آمار کل " صادرات به" کشور "چين" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 84,217,239 4,355,524,078,212 Rls. 134,232,222 $
2 1396 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 289,762,254 3,762,778,479,137 Rls. 115,960,216 $
3 1396 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 91,545,000 3,456,238,973,817 Rls. 106,188,618 $
4 1396 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 280,283,917 3,453,789,699,840 Rls. 106,134,747 $
5 1396 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 90,373,500 3,419,160,884,029 Rls. 105,367,423 $
6 1396 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 91,923,800 3,393,686,594,909 Rls. 103,574,049 $
7 1396 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,595,544,265 3,332,315,058,043 Rls. 102,699,378 $
8 1396 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 256,228,623 3,111,616,349,630 Rls. 95,961,317 $
9 1396 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 241,808,066 3,076,496,200,740 Rls. 94,865,977 $
10 1396 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,567,160,544 3,063,327,755,801 Rls. 93,549,998 $
11 1396 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 230,398,719 2,992,977,960,725 Rls. 91,313,281 $
12 1396 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,512,469,187 2,809,997,876,627 Rls. 86,391,135 $
13 1396 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 212,295,340 2,791,187,041,249 Rls. 86,023,668 $
14 1396 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 68,128,500 2,697,556,839,366 Rls. 83,189,466 $
15 1396 چين 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 10,233,844 2,672,864,218,815 Rls. 82,002,277 $
16 1396 چين 27090010 ميعانات گازي 184,370,000 2,366,993,929,576 Rls. 72,324,664 $
17 1396 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 306,976,419 2,211,606,147,609 Rls. 67,967,602 $
18 1396 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,200,644,255 2,208,718,233,731 Rls. 68,083,267 $
19 1396 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 63,365,522 2,130,714,457,767 Rls. 65,660,789 $
20 1396 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 52,324,500 2,096,649,225,571 Rls. 64,626,246 $
21 1396 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 257,145,733 2,053,731,664,000 Rls. 63,286,620 $
22 1396 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 141,662,509 2,015,224,714,654 Rls. 62,108,630 $
23 1396 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 224,163,844 2,014,596,784,165 Rls. 62,088,786 $
24 1396 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 124,478,509 1,937,740,798,180 Rls. 59,716,503 $
25 1396 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 139,059,809 1,866,121,532,270 Rls. 57,320,806 $
26 1396 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 54,351,000 1,840,937,299,637 Rls. 56,200,572 $
27 1396 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 50,908,831 1,647,086,409,889 Rls. 50,292,830 $
28 1396 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,694,000 1,610,944,806,326 Rls. 49,642,698 $
29 1396 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 47,799,830 1,605,103,533,855 Rls. 49,344,969 $
30 1396 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 33,968,500 1,535,924,768,622 Rls. 47,367,549 $
31 1396 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,365,500 1,512,253,562,352 Rls. 46,610,961 $
32 1396 چين 29025000 ا ستيرن 39,915,622 1,463,588,850,468 Rls. 45,139,921 $
33 1396 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 188,669,926 1,456,169,796,354 Rls. 44,478,958 $
34 1396 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 69,570,000 1,447,857,600,904 Rls. 44,448,336 $
35 1396 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 86,311,125 1,359,923,261,948 Rls. 41,934,655 $
36 1396 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 40,111,500 1,346,110,656,162 Rls. 41,364,397 $
37 1396 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 39,229,500 1,287,926,517,930 Rls. 39,305,812 $
38 1396 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 91,620,952 1,286,943,056,593 Rls. 39,253,251 $
39 1396 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 57,651,315 1,275,369,422,932 Rls. 38,933,876 $
40 1396 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 36,078,110 1,249,375,422,251 Rls. 38,135,320 $
41 1396 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 36,596,713 1,244,484,881,369 Rls. 38,379,377 $
42 1396 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,466,250 1,240,021,020,954 Rls. 38,219,705 $
43 1396 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 931,011,030 1,190,145,142,946 Rls. 36,704,189 $
44 1396 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 35,983,579 1,150,484,479,660 Rls. 35,459,205 $
45 1396 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 34,947,323 1,115,411,401,654 Rls. 34,374,688 $
46 1396 چين 29025000 ا ستيرن 27,000,000 992,927,100,000 Rls. 30,300,000 $
