آمار کل " صادرات به" کشور "هند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 هند 27090010 ميعانات گازي 216,497,000 2,753,347,713,731 Rls. 84,927,443 $
2 1396 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 303,830,572 2,080,061,194,850 Rls. 64,116,461 $
3 1396 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 243,503,000 1,630,056,911,768 Rls. 49,715,969 $
4 1396 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 238,129,065 1,583,171,827,398 Rls. 48,785,121 $
5 1396 هند 27090010 ميعانات گازي 116,693,000 1,484,846,816,210 Rls. 45,759,401 $
6 1396 هند 27090010 ميعانات گازي 115,000,000 1,480,672,628,400 Rls. 45,112,200 $
7 1396 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 52,696,222 1,200,707,573,176 Rls. 37,002,918 $
8 1396 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 128,472,140 1,169,278,399,221 Rls. 35,971,591 $
9 1396 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 163,879,887 1,087,641,682,466 Rls. 33,482,137 $
10 1396 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 100,779,977 1,042,014,063,709 Rls. 32,136,596 $
11 1396 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 101,174,492 891,177,458,026 Rls. 27,188,330 $
12 1396 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 80,096,081 788,814,755,981 Rls. 24,312,705 $
13 1396 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 28,396,480 742,082,564,017 Rls. 22,639,192 $
14 1396 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 71,850,277 699,879,343,640 Rls. 21,571,739 $
15 1396 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 111,241,829 690,137,320,970 Rls. 21,278,495 $
16 1396 هند 27132000 قيرنفت 103,305,431 650,256,445,967 Rls. 20,043,488 $
17 1396 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 29,300,000 631,565,675,380 Rls. 19,386,724 $
18 1396 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 21,972,250 596,713,544,990 Rls. 18,386,513 $
19 1396 هند 27132000 قيرنفت 93,961,057 585,755,513,156 Rls. 18,063,749 $
20 1396 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,499,850 506,474,599,612 Rls. 15,608,602 $
21 1396 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 17,360,250 484,668,591,100 Rls. 14,783,381 $
22 1396 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 62,496,776 477,841,024,882 Rls. 14,726,717 $
23 1396 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 78,851,618 465,414,145,927 Rls. 14,199,108 $
24 1396 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 20,123,341 404,606,808,268 Rls. 12,465,550 $
25 1396 هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 15,029,096 390,506,693,472 Rls. 12,042,665 $
26 1396 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 49,001,157 360,856,519,627 Rls. 11,120,729 $
27 1396 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 62,003,490 357,164,674,961 Rls. 10,983,466 $
28 1396 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 66,006,949 356,322,467,766 Rls. 10,989,642 $
29 1396 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 22,000,000 332,158,640,000 Rls. 10,120,000 $
30 1396 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,518,899 318,217,477,845 Rls. 9,811,396 $
31 1396 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,000,000 303,275,280,000 Rls. 9,240,000 $
32 1396 هند 29023000 تولوئن 13,070,018 279,070,604,320 Rls. 8,609,020 $
33 1396 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 8,526,000 258,786,611,600 Rls. 7,975,550 $
34 1396 هند 27132000 قيرنفت 37,830,566 251,214,735,752 Rls. 7,669,967 $
35 1396 هند 29023000 تولوئن 12,229,196 239,867,467,335 Rls. 7,353,021 $
36 1396 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,602,500 227,601,933,502 Rls. 7,000,561 $
37 1396 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 16,176,928 223,551,224,496 Rls. 6,888,884 $
38 1396 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 7,264,000 222,433,856,700 Rls. 6,836,560 $
39 1396 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 6,668,000 210,651,275,136 Rls. 6,494,272 $
40 1396 هند 29025000 ا ستيرن 5,239,242 200,430,328,100 Rls. 6,182,305 $
41 1396 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 7,504,284 188,238,609,780 Rls. 5,747,196 $
42 1396 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,989,125 184,644,302,799 Rls. 5,691,592 $
43 1396 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 21,031,548 180,794,225,040 Rls. 5,573,360 $
44 1396 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 5,986,000 173,555,946,920 Rls. 5,301,160 $
45 1396 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,777,250 171,214,892,378 Rls. 5,236,440 $
46 1396 هند 27101940 روغن پايه معدني 13,212,209 168,801,423,413 Rls. 5,202,003 $
47 1396 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,910,500 163,468,688,781 Rls. 5,038,705 $
48 1396 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,685,085 163,239,573,360 Rls. 5,030,585 $
49 1396 هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 143,500 156,929,279,400 Rls. 4,814,520 $
