آمار کل " صادرات به" کشور "هلند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 هلند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,800 78,787,788,750 Rls. 2,427,975 $
2 1396 هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,362,912 70,763,596,661 Rls. 2,180,659 $
3 1396 هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,139,919 59,178,610,796 Rls. 1,823,863 $
4 1396 هلند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 850,600 33,297,271,452 Rls. 1,015,416 $
5 1396 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 30,378,917,919 Rls. 933,732 $
6 1396 هلند 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 429,000 22,422,955,200 Rls. 691,200 $
7 1396 هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 260,627 21,782,150,306 Rls. 662,831 $
8 1396 هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 105,256 17,131,624,360 Rls. 525,172 $
9 1396 هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 86,131 15,925,681,969 Rls. 485,458 $
10 1396 هلند 72027000 فروموليبدن. 60,000 15,879,040,775 Rls. 486,525 $
11 1396 هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 283,880 14,724,514,944 Rls. 454,208 $
12 1396 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 13,963,559,604 Rls. 430,366 $
13 1396 هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,627,950,000 Rls. 420,000 $
14 1396 هلند 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 248,500 13,070,185,047 Rls. 399,268 $
15 1396 هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,600 12,767,596,800 Rls. 393,600 $
16 1396 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,540 12,286,555,387 Rls. 378,720 $
17 1396 هلند 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 220,000 11,420,700,800 Rls. 352,000 $
18 1396 هلند 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 204,500 10,645,548,320 Rls. 328,240 $
19 1396 هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,453,291,520 Rls. 319,360 $
20 1396 هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 10,374,031,250 Rls. 319,750 $
21 1396 هلند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 235,800 8,797,111,487 Rls. 269,891 $
22 1396 هلند 09102090 زعفران به صورت فله 351 8,293,188,480 Rls. 255,560 $
23 1396 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 190,300 8,025,265,472 Rls. 247,407 $
24 1396 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,930,333,293 Rls. 240,963 $
25 1396 هلند 72027000 فروموليبدن. 10,000 7,785,120,000 Rls. 240,000 $
26 1396 هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 87 7,320,492,463 Rls. 222,433 $
27 1396 هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 146,650 7,194,140,055 Rls. 221,745 $
28 1396 هلند 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 351,978 6,851,751,028 Rls. 211,187 $
29 1396 هلند 09102090 زعفران به صورت فله 553 6,392,971,086 Rls. 197,070 $
30 1396 هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 127,200 6,190,315,200 Rls. 190,800 $
31 1396 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 6,113,869,400 Rls. 186,600 $
32 1396 هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,600 5,984,442,000 Rls. 183,600 $
33 1396 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 42,500 5,948,480,500 Rls. 182,900 $
34 1396 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 60,000 5,841,033,000 Rls. 180,000 $
35 1396 هلند 09102090 زعفران به صورت فله 300 5,747,984,000 Rls. 176,000 $
36 1396 هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 60 5,581,990,200 Rls. 172,050 $
37 1396 هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 407 5,577,875,175 Rls. 171,670 $
38 1396 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 42,356 5,504,600,280 Rls. 169,620 $
39 1396 هلند 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 105,330 5,494,421,730 Rls. 168,534 $
40 1396 هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 682 5,327,232,827 Rls. 164,175 $
41 1396 هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,260,794,825 Rls. 162,175 $
42 1396 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 4,753,944,800 Rls. 146,600 $
43 1396 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 98,704 4,161,328,696 Rls. 128,324 $
44 1396 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 42,500 4,134,525,000 Rls. 127,519 $
45 1396 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,101,493,440 Rls. 126,480 $
46 1396 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 40,000 3,906,000,000 Rls. 120,000 $
47 1396 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 86,265 3,638,961,652 Rls. 112,144 $
48 1396 هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,341,418,000 Rls. 102,000 $
49 1396 هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 94,400 3,093,835,600 Rls. 94,400 $
50 1396 هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,915 2,843,006,433 Rls. 86,411 $
51 1396 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,480 2,647,786,482 Rls. 81,598 $
52 1396 هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 80,670 2,636,447,970 Rls. 80,670 $
53 1396 هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,400 2,588,441,386 Rls. 78,863 $
54 1396 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 61,110 2,582,523,060 Rls. 79,443 $
55 1396 هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 2,364,730,200 Rls. 72,900 $
56 1396 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 22,500 2,189,632,500 Rls. 67,500 $
57 1396 هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 41,706 2,175,064,350 Rls. 66,730 $
58 1396 هلند 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 13,900 2,147,970,000 Rls. 66,000 $
59 1396 هلند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 15,000 2,127,402,219 Rls. 64,941 $
60 1396 هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 13,170 2,073,171,600 Rls. 63,890 $
61 1396 هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,237 1,970,132,661 Rls. 60,711 $
62 1396 هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,160 1,964,995,200 Rls. 60,480 $
63 1396 هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 20,160 1,961,910,720 Rls. 60,480 $
64 1396 هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,800 1,926,639,000 Rls. 59,400 $
65 1396 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 19,000 1,875,927,000 Rls. 57,000 $
