آمار کل " صادرات به" کشور "نپال" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 نپال 27132000 قيرنفت 489,388 3,373,149,762 Rls. 102,771 $
2 1396 نپال 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 26,217 426,963,040 Rls. 13,160 $
3 1396 نپال 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 54,000 105,118,560 Rls. 3,240 $
4 1396 نپال 57021040 گليم دورو پشمي 101 64,874,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
3,970,105,362 ريال
مجموع کل
121,171 دلار
[1]