آمار کل " صادرات به" کشور "پاكستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 17,941,303 243,273,711,591 Rls. 7,498,905 $
2 1396 پاكستان 27132000 قيرنفت 36,701,975 232,505,200,640 Rls. 7,144,108 $
3 1396 پاكستان 27132000 قيرنفت 34,104,339 207,186,635,689 Rls. 6,384,826 $
4 1396 پاكستان 27132000 قيرنفت 31,735,416 201,293,220,036 Rls. 6,207,735 $
5 1396 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 14,484,519 198,077,494,401 Rls. 6,046,718 $
6 1396 پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,201,995 177,735,943,247 Rls. 5,475,662 $
7 1396 پاكستان 27132000 قيرنفت 26,259,368 159,430,749,799 Rls. 4,913,613 $
8 1396 پاكستان 27132000 قيرنفت 25,744,744 156,241,377,818 Rls. 4,772,651 $
9 1396 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 10,946,996 149,946,784,479 Rls. 4,607,891 $
10 1396 پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 10,392,587 146,087,028,710 Rls. 4,505,520 $
11 1396 پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 71,685 136,311,503,322 Rls. 4,201,098 $
12 1396 پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 9,981,322 135,006,552,407 Rls. 4,161,042 $
13 1396 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,266,760 127,110,647,040 Rls. 3,919,855 $
14 1396 پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 27,171,497 124,720,513,984 Rls. 3,811,000 $
15 1396 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,817,731 118,643,582,799 Rls. 3,656,633 $
16 1396 پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,250,355 115,471,121,235 Rls. 3,526,065 $
17 1396 پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,097,449 107,407,126,271 Rls. 3,309,963 $
18 1396 پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 8,574,586 105,175,128,148 Rls. 3,210,572 $
19 1396 پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,400,211 96,238,292,424 Rls. 2,966,147 $
20 1396 پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 487,807 90,919,541,952 Rls. 2,774,177 $
21 1396 پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 700,000 90,855,080,000 Rls. 2,800,000 $
22 1396 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,320,720 90,356,111,952 Rls. 2,785,296 $
23 1396 پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 20,866,522 89,189,264,548 Rls. 2,749,244 $
24 1396 پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 703,485 85,574,028,970 Rls. 2,613,024 $
25 1396 پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 87,640 83,369,282,480 Rls. 2,552,720 $
26 1396 پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 18,767,835 83,044,895,128 Rls. 2,551,285 $
27 1396 پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,947,095 73,990,149,768 Rls. 2,281,851 $
28 1396 پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 686,000 72,089,328,145 Rls. 2,221,851 $
29 1396 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,680,070 70,899,753,016 Rls. 2,186,541 $
30 1396 پاكستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,974,809 70,269,924,567 Rls. 2,165,744 $
31 1396 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,809,600 69,793,702,080 Rls. 2,150,880 $
32 1396 پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,510,290 69,785,129,359 Rls. 2,151,141 $
33 1396 پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 699,700 68,093,528,100 Rls. 2,099,107 $
34 1396 پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 714,500 67,860,679,490 Rls. 2,091,280 $
35 1396 پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 512,000 66,629,884,000 Rls. 2,048,000 $
36 1396 پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,810 62,245,464,942 Rls. 1,902,894 $
37 1396 پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 52,516,742 61,984,749,094 Rls. 1,911,389 $
38 1396 پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 13,804,685 58,626,972,981 Rls. 1,807,862 $
39 1396 پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,200 54,954,529,300 Rls. 1,693,514 $
40 1396 پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 433,875 54,733,856,306 Rls. 1,687,102 $
41 1396 پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,350 54,125,361,685 Rls. 1,663,093 $
42 1396 پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,331,714 54,000,796,771 Rls. 1,648,430 $
43 1396 پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,250,498 52,734,582,282 Rls. 1,625,060 $
44 1396 پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 576,454 52,590,482,865 Rls. 1,616,862 $
45 1396 پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 437,000 51,369,987,550 Rls. 1,578,710 $
46 1396 پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,577,219 51,182,677,889 Rls. 1,577,219 $
47 1396 پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,000,244 50,459,766,278 Rls. 1,549,935 $
48 1396 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,998,570 50,425,413,500 Rls. 1,554,447 $
49 1396 پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 524,660 49,790,508,200 Rls. 1,534,420 $
50 1396 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,833,801 49,319,608,810 Rls. 1,520,753 $