66 1396 هلند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 1,851,370,130 Rls. 56,974 $
67 1396 هلند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 61,230 1,799,739,513 Rls. 55,107 $
68 1396 هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 55,000 1,782,990,000 Rls. 55,000 $
69 1396 هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 17,899 1,750,253,715 Rls. 53,697 $
70 1396 هلند 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 10,630 1,605,730,500 Rls. 49,500 $
71 1396 هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 30,572 1,605,488,130 Rls. 48,915 $
72 1396 هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 750 1,442,622,460 Rls. 44,465 $
73 1396 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,660 1,413,050,716 Rls. 43,582 $
74 1396 هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,580 1,318,444,200 Rls. 40,580 $
75 1396 هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,550 1,315,604,200 Rls. 40,550 $
76 1396 هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 20,100 1,304,794,800 Rls. 40,200 $
77 1396 هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,800 1,258,827,200 Rls. 38,800 $
78 1396 هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,272 1,244,908,724 Rls. 38,371 $
79 1396 هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,764 1,228,621,688 Rls. 37,876 $
80 1396 هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 57,828 1,219,505,072 Rls. 37,588 $
81 1396 هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 57,218 1,207,177,936 Rls. 37,192 $
82 1396 هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,609 1,142,451,580 Rls. 35,199 $
83 1396 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,270 1,072,880,809 Rls. 32,851 $
84 1396 هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 928,298,800 Rls. 28,600 $
85 1396 هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,075 831,319,680 Rls. 25,472 $
86 1396 هلند 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 7,450 831,024,000 Rls. 25,627 $
87 1396 هلند 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 41,772 813,143,972 Rls. 25,063 $
88 1396 هلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 14 754,524,910 Rls. 23,255 $
89 1396 هلند 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,447 726,783,422 Rls. 22,406 $
90 1396 هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,663 674,204,801 Rls. 20,779 $
91 1396 هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 10,067 662,630,074 Rls. 20,134 $
92 1396 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,389 641,555,931 Rls. 19,673 $
93 1396 هلند 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 13,000 632,658,000 Rls. 19,500 $
94 1396 هلند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 5,170 587,074,180 Rls. 18,095 $
95 1396 هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,000 518,688,000 Rls. 16,000 $
96 1396 هلند 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 48,300 477,876,616 Rls. 14,732 $
97 1396 هلند 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,000 471,050,000 Rls. 14,423 $
98 1396 هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 4,900 456,162,640 Rls. 14,057 $
99 1396 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,007 455,877,000 Rls. 14,051 $
100 1396 هلند 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 380 431,385,500 Rls. 13,300 $
101 1396 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,361 421,109,820 Rls. 12,990 $
102 1396 هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,511 400,494,765 Rls. 12,287 $
103 1396 هلند 23033000 ک تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 5,192 399,223,420 Rls. 12,305 $
104 1396 هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 391,140,000 Rls. 12,000 $
105 1396 هلند 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,000 389,328,000 Rls. 12,000 $
106 1396 هلند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,274 386,719,398 Rls. 11,919 $
107 1396 هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,076 372,866,139 Rls. 11,492 $
108 1396 هلند 08109020 زرشك تازه 2,739 355,500,200 Rls. 10,956 $
109 1396 هلند 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 5,665 343,387,296 Rls. 10,582 $
110 1396 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,445 334,718,055 Rls. 10,269 $
111 1396 هلند 07132010 لپه 3,990 313,700,184 Rls. 9,576 $
112 1396 هلند 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,564 289,200,780 Rls. 8,910 $
113 1396 هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 17,500 283,937,500 Rls. 8,750 $
114 1396 هلند 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 700 283,657,500 Rls. 8,750 $
115 1396 هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,184 279,317,895 Rls. 8,517 $
116 1396 هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,378 276,527,715 Rls. 8,445 $
117 1396 هلند 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 4,708 276,210,030 Rls. 8,474 $
118 1396 هلند 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,380 275,423,328 Rls. 8,496 $
119 1396 هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 540 269,981,474 Rls. 8,323 $
120 1396 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,530 264,507,606 Rls. 8,154 $
121 1396 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,924 262,228,384 Rls. 8,080 $
122 1396 هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,080 251,172,000 Rls. 7,740 $
123 1396 هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,293 250,656,153 Rls. 7,727 $
124 1396 هلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 3,750 246,832,500 Rls. 7,500 $
125 1396 هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,852 239,772,080 Rls. 7,390 $
126 1396 هلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,548 226,102,428 Rls. 6,966 $
127 1396 هلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,548 225,970,074 Rls. 6,966 $
128 1396 هلند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,800 220,619,200 Rls. 6,799 $
129 1396 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,715 217,425,746 Rls. 6,700 $
130 1396 هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,131 211,508,955 Rls. 6,489 $
131 1396 هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,280 209,672,800 Rls. 6,400 $
132 1396 هلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,100 204,397,200 Rls. 6,300 $
