آمار کل " صادرات به" کشور "پرتغال" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 پرتغال 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 19,882,599,373 Rls. 612,828 $
2 1396 پرتغال 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 445,500 19,430,892,813 Rls. 592,009 $
3 1396 پرتغال 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 113,974 5,934,873,655 Rls. 182,359 $
4 1396 پرتغال 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 102,154 5,364,591,790 Rls. 163,445 $
5 1396 پرتغال 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 45,406 2,357,056,600 Rls. 72,639 $
6 1396 پرتغال 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 23,320 1,209,580,416 Rls. 37,312 $
7 1396 پرتغال 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 4,078 992,226,047 Rls. 30,578 $
8 1396 پرتغال 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,775 367,484,925 Rls. 11,325 $
9 1396 پرتغال 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,739 363,924,348 Rls. 11,217 $
10 1396 پرتغال 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 23,640 170,379,559 Rls. 5,201 $
11 1396 پرتغال 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 19,420 139,946,448 Rls. 4,272 $
12 1396 پرتغال 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 408 88,231,360 Rls. 2,720 $
مجموع کل
56,301,787,334 ريال
مجموع کل
1,725,905 دلار
[1]