آمار کل " صادرات به" کشور "ويتنام" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,203,500 74,507,673,800 Rls. 2,274,686 $
2 1396 ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 51,264,125,000 Rls. 1,581,250 $
3 1396 ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 732,547 44,550,710,214 Rls. 1,360,128 $
4 1396 ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 77,010 44,271,856,940 Rls. 1,360,812 $
5 1396 ويتنام 03079900 ک ک ساير 361,624 43,903,007,994 Rls. 1,354,158 $
6 1396 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,064,250 39,367,191,698 Rls. 1,213,202 $
7 1396 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 948,000 35,948,572,712 Rls. 1,093,099 $
8 1396 ويتنام 27132000 قيرنفت 4,925,019 33,537,704,802 Rls. 1,034,247 $
9 1396 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 249,837 29,152,356,091 Rls. 898,431 $
10 1396 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 867,000 28,687,105,260 Rls. 884,340 $
11 1396 ويتنام 27132000 قيرنفت 4,137,010 28,182,268,918 Rls. 868,554 $
12 1396 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 241,920 27,771,533,427 Rls. 846,723 $
13 1396 ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 438,640 26,564,421,595 Rls. 816,428 $
14 1396 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 1,155,000 24,881,551,000 Rls. 766,954 $
15 1396 ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 100,000 24,733,962,500 Rls. 762,500 $
16 1396 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 739,500 24,163,056,675 Rls. 743,708 $
17 1396 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 1,238,000 23,133,792,041 Rls. 706,299 $
18 1396 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 544,320 21,835,670,976 Rls. 670,925 $
19 1396 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 594,000 21,428,216,010 Rls. 659,518 $
20 1396 ويتنام 03079900 ک ک ساير 213,164 21,372,659,752 Rls. 658,732 $
21 1396 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 142,500 18,736,517,970 Rls. 576,066 $
22 1396 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 696,870 18,083,222,180 Rls. 557,675 $
23 1396 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 128,130 17,246,112,845 Rls. 527,486 $
24 1396 ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 28,600 15,544,147,040 Rls. 474,760 $
25 1396 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 445,500 15,264,638,026 Rls. 470,399 $
26 1396 ويتنام 27132000 قيرنفت 2,187,011 15,028,558,592 Rls. 458,281 $
27 1396 ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 246,150 14,938,679,730 Rls. 460,325 $
28 1396 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 786,600 14,898,660,800 Rls. 459,100 $
29 1396 ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 97,582 14,403,500,868 Rls. 439,120 $
30 1396 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 131,314 13,663,437,046 Rls. 421,217 $
31 1396 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 292,320 12,384,444,643 Rls. 377,194 $
32 1396 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 631,100 12,114,670,450 Rls. 372,250 $
33 1396 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 120,960 10,982,974,464 Rls. 338,688 $
34 1396 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 95,676 10,879,796,340 Rls. 334,866 $
35 1396 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 101,406 10,388,279,583 Rls. 320,161 $
36 1396 ويتنام 27132000 قيرنفت 1,492,930 10,331,531,481 Rls. 318,418 $
37 1396 ويتنام 28012000 يد 18,000 9,925,110,000 Rls. 305,868 $
38 1396 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 78,900 8,966,211,100 Rls. 276,150 $
39 1396 ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 15,670 8,739,291,440 Rls. 269,320 $
40 1396 ويتنام 27132000 قيرنفت 1,278,983 8,722,072,562 Rls. 268,585 $
41 1396 ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 151,200 8,526,069,720 Rls. 261,576 $
42 1396 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 80,220 7,803,253,350 Rls. 240,570 $
43 1396 ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 229,860 7,523,416,210 Rls. 229,520 $
44 1396 ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 185,640 7,386,472,299 Rls. 224,801 $
45 1396 ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,179,812,500 Rls. 218,750 $
46 1396 ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 7,107,187,500 Rls. 218,750 $
47 1396 ويتنام 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 200,680 6,274,350,506 Rls. 190,646 $
48 1396 ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 5,279,625,000 Rls. 162,500 $
49 1396 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 67,770 5,238,832,214 Rls. 159,937 $
50 1396 ويتنام 29173500 انيدريد فتاليك 162,000 5,041,958,400 Rls. 155,520 $
51 1396 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 75,600 4,855,729,032 Rls. 149,688 $
52 1396 ويتنام 03073900 ک ک ساير 25,000 4,460,362,500 Rls. 137,458 $
53 1396 ويتنام 03079900 ک ک ساير 66,000 4,282,608,000 Rls. 132,000 $
54 1396 ويتنام 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 25,000 4,218,370,000 Rls. 130,000 $
55 1396 ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 257,310 4,174,125,455 Rls. 128,654 $
56 1396 ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 300,000 3,756,637,500 Rls. 115,500 $
57 1396 ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 113,850 3,694,546,350 Rls. 113,850 $
58 1396 ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 294,000 3,651,970,950 Rls. 112,566 $
59 1396 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 44,810 3,444,557,295 Rls. 105,751 $
60 1396 ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 101,110 3,281,277,250 Rls. 101,110 $
61 1396 ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 246,510 3,207,716,084 Rls. 97,580 $
62 1396 ويتنام 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 640 3,206,292,000 Rls. 98,899 $
63 1396 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 20,480 3,057,143,808 Rls. 94,208 $
64 1396 ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 328,000 2,572,188,232 Rls. 79,334 $
65 1396 ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,501,730,000 Rls. 77,000 $