51 1396 پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,396,710 49,134,146,083 Rls. 1,514,233 $
52 1396 پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 174,500 48,582,064,395 Rls. 1,497,526 $
53 1396 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,080,320 48,197,576,948 Rls. 1,485,421 $
54 1396 پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 494,831 47,692,200,408 Rls. 1,469,802 $
55 1396 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 771,570 47,115,200,791 Rls. 1,452,389 $
56 1396 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,222,080 47,079,259,440 Rls. 1,447,120 $
57 1396 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 728,520 45,803,054,647 Rls. 1,406,228 $
58 1396 پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,000,450 44,763,434,773 Rls. 1,364,838 $
59 1396 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,136,800 44,700,265,920 Rls. 1,364,160 $
60 1396 پاكستان 27101910 روغن موتور 1,680,825 43,929,656,618 Rls. 1,353,938 $
61 1396 پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,303,426 42,445,980,762 Rls. 1,302,762 $
62 1396 پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,566,303 42,367,521,088 Rls. 1,305,870 $
63 1396 پاكستان 27101910 روغن موتور 1,566,523 42,315,431,549 Rls. 1,290,033 $
64 1396 پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 959,416 42,039,653,966 Rls. 1,290,106 $
65 1396 پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,094,132 41,156,391,872 Rls. 1,256,702 $
66 1396 پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 898,100 38,960,858,204 Rls. 1,189,324 $
67 1396 پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 406,133 38,704,062,179 Rls. 1,181,195 $
68 1396 پاكستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 200,738 38,297,652,756 Rls. 1,180,170 $
69 1396 پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,167,178 38,193,736,513 Rls. 1,166,979 $
70 1396 پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 33,000 37,931,680,160 Rls. 1,169,720 $
71 1396 پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 288,000 37,713,888,000 Rls. 1,152,000 $
72 1396 پاكستان 08081000 سيب , تازه 4,189,603 37,022,108,068 Rls. 1,141,653 $
73 1396 پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,479,778 35,658,555,265 Rls. 1,098,958 $
74 1396 پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,083,440 35,144,319,280 Rls. 1,083,324 $
75 1396 پاكستان 27101910 روغن موتور 1,537,187 35,142,172,734 Rls. 1,083,173 $
76 1396 پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,773,186 35,034,286,572 Rls. 1,080,259 $
77 1396 پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 3,006,570 34,145,896,689 Rls. 1,052,328 $
78 1396 پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 122,143 33,346,087,144 Rls. 1,017,443 $
79 1396 پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,002,560 32,531,412,560 Rls. 1,002,560 $
80 1396 پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 321,398 32,009,535,586 Rls. 976,087 $
81 1396 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 976,951 31,676,455,796 Rls. 976,951 $
82 1396 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 517,110 31,566,006,348 Rls. 972,767 $
83 1396 پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 723,336 30,313,506,319 Rls. 934,192 $
84 1396 پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 302,210 29,824,749,930 Rls. 906,630 $
85 1396 پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 236,667 29,775,931,200 Rls. 914,792 $
86 1396 پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 890,500 29,442,871,764 Rls. 907,633 $
87 1396 پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 300,225 29,307,924,375 Rls. 900,663 $
88 1396 پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 582,893 28,779,034,354 Rls. 883,013 $
89 1396 پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 107,000 28,751,913,375 Rls. 882,575 $
90 1396 پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 295,115 28,710,114,210 Rls. 885,354 $
91 1396 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 25,180,000 28,551,657,150 Rls. 879,900 $
92 1396 پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 285,434 27,859,587,990 Rls. 856,302 $
93 1396 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,176,530 27,217,885,164 Rls. 829,367 $
94 1396 پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,313,036 27,019,422,779 Rls. 832,907 $
95 1396 پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 635,570 26,039,002,680 Rls. 800,176 $
96 1396 پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,300 25,342,742,250 Rls. 781,375 $
97 1396 پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 256,677 24,701,304,853 Rls. 761,403 $
98 1396 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 759,912 24,658,186,521 Rls. 759,912 $
99 1396 پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 115,471 24,233,017,926 Rls. 747,207 $
100 1396 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 725,104 24,175,668,955 Rls. 737,914 $
101 1396 پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 745,540 24,046,049,996 Rls. 735,776 $