47 1396 چين 29025000 ا ستيرن 24,000,000 855,939,600,000 Rls. 26,280,000 $
48 1396 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 25,735,900 853,198,370,860 Rls. 26,295,265 $
49 1396 چين 29025000 ا ستيرن 22,878,092 787,946,215,670 Rls. 24,288,473 $
50 1396 چين 29025000 ا ستيرن 24,313,993 776,292,535,474 Rls. 23,924,605 $
51 1396 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 22,791,701 728,459,282,300 Rls. 22,418,765 $
52 1396 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 17,725,670 622,834,280,444 Rls. 19,209,772 $
53 1396 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,955,651 622,272,286,470 Rls. 19,184,905 $
54 1396 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,928,583 619,093,627,542 Rls. 19,053,625 $
55 1396 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 24,818,234 589,936,437,330 Rls. 18,081,534 $
56 1396 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 23,311,896 578,273,732,190 Rls. 17,821,003 $
57 1396 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 86,020,933 570,466,481,064 Rls. 17,410,073 $
58 1396 چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,262,611 529,196,581,172 Rls. 16,314,094 $
59 1396 چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,117,441 514,551,013,145 Rls. 15,857,223 $
60 1396 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 15,311,890 504,793,485,404 Rls. 15,518,163 $
61 1396 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,107,021 495,983,314,967 Rls. 15,284,872 $
62 1396 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 75,329,060 495,670,928,505 Rls. 15,278,460 $
63 1396 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 75,419,483 480,286,209,050 Rls. 14,758,618 $
64 1396 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,955,969 469,434,781,948 Rls. 14,336,447 $
65 1396 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,057,266 468,501,650,248 Rls. 14,449,184 $
66 1396 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,964,120 466,486,142,571 Rls. 14,375,979 $
67 1396 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 11,100,000 381,406,074,086 Rls. 11,755,166 $
68 1396 چين 29012100 اتيلن اشباع نشده 9,638,951 349,035,140,535 Rls. 10,756,422 $
69 1396 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 114,300,000 300,415,635,000 Rls. 9,258,300 $
70 1396 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 13,991,699 291,033,635,497 Rls. 8,968,679 $
71 1396 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 60,488,521 278,075,599,054 Rls. 8,468,385 $
72 1396 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 68,000,000 251,845,785,000 Rls. 7,743,000 $
73 1396 چين 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 12,600,000 247,712,207,400 Rls. 7,624,260 $
74 1396 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 72,700,000 240,888,056,000 Rls. 7,424,000 $
75 1396 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 36,627,733 228,415,982,766 Rls. 7,043,076 $
76 1396 چين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 9,346,380 222,812,102,760 Rls. 6,866,532 $
77 1396 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 11,914,800 222,646,841,424 Rls. 6,862,079 $
78 1396 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 9,901,389 222,644,756,690 Rls. 6,851,662 $
79 1396 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 18,903,784 210,309,698,408 Rls. 6,485,241 $
80 1396 چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 77,400,000 210,038,300,518 Rls. 6,474,609 $
81 1396 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 11,150,000 209,141,791,764 Rls. 6,422,736 $
82 1396 چين 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 10,500,000 206,543,370,600 Rls. 6,366,150 $
83 1396 چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 75,600,000 206,114,612,880 Rls. 6,323,504 $
84 1396 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 33,520,028 205,300,026,956 Rls. 6,329,871 $
85 1396 چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 12,126,067 203,435,375,860 Rls. 6,275,482 $
86 1396 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 44,565,984 202,357,886,394 Rls. 6,239,234 $
87 1396 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 51,277,805 199,595,792,269 Rls. 6,151,061 $
88 1396 چين 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 4,950,000 178,402,455,443 Rls. 5,454,899 $
89 1396 چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 10,444,602 175,444,902,820 Rls. 5,405,290 $
90 1396 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 66,000,000 175,030,713,000 Rls. 5,346,000 $
91 1396 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 6,881,024 172,559,977,311 Rls. 5,318,364 $
92 1396 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 78,000,000 172,547,688,000 Rls. 5,304,000 $
93 1396 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 68,120,836 170,227,662,709 Rls. 5,246,006 $
94 1396 چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 10,000,000 169,254,916,000 Rls. 5,175,200 $
