آمار کل " صادرات به" کشور "هنگ كنگ" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 2,591 128,722,864,805 Rls. 3,967,049 $
2 1396 هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,718 84,707,203,126 Rls. 2,585,310 $
3 1396 هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,658 81,172,330,881 Rls. 2,501,677 $
4 1396 هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,615 80,839,954,390 Rls. 2,484,170 $
5 1396 هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,627 80,694,211,728 Rls. 2,488,356 $
6 1396 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 679,829 77,553,286,490 Rls. 2,381,902 $
7 1396 هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 664,290 75,391,538,670 Rls. 2,325,015 $
8 1396 هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1,548 73,151,673,964 Rls. 2,254,746 $
9 1396 هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 596,026 67,704,806,720 Rls. 2,087,050 $
10 1396 هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,298 64,208,014,910 Rls. 1,974,126 $
11 1396 هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 547,778 63,034,834,105 Rls. 1,943,200 $
12 1396 هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,351 62,225,042,424 Rls. 1,918,610 $
13 1396 هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,217 61,710,898,660 Rls. 1,901,718 $
14 1396 هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 527,500 59,891,389,250 Rls. 1,846,121 $
15 1396 هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 468,210 51,546,114,832 Rls. 1,588,431 $
16 1396 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 492,931 51,147,027,947 Rls. 1,575,972 $
17 1396 هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 430,500 48,891,545,500 Rls. 1,506,750 $
18 1396 هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 350,766 48,531,285,579 Rls. 1,481,262 $
19 1396 هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,162,400 39,792,871,300 Rls. 1,214,938 $
20 1396 هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 1,974,960 36,963,183,100 Rls. 1,139,319 $
21 1396 هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,161,000 36,942,600,500 Rls. 1,138,500 $
22 1396 هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 1,833,220 35,192,055,400 Rls. 1,081,718 $
23 1396 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 304,640 34,984,037,375 Rls. 1,066,240 $
24 1396 هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 1,774,000 31,842,758,000 Rls. 982,000 $
25 1396 هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 621 29,598,477,091 Rls. 903,737 $
26 1396 هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 118,250 28,901,047,500 Rls. 883,500 $
27 1396 هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 202,000 23,138,213,000 Rls. 707,000 $
28 1396 هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 203,000 23,037,623,000 Rls. 710,500 $
29 1396 هنگ كنگ 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 195,477 22,235,285,680 Rls. 684,169 $
30 1396 هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 191,190 21,719,757,570 Rls. 669,165 $
31 1396 هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 188,405 21,380,974,340 Rls. 659,418 $
32 1396 هنگ كنگ 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 111,104 19,717,768,638 Rls. 607,974 $
33 1396 هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 150,000 16,631,750,000 Rls. 512,500 $
34 1396 هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 135,000 14,718,931,200 Rls. 453,600 $
35 1396 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 128,738 14,616,083,937 Rls. 450,513 $
36 1396 هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 125,000 14,212,012,500 Rls. 437,500 $
37 1396 هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 13,468,315,500 Rls. 415,125 $
38 1396 هنگ كنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 107,500 12,205,509,750 Rls. 376,214 $
39 1396 هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 10,593,375,000 Rls. 325,000 $
40 1396 هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 56,000 9,648,120,000 Rls. 296,000 $
41 1396 هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 98,700 9,606,830,700 Rls. 296,100 $
42 1396 هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 116,320 9,465,978,320 Rls. 291,756 $
43 1396 هنگ كنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 9,042,165,000 Rls. 275,000 $
44 1396 هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 123,500 8,156,430,000 Rls. 250,744 $
45 1396 هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 96,300 7,419,929,250 Rls. 228,724 $
46 1396 هنگ كنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 7,154,218,750 Rls. 218,750 $
47 1396 هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 84,000 6,816,180,000 Rls. 210,000 $
48 1396 هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 113,500 6,443,220,000 Rls. 198,750 $
49 1396 هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,384,262,500 Rls. 196,875 $
50 1396 هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 90,062 6,166,151,827 Rls. 190,093 $
51 1396 هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 84,900 5,933,070,000 Rls. 182,850 $
52 1396 هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 50,032 5,680,283,056 Rls. 175,112 $
53 1396 هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 5,417,111,000 Rls. 167,000 $
54 1396 هنگ كنگ 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 49,880 5,273,230,240 Rls. 162,640 $
55 1396 هنگ كنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 51,310 4,785,927,500 Rls. 147,500 $
56 1396 هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 56,000 4,541,320,000 Rls. 140,000 $
57 1396 هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 54,500 4,417,755,000 Rls. 136,250 $
58 1396 هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 25,818 4,351,945,248 Rls. 134,253 $
59 1396 هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,218,370,000 Rls. 130,000 $
60 1396 هنگ كنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 23,927 4,055,469,900 Rls. 124,420 $
