آمار کل " صادرات به" کشور "ميانمار" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ميانمار 27132000 قيرنفت 25,867,876 176,234,793,226 Rls. 5,370,072 $
2 1396 ميانمار 27132000 قيرنفت 16,906,951 114,527,883,095 Rls. 3,530,068 $
3 1396 ميانمار 27132000 قيرنفت 9,229,122 62,534,644,192 Rls. 1,928,293 $
4 1396 ميانمار 27132000 قيرنفت 6,981,100 47,245,687,255 Rls. 1,456,087 $
5 1396 ميانمار 27132000 قيرنفت 5,987,850 40,907,671,810 Rls. 1,257,448 $
6 1396 ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 1,207,972 35,266,941,721 Rls. 1,087,175 $
7 1396 ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,200,000 30,541,087,500 Rls. 934,500 $
8 1396 ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 3,730,000 26,947,956,300 Rls. 828,620 $
9 1396 ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 795,018 23,215,450,582 Rls. 715,517 $
10 1396 ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 786,287 23,190,457,406 Rls. 707,658 $
11 1396 ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,452,023 20,286,204,390 Rls. 623,202 $
12 1396 ميانمار 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 11,360 19,369,576,000 Rls. 593,085 $
13 1396 ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,351,499 18,751,889,505 Rls. 577,992 $
14 1396 ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 598,375 17,508,704,153 Rls. 538,538 $
15 1396 ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,260,000 15,974,009,520 Rls. 492,240 $
16 1396 ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,027,350 12,499,205,976 Rls. 385,211 $
17 1396 ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 819,950 11,551,196,934 Rls. 352,730 $
18 1396 ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 302,428 8,871,876,594 Rls. 272,185 $
19 1396 ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 298,006 8,705,410,873 Rls. 268,205 $
20 1396 ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 437,740 6,109,471,966 Rls. 188,227 $
21 1396 ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 197,987 5,776,999,794 Rls. 178,187 $
22 1396 ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 149,123 2,080,021,874 Rls. 64,123 $
23 1396 ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 54,400 1,941,030,080 Rls. 59,839 $
24 1396 ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 116,820 1,339,449,992 Rls. 40,888 $
25 1396 ميانمار 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 88,000 1,098,999,648 Rls. 33,903 $
26 1396 ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 27,200 973,746,400 Rls. 29,920 $
27 1396 ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 59,640 832,026,380 Rls. 25,645 $
28 1396 ميانمار 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 37,020 660,734,811 Rls. 20,361 $
29 1396 ميانمار 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 296,000 604,733,724 Rls. 18,648 $
30 1396 ميانمار 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 270,000 559,816,110 Rls. 17,010 $
31 1396 ميانمار 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 301,472,000 Rls. 9,231 $
32 1396 ميانمار 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 274,843,030 Rls. 8,470 $
مجموع کل
736,683,992,841 ريال
مجموع کل
22,613,278 دلار
[1]