95 1396 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 60,500,000 154,636,053,000 Rls. 4,719,000 $
96 1396 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 6,127,346 152,524,777,670 Rls. 4,701,131 $
97 1396 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,194,716 148,203,167,000 Rls. 4,571,350 $
98 1396 چين 29012100 اتيلن اشباع نشده 4,951,210 146,107,629,228 Rls. 4,505,601 $
99 1396 چين 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,430,000 143,528,575,840 Rls. 4,410,160 $
100 1396 چين 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,385,000 141,897,370,860 Rls. 4,333,491 $
101 1396 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,144,470 140,007,878,713 Rls. 4,315,566 $
102 1396 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,070,588 131,657,547,060 Rls. 4,066,140 $
103 1396 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,982,845 131,331,270,279 Rls. 4,047,313 $
104 1396 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 6,559,902 123,889,221,946 Rls. 3,778,699 $
105 1396 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,035,046 119,224,460,834 Rls. 3,674,366 $
106 1396 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,265,931 116,406,874,802 Rls. 3,551,301 $
107 1396 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,984,564 108,010,508,973 Rls. 3,329,272 $
108 1396 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 4,681,906 106,619,247,463 Rls. 3,256,784 $
109 1396 چين 26190020 0 40,000,000 105,030,400,000 Rls. 3,200,000 $
110 1396 چين 09102090 زعفران به صورت فله 2,040 103,264,162,560 Rls. 3,182,400 $
111 1396 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,873,712 100,149,131,828 Rls. 3,088,421 $
112 1396 چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,100,000 98,595,900,000 Rls. 3,030,000 $
113 1396 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,003,106 97,710,797,305 Rls. 3,002,329 $
114 1396 چين 26190020 آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 35,000,000 90,882,400,000 Rls. 2,800,000 $
115 1396 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 6,212,123 88,754,128,268 Rls. 2,712,568 $
116 1396 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 3,569,378 85,171,619,264 Rls. 2,624,784 $
117 1396 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 727,650 82,653,750,025 Rls. 2,546,775 $
118 1396 چين 09102090 زعفران به صورت فله 1,613 82,050,677,295 Rls. 2,523,541 $
119 1396 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 675,504 80,503,902,350 Rls. 2,476,264 $
120 1396 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,633,222 79,889,068,768 Rls. 2,457,862 $
121 1396 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,531,152 77,686,426,390 Rls. 2,387,767 $
122 1396 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,547,474 76,799,308,647 Rls. 2,345,908 $
123 1396 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 16,507,941 74,998,464,042 Rls. 2,311,108 $
124 1396 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,593,036 71,944,241,407 Rls. 2,217,333 $
125 1396 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 3,002,936 71,099,627,567 Rls. 2,188,250 $
126 1396 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,356,080 66,105,034,520 Rls. 2,016,490 $
127 1396 چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 34,844,253 65,645,634,972 Rls. 2,024,549 $
128 1396 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,355,770 65,578,815,270 Rls. 2,016,029 $
129 1396 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,356,500 65,448,480,641 Rls. 2,017,115 $
130 1396 چين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,514,240 64,377,355,224 Rls. 1,968,512 $
131 1396 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,761,815 60,135,008,495 Rls. 1,853,101 $
132 1396 چين 09102090 زعفران به صورت فله 1,104 55,877,103,360 Rls. 1,722,240 $
133 1396 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,975,384 53,082,926,246 Rls. 1,635,889 $
134 1396 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,207,223 52,432,791,110 Rls. 1,616,605 $
135 1396 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 52,146,890 52,406,119,808 Rls. 1,616,555 $
136 1396 چين 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 819,300 48,930,388,315 Rls. 1,507,943 $
137 1396 چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,850 47,295,297,588 Rls. 1,458,471 $
138 1396 چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 123,637 45,597,269,874 Rls. 1,405,556 $
139 1396 چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,000,000 42,456,700,000 Rls. 1,300,000 $
140 1396 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,375,084 42,338,540,640 Rls. 1,301,025 $
141 1396 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 8,816,533 40,147,361,356 Rls. 1,234,312 $
142 1396 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 817,250 39,417,906,628 Rls. 1,214,952 $
143 1396 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 2,009,341 37,558,950,715 Rls. 1,157,441 $