66 1396 ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 75,130 2,441,514,660 Rls. 75,130 $
67 1396 ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 187,384 2,431,432,806 Rls. 74,954 $
68 1396 ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 80,920 2,232,527,144 Rls. 68,170 $
69 1396 ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 17,250 2,171,945,430 Rls. 66,930 $
70 1396 ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 17,123 2,155,083,406 Rls. 66,437 $
71 1396 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,000 2,027,750,000 Rls. 62,490 $
72 1396 ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 60,000 1,810,475,550 Rls. 55,358 $
73 1396 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 19,866 1,785,190,000 Rls. 55,000 $
74 1396 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 11,930 1,762,049,070 Rls. 53,685 $
75 1396 ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,280 1,566,065,200 Rls. 48,280 $
76 1396 ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 54,772 1,478,128,948 Rls. 45,586 $
77 1396 ويتنام 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 14,034 1,460,310,000 Rls. 45,000 $
78 1396 ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,265,862,000 Rls. 39,000 $
79 1396 ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,259,142,500 Rls. 38,500 $
80 1396 ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 38,720 1,255,612,160 Rls. 38,720 $
81 1396 ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,850 1,235,396,520 Rls. 38,101 $
82 1396 ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 44,000 1,223,167,000 Rls. 37,400 $
83 1396 ويتنام 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 98,157 1,211,844,510 Rls. 37,299 $
84 1396 ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 120,000 1,109,824,200 Rls. 34,200 $
85 1396 ويتنام 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 132,660 1,088,971,635 Rls. 33,165 $
86 1396 ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,007,314,000 Rls. 30,800 $
87 1396 ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 998,998,000 Rls. 30,787 $
88 1396 ويتنام 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 2,400 938,736,000 Rls. 28,800 $
89 1396 ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 75,000 924,825,000 Rls. 28,500 $
90 1396 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,000 779,880,000 Rls. 24,000 $
91 1396 ويتنام 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 35,032 709,099,988 Rls. 21,755 $
92 1396 ويتنام 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 39,394 679,415,400 Rls. 20,700 $
93 1396 ويتنام 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,690 671,715,000 Rls. 20,700 $
94 1396 ويتنام 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 7,542 671,590,800 Rls. 20,700 $
95 1396 ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 636,850,500 Rls. 19,500 $
96 1396 ويتنام 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 50,140 624,157,227 Rls. 19,053 $
97 1396 ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 49,040 609,457,675 Rls. 18,635 $
98 1396 ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 22,000 607,656,500 Rls. 18,700 $
99 1396 ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 22,000 606,403,600 Rls. 18,700 $
100 1396 ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,805 604,983,993 Rls. 18,643 $
101 1396 ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 602,355,600 Rls. 18,480 $
102 1396 ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 597,080,000 Rls. 18,400 $
103 1396 ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 590,371,600 Rls. 18,200 $
104 1396 ويتنام 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,350 583,992,000 Rls. 18,000 $
105 1396 ويتنام 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 18,000 583,992,000 Rls. 18,000 $
106 1396 ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,535 570,779,048 Rls. 17,596 $
107 1396 ويتنام 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,400 545,059,200 Rls. 16,800 $
108 1396 ويتنام 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 66,600 540,042,750 Rls. 16,650 $
109 1396 ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,166 503,851,150 Rls. 15,527 $
110 1396 ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 42,220 479,291,995 Rls. 14,777 $
111 1396 ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 26,200 425,108,100 Rls. 13,100 $
112 1396 ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 25,740 421,608,330 Rls. 12,870 $
113 1396 ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 100 405,225,000 Rls. 12,500 $
114 1396 ويتنام 03054900 ک ک ساير 10,179 396,303,460 Rls. 12,215 $
115 1396 ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,420 388,619,634 Rls. 11,973 $
116 1396 ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,420 388,344,255 Rls. 11,973 $
117 1396 ويتنام 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 900 311,919,012 Rls. 9,612 $
118 1396 ويتنام 03075100 ک ک زنده، تازه يا سردكرده 2,640 257,320,800 Rls. 7,920 $
119 1396 ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 60 245,287,500 Rls. 7,500 $
120 1396 ويتنام 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,884 243,292,500 Rls. 7,500 $
121 1396 ويتنام 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 2,306 149,664,012 Rls. 4,612 $
122 1396 ويتنام 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 26,330 102,523,040 Rls. 3,160 $
123 1396 ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300 85,141,875 Rls. 2,625 $
124 1396 ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 1 50,604,840 Rls. 1,560 $
125 1396 ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 11,770 50,038,650 Rls. 1,530 $
126 1396 ويتنام 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 450 23,645,115 Rls. 729 $
127 1396 ويتنام 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 150 17,523,540 Rls. 540 $
128 1396 ويتنام 25202000 ک گچ 26,070 14,374,907 Rls. 443 $
129 1396 ويتنام 25202000 ک گچ 25,000 13,852,875 Rls. 425 $
130 1396 ويتنام 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 150 3,730,025 Rls. 115 $
مجموع کل
1,105,859,845,955 ريال
مجموع کل
33,965,501 دلار
[1]