آمار کل " صادرات به" کشور "يمن" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 يمن 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,700,000 46,837,798,770 Rls. 1,439,170 $
2 1396 يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 392,000 14,018,158,000 Rls. 431,200 $
3 1396 يمن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 243,506 7,108,730,735 Rls. 219,155 $
4 1396 يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 6,035,383,200 Rls. 184,800 $
5 1396 يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 5,995,651,200 Rls. 184,800 $
6 1396 يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 5,992,694,400 Rls. 184,800 $
7 1396 يمن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 16,650 4,936,650,000 Rls. 150,000 $
8 1396 يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 73,065 4,286,729,765 Rls. 131,717 $
9 1396 يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 60,254 4,239,018,795 Rls. 130,251 $
10 1396 يمن 27132000 قيرنفت 497,688 3,413,322,726 Rls. 104,514 $
11 1396 يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 12,288 2,407,882,752 Rls. 73,728 $
12 1396 يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 12,288 2,395,422,720 Rls. 73,728 $
13 1396 يمن 27132000 قيرنفت 200,440 1,364,959,376 Rls. 42,092 $
14 1396 يمن 27132000 قيرنفت 200,090 1,363,231,992 Rls. 42,018 $
15 1396 يمن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 28,000 1,180,961,600 Rls. 36,400 $
16 1396 يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,254 685,705,536 Rls. 21,152 $
17 1396 يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,834 600,057,180 Rls. 18,510 $
18 1396 يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 82 5,727,920 Rls. 176 $
19 1396 يمن 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 90 2,343,240 Rls. 72 $
20 1396 يمن 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 60 1,952,700 Rls. 60 $
مجموع کل
112,872,382,607 ريال
مجموع کل
3,468,343 دلار
[1]