50 1396 هند 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 56,000,000 154,907,121,600 Rls. 4,767,840 $
51 1396 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,576,000 144,315,586,448 Rls. 4,449,104 $
52 1396 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,059,000 143,792,469,464 Rls. 4,435,121 $
53 1396 هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,000,000 139,020,084,000 Rls. 4,284,000 $
54 1396 هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 6,825,000 134,648,276,700 Rls. 4,111,800 $
55 1396 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 344,923,481 134,274,479,117 Rls. 4,139,081 $
56 1396 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,090,454 130,191,411,961 Rls. 4,012,195 $
57 1396 هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,004,946 130,001,547,808 Rls. 4,006,334 $
58 1396 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,096,323 129,187,108,066 Rls. 3,981,416 $
59 1396 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,152,769 128,226,856,614 Rls. 3,952,371 $
60 1396 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,710,000 127,347,454,575 Rls. 3,916,440 $
61 1396 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 9,500,000 126,346,010,000 Rls. 3,895,000 $
62 1396 هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 118,110 125,327,062,920 Rls. 3,816,200 $
63 1396 هند 27132000 قيرنفت 19,660,876 117,300,912,477 Rls. 3,615,231 $
64 1396 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,626,500 116,742,980,335 Rls. 3,597,906 $
65 1396 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,000,000 112,996,240,000 Rls. 3,472,000 $
66 1396 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,549,250 109,832,376,416 Rls. 3,351,585 $
67 1396 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,773,884 109,331,778,961 Rls. 3,332,515 $
68 1396 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,136,590 105,856,914,354 Rls. 3,262,054 $
69 1396 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,453,893 104,440,358,145 Rls. 3,219,254 $
70 1396 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,945,250 103,386,580,077 Rls. 3,186,004 $
71 1396 هند 29023000 تولوئن 5,250,000 101,765,567,400 Rls. 3,135,300 $
72 1396 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,669,426 100,523,083,975 Rls. 3,088,423 $
73 1396 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 3,545,000 99,865,747,870 Rls. 3,078,088 $
74 1396 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,864,250 99,351,836,140 Rls. 3,057,652 $
75 1396 هند 29023000 تولوئن 5,000,000 98,947,275,000 Rls. 3,045,000 $
76 1396 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,787,733 90,167,709,097 Rls. 2,749,544 $
77 1396 هند 27101940 روغن پايه معدني 7,051,720 89,436,756,521 Rls. 2,733,528 $
78 1396 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,550,076 86,634,011,484 Rls. 2,646,219 $
79 1396 هند 27132000 قيرنفت 14,193,961 86,065,931,782 Rls. 2,645,143 $
80 1396 هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,495,405 84,624,142,855 Rls. 2,602,001 $
81 1396 هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,474,071 83,225,939,612 Rls. 2,564,879 $
82 1396 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,033,200 82,345,421,088 Rls. 2,539,404 $
83 1396 هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,454,596 82,112,861,167 Rls. 2,530,936 $
84 1396 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,990,800 79,914,224,880 Rls. 2,456,496 $
85 1396 هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,990,180 79,412,429,459 Rls. 2,443,835 $
86 1396 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,323,348 79,103,463,302 Rls. 2,430,891 $
87 1396 هند 39011051 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 1,930,500 76,758,723,254 Rls. 2,364,863 $
88 1396 هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,503,750 72,885,412,740 Rls. 2,245,530 $
89 1396 هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 68,260 72,846,520,900 Rls. 2,244,950 $
90 1396 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 151,612 70,368,471,328 Rls. 2,170,156 $
91 1396 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 138,230 68,342,308,307 Rls. 2,106,629 $
92 1396 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,116,498 67,656,922,162 Rls. 2,085,899 $
93 1396 هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,151,035 65,580,554,479 Rls. 1,999,337 $
94 1396 هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,739,870 62,088,275,029 Rls. 1,913,697 $
95 1396 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 156,900,000 61,658,947,200 Rls. 1,882,800 $
96 1396 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,413,896 60,169,560,760 Rls. 1,855,362 $
97 1396 هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 209,957 59,319,708,103 Rls. 1,828,451 $
98 1396 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,831,500 58,878,358,158 Rls. 1,814,489 $
99 1396 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,636,271 58,219,963,768 Rls. 1,788,935 $
