آمار کل " صادرات به" کشور "نروژ" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 نروژ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 521 9,681,743,816 Rls. 298,414 $
2 1396 نروژ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 451 2,544,915,750 Rls. 78,250 $
3 1396 نروژ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 700 1,124,197,100 Rls. 34,645 $
4 1396 نروژ 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,550 879,881,280 Rls. 27,120 $
5 1396 نروژ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,985 757,932,840 Rls. 23,380 $
6 1396 نروژ 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 34 731,125,540 Rls. 22,535 $
7 1396 نروژ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,716 705,116,770 Rls. 21,730 $
8 1396 نروژ 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 8,640 560,511,360 Rls. 17,280 $
9 1396 نروژ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 122 466,021,643 Rls. 14,245 $
10 1396 نروژ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 7 394,618,530 Rls. 12,066 $
11 1396 نروژ 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 465 301,673,400 Rls. 9,300 $
12 1396 نروژ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,650 289,986,780 Rls. 8,940 $
13 1396 نروژ 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,718 275,455,004 Rls. 8,492 $
14 1396 نروژ 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,600 259,504,000 Rls. 8,000 $
15 1396 نروژ 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 182 205,629,830 Rls. 6,265 $
16 1396 نروژ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,520 147,917,280 Rls. 4,560 $
17 1396 نروژ 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 2,200 142,727,200 Rls. 4,400 $
18 1396 نروژ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 119,103,732 Rls. 3,674 $
19 1396 نروژ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 246 92,805,624 Rls. 2,832 $
20 1396 نروژ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 804 83,724,800 Rls. 2,560 $
21 1396 نروژ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 77,848,800 Rls. 2,400 $
22 1396 نروژ 08109020 زرشك تازه 496 74,023,516 Rls. 2,282 $
23 1396 نروژ 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 270 70,066,080 Rls. 2,160 $
24 1396 نروژ 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,160 62,570,973 Rls. 1,929 $
25 1396 نروژ 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 35 53,005,326 Rls. 1,634 $
26 1396 نروژ 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31 46,792,800 Rls. 1,440 $
27 1396 نروژ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 88 43,025,400 Rls. 1,320 $
28 1396 نروژ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 85 42,832,680 Rls. 1,320 $
29 1396 نروژ 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 97 42,381,006 Rls. 1,306 $
30 1396 نروژ 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 190 40,677,252 Rls. 1,254 $
31 1396 نروژ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 405 39,427,965 Rls. 1,215 $
32 1396 نروژ 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 499 37,401,014 Rls. 1,153 $
33 1396 نروژ 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,072 34,773,536 Rls. 1,072 $
34 1396 نروژ 08132000 آلو خشک کرده 228 29,583,456 Rls. 912 $
35 1396 نروژ 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,420 25,787,415 Rls. 795 $
36 1396 نروژ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 248 19,665,306 Rls. 606 $
37 1396 نروژ 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 278 19,073,544 Rls. 588 $
38 1396 نروژ 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 235 19,061,784 Rls. 588 $
39 1396 نروژ 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 190 17,776,024 Rls. 548 $
40 1396 نروژ 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 150 14,597,100 Rls. 450 $
41 1396 نروژ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 140 13,623,960 Rls. 420 $
42 1396 نروژ 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 65 12,977,600 Rls. 400 $
43 1396 نروژ 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 540 12,618,382 Rls. 389 $
44 1396 نروژ 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 432 11,904,746 Rls. 367 $
45 1396 نروژ 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 30 9,763,500 Rls. 300 $
46 1396 نروژ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 90 8,830,350 Rls. 270 $
47 1396 نروژ 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 200 8,433,880 Rls. 260 $
48 1396 نروژ 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 105 6,130,782 Rls. 189 $
49 1396 نروژ 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 137 5,808,729 Rls. 179 $
50 1396 نروژ 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 28 4,997,454 Rls. 154 $
51 1396 نروژ 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 150 4,889,250 Rls. 150 $
52 1396 نروژ 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60 4,379,130 Rls. 135 $
53 1396 نروژ 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 53 4,315,983 Rls. 133 $
54 1396 نروژ 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 50 4,054,750 Rls. 125 $
55 1396 نروژ 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 200 3,892,560 Rls. 120 $
56 1396 نروژ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 3,568,180 Rls. 110 $
57 1396 نروژ 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 31 2,011,962 Rls. 62 $
58 1396 نروژ 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 50 1,946,280 Rls. 60 $
59 1396 نروژ 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 50 1,621,900 Rls. 50 $
60 1396 نروژ 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 8 1,557,648 Rls. 48 $
61 1396 نروژ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 70 1,135,330 Rls. 35 $
62 1396 نروژ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11 778,824 Rls. 24 $
63 1396 نروژ 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 487,350 Rls. 15 $
مجموع کل
20,704,691,786 ريال
مجموع کل
637,655 دلار
[1]