آمار کل " صادرات به" کشور "نيجريه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 نيجريه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 717,750 18,569,518,650 Rls. 570,610 $
2 1396 نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 420,000 14,989,128,000 Rls. 462,000 $
3 1396 نيجريه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 396,000 10,336,688,367 Rls. 314,819 $
4 1396 نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 280,000 10,023,860,000 Rls. 308,000 $
5 1396 نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 280,000 9,992,752,000 Rls. 308,000 $
6 1396 نيجريه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 160,000 9,419,040,000 Rls. 288,000 $
7 1396 نيجريه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 525,016 6,546,622,966 Rls. 201,606 $
8 1396 نيجريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 49,300 6,399,337,200 Rls. 197,200 $
9 1396 نيجريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 46,450 6,046,861,000 Rls. 185,800 $
10 1396 نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 5,994,357,600 Rls. 184,800 $
11 1396 نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,000 5,540,227,000 Rls. 169,400 $
12 1396 نيجريه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 537,853 5,234,227,284 Rls. 161,356 $
13 1396 نيجريه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 301,054 3,750,688,620 Rls. 115,605 $
14 1396 نيجريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 23,400 3,066,242,400 Rls. 93,600 $
15 1396 نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,514,743,000 Rls. 77,000 $
16 1396 نيجريه 20029010 رب گوجه فرنگي 45,312 1,764,110,056 Rls. 54,374 $
17 1396 نيجريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 13,581 1,763,248,392 Rls. 54,324 $
18 1396 نيجريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 17,200 1,673,800,800 Rls. 51,600 $
19 1396 نيجريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,161 1,458,802,650 Rls. 44,820 $
20 1396 نيجريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,416 1,311,944,723 Rls. 40,069 $
21 1396 نيجريه 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,211 713,119,120 Rls. 21,977 $
22 1396 نيجريه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 35,200 675,750,710 Rls. 20,662 $
23 1396 نيجريه 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 52,000 674,939,200 Rls. 20,800 $
24 1396 نيجريه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 16,250 585,477,404 Rls. 18,038 $
25 1396 نيجريه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,304 485,881,344 Rls. 14,974 $
26 1396 نيجريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,759 228,374,488 Rls. 7,036 $
27 1396 نيجريه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 655 187,542,950 Rls. 5,779 $
28 1396 نيجريه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,100 178,403,500 Rls. 5,498 $
29 1396 نيجريه 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 540 78,772,800 Rls. 2,400 $
30 1396 نيجريه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 425 75,490,600 Rls. 2,300 $
31 1396 نيجريه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 210 36,104,200 Rls. 1,100 $
32 1396 نيجريه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 175 32,822,000 Rls. 1,000 $
33 1396 نيجريه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 55 32,439,000 Rls. 1,000 $
34 1396 نيجريه 25202000 ک گچ 27,900 15,527,766 Rls. 474 $
35 1396 نيجريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 28 14,769,900 Rls. 450 $
36 1396 نيجريه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 75 13,820,280 Rls. 424 $
37 1396 نيجريه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 51 10,803,852 Rls. 333 $
38 1396 نيجريه 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 48 10,174,820 Rls. 310 $
39 1396 نيجريه 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 10 391,140 Rls. 12 $
مجموع کل
130,446,805,782 ريال
مجموع کل
4,007,550 دلار
[1]