102 1396 پاكستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 246,905 24,037,978,290 Rls. 740,715 $
103 1396 پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 672,475 23,919,324,780 Rls. 735,362 $
104 1396 پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 328,992 23,574,150,451 Rls. 726,699 $
105 1396 پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 732,900 22,495,547,159 Rls. 693,591 $
106 1396 پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 83,161 22,410,914,630 Rls. 690,796 $
107 1396 پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 37,903 21,723,073,920 Rls. 668,608 $
108 1396 پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 366,944 21,622,813,042 Rls. 660,039 $
109 1396 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 17,726,003 21,303,762,387 Rls. 650,862 $
110 1396 پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 631,360 20,475,262,080 Rls. 631,360 $
111 1396 پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 206,513 20,271,175,041 Rls. 619,539 $
112 1396 پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 244,263 20,172,641,976 Rls. 621,691 $
113 1396 پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 213,687 20,137,765,585 Rls. 620,647 $
114 1396 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 619,967 20,110,022,817 Rls. 619,967 $
115 1396 پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 205,573 20,008,630,650 Rls. 616,719 $
116 1396 پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,732,820 19,664,678,073 Rls. 606,201 $
117 1396 پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 166,775 19,376,135,650 Rls. 597,538 $
118 1396 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 15,925,000 19,277,352,000 Rls. 594,225 $
119 1396 پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 896,556 19,249,757,488 Rls. 593,437 $
120 1396 پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 572,115 19,119,696,935 Rls. 583,377 $
121 1396 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 208,310 19,080,169,540 Rls. 588,330 $
122 1396 پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 66,351 18,670,430,424 Rls. 575,228 $
123 1396 پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 63,260 18,484,736,442 Rls. 569,710 $
124 1396 پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 219,566 18,320,745,158 Rls. 564,961 $
125 1396 پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,600,880 18,172,906,714 Rls. 560,303 $
126 1396 پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 223,104 18,099,642,903 Rls. 557,803 $
127 1396 پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 351,610 18,050,901,900 Rls. 556,500 $
128 1396 پاكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 617,000 17,992,976,483 Rls. 554,565 $
129 1396 پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 420,510 17,777,593,730 Rls. 546,663 $
130 1396 پاكستان 27101910 روغن موتور 611,397 17,760,328,007 Rls. 545,674 $
131 1396 پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 101,198 17,750,211,453 Rls. 544,876 $
132 1396 پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 412,020 17,712,074,091 Rls. 539,242 $
133 1396 پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,750,000 17,642,900,000 Rls. 543,750 $
134 1396 پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,536,150 17,601,978,411 Rls. 537,715 $
135 1396 پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 300,000 17,547,300,000 Rls. 540,000 $
136 1396 پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 240,326 17,053,829,381 Rls. 525,559 $
137 1396 پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 859,656 17,037,684,895 Rls. 523,812 $
138 1396 پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 206,415 16,769,459,726 Rls. 517,165 $
139 1396 پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 215,602 16,727,070,786 Rls. 515,623 $
140 1396 پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 166,586 16,450,930,068 Rls. 507,027 $
141 1396 پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,259,889 16,426,603,296 Rls. 506,291 $
142 1396 پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 309,816 16,356,261,083 Rls. 504,209 $
143 1396 پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,916,000 16,306,241,120 Rls. 498,160 $
144 1396 پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,558,500 16,063,667,407 Rls. 495,123 $
145 1396 پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 178,455 15,844,808,460 Rls. 488,305 $
146 1396 پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 423,350 15,638,788,955 Rls. 476,345 $
147 1396 پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 275,665 15,607,569,470 Rls. 481,004 $
148 1396 پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 282,133 15,525,707,354 Rls. 477,001 $
149 1396 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 473,237 15,404,497,445 Rls. 473,237 $
150 1396 پاكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 506,000 15,332,849,950 Rls. 468,050 $
151 1396 پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 480,908 15,157,971,065 Rls. 465,396 $
