس 09102090 زعفران به صورت فله 1 62,237,325 Rls. 1,918 $
11 1396 موريس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 190 22,407,156 Rls. 684 $
12 1396 موريس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 80 10,374,618 Rls. 320 $
13 1396 موريس 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 50 9,415,573 Rls. 290 $
14 1396 موريس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3 2,609,795 Rls. 80 $
مجموع کل
6,351,950,265 ريال
مجموع کل
195,090 دلار
[1]