آمار کل " صادرات به" کشور "موزامبيك" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,980,000 73,237,901,200 Rls. 2,257,120 $
2 1396 موزامبيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,231,691 70,523,154,410 Rls. 2,148,655 $
3 1396 موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 39,257,127 44,339,601,282 Rls. 1,366,578 $
4 1396 موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 990,000 36,909,554,800 Rls. 1,128,560 $
5 1396 موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 594,000 26,586,688,160 Rls. 819,445 $
6 1396 موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,700,000 24,906,142,500 Rls. 767,500 $
7 1396 موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 22,373,276,772 Rls. 682,872 $
8 1396 موزامبيك 27132000 قيرنفت 2,384,854 16,249,052,200 Rls. 500,819 $
9 1396 موزامبيك 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 10,050,000 6,522,651,000 Rls. 201,000 $
10 1396 موزامبيك 25202000 ک گچ 4,622,890 3,749,617,968 Rls. 115,572 $
11 1396 موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,080,180 2,875,353,767 Rls. 87,368 $
12 1396 موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 117,270 2,473,369,980 Rls. 76,224 $
13 1396 موزامبيك 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 161,500 1,650,796,400 Rls. 50,872 $
14 1396 موزامبيك 27132000 قيرنفت 219,011 1,468,356,385 Rls. 44,897 $
15 1396 موزامبيك 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 95,800 986,938,785 Rls. 30,177 $
16 1396 موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,000 928,041,400 Rls. 28,609 $
17 1396 موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,500 909,166,375 Rls. 27,625 $
18 1396 موزامبيك 27132000 قيرنفت 19,913 135,610,735 Rls. 4,181 $
19 1396 موزامبيك 25202000 ک گچ 181,825 100,262,767 Rls. 3,091 $
مجموع کل
336,925,536,886 ريال
مجموع کل
10,341,165 دلار
[1]