100 1396 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,728,122 58,209,144,158 Rls. 1,794,347 $
101 1396 هند 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,314,610 57,864,288,350 Rls. 1,783,183 $
102 1396 هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 188,300 54,026,237,950 Rls. 1,664,925 $
103 1396 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 799,710 53,515,229,486 Rls. 1,649,957 $
104 1396 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,407,807 53,314,646,067 Rls. 1,628,717 $
105 1396 هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 917,505 53,063,568,394 Rls. 1,635,531 $
106 1396 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 6,095,377 52,876,728,440 Rls. 1,615,272 $
107 1396 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,263,014 51,474,607,753 Rls. 1,584,110 $
108 1396 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 8,370,894 50,600,795,727 Rls. 1,559,258 $
109 1396 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,287,000 50,554,476,132 Rls. 1,559,161 $
110 1396 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 806,400 50,400,868,140 Rls. 1,553,580 $
111 1396 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 113,325 50,104,068,745 Rls. 1,544,235 $
112 1396 هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 4,388,507 49,799,243,196 Rls. 1,535,976 $
113 1396 هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 182,500 48,394,650,050 Rls. 1,492,300 $
114 1396 هند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,311,791 48,254,026,088 Rls. 1,487,302 $
115 1396 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,171,339 48,170,965,371 Rls. 1,469,198 $
116 1396 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,457,381 47,228,078,948 Rls. 1,455,802 $
117 1396 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 120,034,000 46,848,916,920 Rls. 1,440,408 $
118 1396 هند 29152100 اسيد استيك 5,250,000 44,663,298,750 Rls. 1,370,250 $
119 1396 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,008,103 44,561,016,298 Rls. 1,373,245 $
120 1396 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,062,570 43,268,375,649 Rls. 1,333,767 $
121 1396 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,920,880 42,450,702,380 Rls. 1,304,032 $
122 1396 هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 750,524 42,361,108,580 Rls. 1,305,910 $
123 1396 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,008,000 40,298,794,200 Rls. 1,229,256 $
124 1396 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,750,640 39,764,709,593 Rls. 1,225,462 $
125 1396 هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,000,000 37,317,500,000 Rls. 1,150,000 $
126 1396 هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,995,633 37,294,671,088 Rls. 1,149,332 $
127 1396 هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,531,650 36,884,525,625 Rls. 1,133,419 $
128 1396 هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,530,000 36,720,642,600 Rls. 1,132,200 $
129 1396 هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 6,485,945 35,055,568,184 Rls. 1,070,176 $
130 1396 هند 25221000 آهک زنده 53,184,892 34,618,051,410 Rls. 1,063,698 $
131 1396 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,690 33,863,035,030 Rls. 1,043,770 $
132 1396 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,564,245 32,884,667,502 Rls. 1,004,133 $
133 1396 هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 124,250 32,385,823,400 Rls. 988,500 $
134 1396 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 38,200,000 31,345,010,000 Rls. 955,000 $
135 1396 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,286,884 30,602,648,386 Rls. 943,078 $
136 1396 هند 29221310 تري اتانول آمين 883,200 30,512,193,024 Rls. 940,608 $
137 1396 هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 11,194,959 30,122,222,076 Rls. 929,182 $
138 1396 هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 816,750 29,906,500,168 Rls. 921,592 $
139 1396 هند 29336100 ملامين 744,000 29,318,016,700 Rls. 901,080 $
140 1396 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,815,237 28,736,514,991 Rls. 877,823 $
141 1396 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 4,555,623 28,568,463,004 Rls. 871,226 $
142 1396 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 73,083,000 28,470,624,510 Rls. 877,695 $
143 1396 هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 796,500 28,247,124,600 Rls. 867,960 $
144 1396 هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 776,300 27,756,111,460 Rls. 853,930 $
145 1396 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,200,000 26,921,050,000 Rls. 829,642 $
146 1396 هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,805,600 26,374,234,700 Rls. 812,900 $
147 1396 هند 29336100 ملامين 644,000 26,054,473,400 Rls. 796,080 $
148 1396 هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 3,954,234 25,942,441,908 Rls. 797,022 $
149 1396 هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 744,000 25,212,018,090 Rls. 777,705 $