61 1396 هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,750 3,343,465,125 Rls. 102,375 $
62 1396 هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 81,000 3,174,454,800 Rls. 97,200 $
63 1396 هنگ كنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 165,000 3,130,360,500 Rls. 96,485 $
64 1396 هنگ كنگ 03039000 جگرو تخم ماهي يخ زده ، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمت هاي گوشت ماهي هاي مشمول شماره 03/04 27,452 3,116,611,834 Rls. 96,082 $
65 1396 هنگ كنگ 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,400 3,081,610,000 Rls. 95,000 $
66 1396 هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 38,000 3,080,350,000 Rls. 95,000 $
67 1396 هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 74 2,860,518,862 Rls. 88,168 $
68 1396 هنگ كنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 26,000 2,698,009,600 Rls. 83,200 $
69 1396 هنگ كنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,671 2,664,684,386 Rls. 82,147 $
70 1396 هنگ كنگ 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 28,000 2,595,920,000 Rls. 80,000 $
71 1396 هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,432,850,000 Rls. 75,000 $
72 1396 هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 24,680 2,401,709,520 Rls. 74,040 $
73 1396 هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,000 2,271,570,000 Rls. 70,000 $
74 1396 هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 27,000 2,221,492,500 Rls. 67,500 $
75 1396 هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 56 2,189,302,150 Rls. 67,270 $
76 1396 هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,250 2,141,549,000 Rls. 66,000 $
77 1396 هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 54,000 2,101,917,600 Rls. 64,776 $
78 1396 هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20,373 1,903,946,667 Rls. 58,511 $
79 1396 هنگ كنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 83,000 1,799,334,000 Rls. 55,500 $
80 1396 هنگ كنگ 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 54,000 1,751,598,000 Rls. 53,980 $
81 1396 هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 50,000 1,622,150,000 Rls. 50,000 $
82 1396 هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 37 1,413,638,628 Rls. 43,580 $
83 1396 هنگ كنگ 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 2,400 1,402,185,600 Rls. 43,200 $
84 1396 هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 43,150 1,399,850,250 Rls. 43,140 $
85 1396 هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 20,000 979,770,000 Rls. 30,000 $
86 1396 هنگ كنگ 29391110 كدئين فسفات 42 971,982,900 Rls. 29,820 $
87 1396 هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,050 958,293,000 Rls. 29,400 $
88 1396 هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 912,660,000 Rls. 28,000 $
89 1396 هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 908,572,000 Rls. 28,000 $
90 1396 هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,990 843,219,560 Rls. 25,990 $
91 1396 هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,050 815,252,250 Rls. 25,050 $
92 1396 هنگ كنگ 16043100 خاويار 8 682,579,859 Rls. 21,043 $
93 1396 هنگ كنگ 16043100 خاويار 8 629,847,490 Rls. 19,405 $
94 1396 هنگ كنگ 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 37,500 616,646,380 Rls. 19,010 $
95 1396 هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 459,508,000 Rls. 14,000 $
96 1396 هنگ كنگ 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,400 441,864,000 Rls. 13,600 $
97 1396 هنگ كنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 438,183,000 Rls. 13,500 $
98 1396 هنگ كنگ 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 10,000 389,880,000 Rls. 12,000 $
99 1396 هنگ كنگ 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 5,745 308,526,600 Rls. 9,480 $
100 1396 هنگ كنگ 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 500 291,852,000 Rls. 9,000 $
101 1396 هنگ كنگ 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,101 214,371,306 Rls. 6,606 $
102 1396 هنگ كنگ 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1 198,752,315 Rls. 6,107 $
103 1396 هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,610 163,945,890 Rls. 4,995 $
104 1396 هنگ كنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 86 109,418,028 Rls. 3,372 $
105 1396 هنگ كنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,043 103,851,095 Rls. 3,191 $
106 1396 هنگ كنگ 03048900 فيله منجمد ساير ماهي ها غير مذکور 350 91,901,600 Rls. 2,800 $
107 1396 هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,044 68,288,040 Rls. 2,088 $
108 1396 هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 60 65,646,450 Rls. 2,025 $
109 1396 هنگ كنگ 03057100 باله كوسه 1,220 48,742,500 Rls. 1,500 $
110 1396 هنگ كنگ 08091000 زردآلو ,تازه 2,462 48,237,343 Rls. 1,477 $
111 1396 هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 35,524,598 Rls. 1,095 $
112 1396 هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 351 30,750,143 Rls. 945 $
113 1396 هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 23,877,266 Rls. 730 $
114 1396 هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,650 19,969,673 Rls. 611 $
115 1396 هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 198 11,698,200 Rls. 360 $
116 1396 هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 500 8,148,750 Rls. 250 $
117 1396 هنگ كنگ 33019012 ساير عرقيات سنتي 240 7,849,200 Rls. 240 $
118 1396 هنگ كنگ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 80 5,265,760 Rls. 160 $
119 1396 هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 45 4,378,980 Rls. 135 $
120 1396 هنگ كنگ 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 4 3,905,400 Rls. 120 $
121 1396 هنگ كنگ 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 25 2,456,925 Rls. 75 $
122 1396 هنگ كنگ 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1 976,350 Rls. 30 $
123 1396 هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7 681,471 Rls. 21 $
124 1396 هنگ كنگ 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5 486,570 Rls. 15 $
مجموع کل
1,966,711,462,567 ريال
مجموع کل
60,497,312 دلار
[1]