133 1396 هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,683 202,123,030 Rls. 6,170 $
134 1396 هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,276 201,887,888 Rls. 6,224 $
135 1396 هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 198,557,280 Rls. 6,120 $
136 1396 هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,680 197,006,058 Rls. 6,072 $
137 1396 هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,024 191,296,872 Rls. 5,869 $
138 1396 هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,495 185,107,005 Rls. 5,679 $
139 1396 هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,600 185,001,208 Rls. 5,672 $
140 1396 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,341 182,696,494 Rls. 5,633 $
141 1396 هلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,238 181,586,745 Rls. 5,571 $
142 1396 هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,500 181,492,531 Rls. 5,530 $
143 1396 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,949 174,698,170 Rls. 5,308 $
144 1396 هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,307 169,919,364 Rls. 5,190 $
145 1396 هلند 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,200 166,234,500 Rls. 5,100 $
146 1396 هلند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 43,472 155,630,190 Rls. 4,782 $
147 1396 هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,000 146,677,500 Rls. 4,500 $
148 1396 هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,000 145,926,000 Rls. 4,500 $
149 1396 هلند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 439 139,618,858 Rls. 4,262 $
150 1396 هلند 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 2,384 139,277,278 Rls. 4,291 $
151 1396 هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,451 138,952,485 Rls. 4,263 $
152 1396 هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,250 131,398,200 Rls. 4,050 $
153 1396 هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,747 130,359,992 Rls. 4,018 $
154 1396 هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 2,250 123,384,532 Rls. 3,803 $
155 1396 هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 45 121,184,632 Rls. 3,736 $
156 1396 هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,636 119,334,470 Rls. 3,673 $
157 1396 هلند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,680 116,215,650 Rls. 3,570 $
158 1396 هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,596 115,954,080 Rls. 3,552 $
159 1396 هلند 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,981 115,708,989 Rls. 3,566 $
160 1396 هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,950 105,026,457 Rls. 3,237 $
161 1396 هلند 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,188 96,343,830 Rls. 2,970 $
162 1396 هلند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,080 96,287,400 Rls. 2,970 $
163 1396 هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,590 93,756,258 Rls. 2,862 $
164 1396 هلند 08071100 هندوا نه , تازه 18,500 89,987,700 Rls. 2,775 $
165 1396 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 650 89,284,650 Rls. 2,730 $
166 1396 هلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,507 88,035,692 Rls. 2,713 $
167 1396 هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 400 87,612,300 Rls. 2,700 $
168 1396 هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,080 83,070,700 Rls. 2,540 $
169 1396 هلند 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 900 77,865,600 Rls. 2,400 $
170 1396 هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,628 68,971,020 Rls. 2,116 $
171 1396 هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,310 68,840,640 Rls. 2,112 $
172 1396 هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,050 68,147,100 Rls. 2,100 $
173 1396 هلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,148 67,568,530 Rls. 2,066 $
174 1396 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,475 67,260,365 Rls. 2,053 $
175 1396 هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,200 65,255,928 Rls. 1,992 $
176 1396 هلند 08109020 زرشك تازه 487 64,304,027 Rls. 1,963 $
177 1396 هلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 450 64,239,120 Rls. 1,980 $
178 1396 هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 792 64,229,220 Rls. 1,980 $
179 1396 هلند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,270 63,664,326 Rls. 1,962 $
180 1396 هلند 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 324 63,084,744 Rls. 1,944 $
181 1396 هلند 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,167 58,573,092 Rls. 1,788 $
182 1396 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 619 58,220,825 Rls. 1,795 $
183 1396 هلند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 147 57,240,036 Rls. 1,764 $
184 1396 هلند 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 1,160 56,906,700 Rls. 1,740 $
185 1396 هلند 08132000 آلو خشک کرده 414 53,727,264 Rls. 1,656 $
186 1396 هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 640 53,488,395 Rls. 1,641 $
187 1396 هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,256 52,692,969 Rls. 1,624 $
188 1396 هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 630 51,506,566 Rls. 1,580 $
189 1396 هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 502 49,563,966 Rls. 1,506 $
190 1396 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 300 48,892,500 Rls. 1,500 $
191 1396 هلند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 177 48,806,304 Rls. 1,504 $
192 1396 هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 612 43,662,894 Rls. 1,346 $
193 1396 هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,500 41,375,025 Rls. 1,275 $
194 1396 هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 960 38,901,600 Rls. 1,200 $
195 1396 هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 481 35,782,056 Rls. 1,088 $
196 1396 هلند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 285 35,531,655 Rls. 1,095 $
197 1396 هلند 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 260 32,595,000 Rls. 1,000 $
198 1396 هلند 44140010 صنايع دستي شامل خراطي، معرق،مشبک، منبت نازک کاري ، نقاشي روي چوب ، خاتم 136 32,449,000 Rls. 1,000 $
199 1396 هلند 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 140 31,845,100 Rls. 980 $
200 1396 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 120 31,790,220 Rls. 980 $
مجموع کل
745,887,916,629 ريال
مجموع کل
22,926,004 دلار