150 1396 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 364,497 25,197,122,016 Rls. 776,464 $
151 1396 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 4,237,849 25,193,123,320 Rls. 773,770 $
152 1396 هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 4,688,314 25,099,521,925 Rls. 773,569 $
153 1396 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 68,170 24,915,328,100 Rls. 767,895 $
154 1396 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 870,878 24,720,450,892 Rls. 762,249 $
155 1396 هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 688,330 24,569,939,350 Rls. 757,163 $
156 1396 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 61,949,953 24,123,766,150 Rls. 743,399 $
157 1396 هند 29221310 تري اتانول آمين 717,600 24,009,940,120 Rls. 738,989 $
158 1396 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,065,157 23,878,105,222 Rls. 735,952 $
159 1396 هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,900,994 23,726,829,587 Rls. 723,242 $
160 1396 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,286,086 23,571,671,744 Rls. 723,774 $
161 1396 هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 542,529 23,381,458,264 Rls. 720,878 $
162 1396 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 3,691,336 23,131,054,209 Rls. 712,972 $
163 1396 هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,200,000 22,461,713,820 Rls. 691,236 $
164 1396 هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,936,200 21,988,942,873 Rls. 677,669 $
165 1396 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 331,060 21,699,806,915 Rls. 663,385 $
166 1396 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 40,680 21,427,386,347 Rls. 654,253 $
167 1396 هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 500,000 21,084,700,000 Rls. 650,000 $
168 1396 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 3,459,428 19,988,533,016 Rls. 616,477 $
169 1396 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 275,840 19,840,626,966 Rls. 611,601 $
170 1396 هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,266,665 19,520,918,188 Rls. 601,751 $
171 1396 هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,717,237 19,499,303,452 Rls. 600,922 $
172 1396 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 39,192 19,482,761,315 Rls. 598,187 $
173 1396 هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 320,000 18,774,720,000 Rls. 576,000 $
174 1396 هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 77,000 18,548,925,650 Rls. 569,875 $
175 1396 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 61,329 18,026,109,140 Rls. 554,626 $
176 1396 هند 27101940 روغن پايه معدني 1,592,660 17,925,576,061 Rls. 551,288 $
177 1396 هند 29336100 ملامين 404,000 17,761,955,040 Rls. 547,562 $
178 1396 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 17,641,489,888 Rls. 543,752 $
179 1396 هند 29221310 تري اتانول آمين 496,800 17,570,459,920 Rls. 541,512 $
180 1396 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 506,000 17,486,139,528 Rls. 539,396 $
181 1396 هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,188,841 17,358,153,503 Rls. 534,977 $
182 1396 هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,400 16,763,538,000 Rls. 516,642 $
183 1396 هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,363,222 15,493,208,317 Rls. 477,127 $
184 1396 هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 2,854,452 15,332,751,100 Rls. 472,604 $
185 1396 هند 29173500 انيدريد فتاليك 480,000 14,946,969,600 Rls. 460,693 $
186 1396 هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 194,138 14,870,938,117 Rls. 458,208 $
187 1396 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 228,680 14,513,132,475 Rls. 446,325 $
188 1396 هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 396,000 14,115,806,761 Rls. 431,195 $
189 1396 هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 2,023,086 14,030,910,539 Rls. 427,819 $
190 1396 هند 27101940 روغن پايه معدني 1,177,893 13,801,528,227 Rls. 425,385 $
191 1396 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 13,770,626,064 Rls. 421,352 $
192 1396 هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,168,955 13,762,926,450 Rls. 423,605 $
193 1396 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 152,800 13,629,029,456 Rls. 416,260 $
194 1396 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 316,481 13,552,140,603 Rls. 417,658 $
195 1396 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 414,830 13,456,324,870 Rls. 414,805 $
196 1396 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 400,000 13,390,264,710 Rls. 412,000 $
197 1396 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,511,055 12,991,550,920 Rls. 400,430 $
198 1396 هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 900 12,827,894,000 Rls. 394,159 $
199 1396 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 12,653,160,000 Rls. 390,000 $
200 1396 هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 918,800 12,525,881,808 Rls. 386,056 $
مجموع کل
38,059,144,864,945 ريال
مجموع کل
1,169,979,660 دلار