152 1396 پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,724,658 15,007,399,719 Rls. 460,045 $
153 1396 پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,302,140 14,941,818,874 Rls. 455,746 $
154 1396 پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 463,650 14,922,162,930 Rls. 458,740 $
155 1396 پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 18,250,000 14,845,750,000 Rls. 456,250 $
156 1396 پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 450,626 14,722,538,275 Rls. 453,809 $
157 1396 پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 680,102 14,483,354,960 Rls. 446,458 $
158 1396 پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 193,047 14,256,758,624 Rls. 439,485 $
159 1396 پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,247,170 14,204,978,413 Rls. 436,795 $
160 1396 پاكستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 14,193,375,000 Rls. 437,500 $
161 1396 پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 98,735 14,125,896,224 Rls. 435,608 $
162 1396 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 943,110 13,991,612,241 Rls. 429,421 $
163 1396 پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 146,939 13,982,721,276 Rls. 431,217 $
164 1396 پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 210,305 13,966,966,456 Rls. 428,989 $
165 1396 پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 472,234 13,766,589,116 Rls. 419,983 $
166 1396 پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,206,460 13,699,919,110 Rls. 422,264 $
167 1396 پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,233,000 13,595,883,960 Rls. 419,220 $
168 1396 پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 135,972 13,275,569,330 Rls. 409,365 $
169 1396 پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 188,130 13,151,512,843 Rls. 405,292 $
170 1396 پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 801,955 13,125,749,652 Rls. 399,377 $
171 1396 پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 336,330 13,092,388,302 Rls. 403,598 $
172 1396 پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 252,520 12,968,418,780 Rls. 399,645 $
173 1396 پاكستان 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 3,264,885 12,672,634,150 Rls. 390,576 $
174 1396 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 11,500,000 12,597,810,000 Rls. 388,500 $
175 1396 پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 187,150 12,486,943,703 Rls. 381,357 $
176 1396 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 170,416 12,368,673,307 Rls. 378,721 $
177 1396 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 10,450,000 12,193,837,500 Rls. 374,650 $
178 1396 پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 360,940 12,093,364,242 Rls. 372,689 $
179 1396 پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 5,329,844 12,030,339,218 Rls. 371,011 $
180 1396 پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 219,599 11,892,887,283 Rls. 362,973 $
181 1396 پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 728,724 11,818,780,754 Rls. 364,366 $
182 1396 پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 361,344 11,721,023,742 Rls. 361,344 $
183 1396 پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 200,000 11,682,360,000 Rls. 360,000 $
184 1396 پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 991,160 11,249,857,596 Rls. 346,909 $
185 1396 پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 356,178 11,246,466,802 Rls. 346,769 $
186 1396 پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,219,280 11,116,191,808 Rls. 342,570 $
187 1396 پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,927 10,916,610,890 Rls. 336,438 $
188 1396 پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 160,111 10,878,596,804 Rls. 334,529 $
189 1396 پاكستان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 166,733 10,815,561,508 Rls. 333,466 $
190 1396 پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 123,148 10,768,053,075 Rls. 331,825 $
191 1396 پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 185,240 10,642,534,650 Rls. 327,285 $
192 1396 پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 52,831 10,504,880,809 Rls. 323,827 $
193 1396 پاكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 369,790 10,495,036,729 Rls. 320,218 $
194 1396 پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 475,060 10,379,488,453 Rls. 319,880 $
195 1396 پاكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 394,000 10,277,295,492 Rls. 315,920 $
196 1396 پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 479,846 10,234,219,588 Rls. 312,615 $
197 1396 پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 483,288 10,071,592,947 Rls. 310,363 $
198 1396 پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,250,000 10,025,606,250 Rls. 306,215 $
199 1396 پاكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 88,290 9,962,935,220 Rls. 307,090 $
200 1396 پاكستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,580 9,863,079,720 Rls. 301,080 $
مجموع کل
8,322,926,325,949 ريال
مجموع کل
255,867,938 دلار