144 1396 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 2,000,306 37,355,491,120 Rls. 1,152,236 $
145 1396 چين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 100,375 37,229,779,029 Rls. 1,147,297 $
146 1396 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 41,271,669 36,153,484,740 Rls. 1,114,335 $
147 1396 چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 296,663 33,691,457,756 Rls. 1,038,319 $
148 1396 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 295,177 33,514,317,765 Rls. 1,033,119 $
149 1396 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 37,000,000 33,326,395,000 Rls. 1,019,000 $
150 1396 چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 892,072 32,863,209,135 Rls. 1,013,364 $
151 1396 چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 720,000 31,789,260,000 Rls. 972,000 $
152 1396 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 4,588,108 25,050,890,266 Rls. 772,230 $
153 1396 چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 213,200 24,195,981,600 Rls. 746,200 $
154 1396 چين 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 5,927 23,182,085,520 Rls. 711,216 $
155 1396 چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 500,000 22,132,110,000 Rls. 682,500 $
156 1396 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 970,291 22,029,056,196 Rls. 679,142 $
157 1396 چين 28012000 يد 38,000 20,965,420,000 Rls. 646,000 $
158 1396 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 382,660 18,457,708,570 Rls. 569,015 $
159 1396 چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 162,000 18,393,102,000 Rls. 567,000 $
160 1396 چين 25309030 سلستيت 19,607,600 18,262,561,597 Rls. 562,986 $
161 1396 چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,822,214 16,653,625,757 Rls. 513,340 $
162 1396 چين 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 113,281 16,541,348,261 Rls. 509,765 $
163 1396 چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 500,000 14,809,950,000 Rls. 450,000 $
164 1396 چين 27101940 روغن پايه معدني 1,231,247 14,678,846,106 Rls. 452,471 $
165 1396 چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 51,479 14,642,677,670 Rls. 451,180 $
166 1396 چين 29221110 منواتانول آمين 448,000 14,537,152,000 Rls. 448,000 $
167 1396 چين 25309030 سلستيت 13,105,195 12,794,018,931 Rls. 393,161 $
168 1396 چين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 355,600 12,684,536,480 Rls. 391,160 $
169 1396 چين 25309030 سلستيت 12,849,953 12,510,169,693 Rls. 385,525 $
170 1396 چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 145,280 11,940,539,464 Rls. 367,997 $
171 1396 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 10,000,000 11,357,850,000 Rls. 350,000 $
172 1396 چين 28012000 يد 20,000 11,119,700,000 Rls. 340,000 $
173 1396 چين 29221220 دي اتانول آمين 349,600 10,887,047,424 Rls. 335,616 $
174 1396 چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,028 10,497,283,560 Rls. 323,067 $
175 1396 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 10,338,677 10,395,385,065 Rls. 320,499 $
176 1396 چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 418,099 9,616,183,034 Rls. 296,503 $
177 1396 چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,117 9,380,062,084 Rls. 289,081 $
178 1396 چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 25,960 9,349,702,054 Rls. 288,233 $
179 1396 چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 98,470 9,127,637,431 Rls. 278,776 $
180 1396 چين 29221110 منواتانول آمين 240,000 8,989,041,600 Rls. 277,200 $
181 1396 چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 8,919,625,000 Rls. 274,881 $
182 1396 چين 29221110 منواتانول آمين 336,000 8,822,553,600 Rls. 268,800 $
183 1396 چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,430 8,735,426,108 Rls. 266,674 $
184 1396 چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 453,530 8,544,642,068 Rls. 263,347 $
185 1396 چين 29221310 تري اتانول آمين 257,600 8,520,262,968 Rls. 258,888 $
186 1396 چين 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 48,740 7,128,051,300 Rls. 219,330 $
187 1396 چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 738,768 6,370,958,842 Rls. 196,285 $
188 1396 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 54,390 6,212,694,500 Rls. 189,500 $
189 1396 چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,977,833 6,191,829,412 Rls. 189,156 $
190 1396 چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,996,000 6,162,675,004 Rls. 189,886 $
191 1396 چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 230,440 5,978,377,616 Rls. 184,352 $
192 1396 چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 71,260 5,968,180,941 Rls. 183,993 $
193 1396 چين 29221220 دي اتانول آمين 220,800 5,958,734,016 Rls. 181,056 $
194 1396 چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 99,167 5,615,639,750 Rls. 172,550 $
195 1396 چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 840,170 5,452,669,917 Rls. 168,043 $
196 1396 چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 150,000 5,369,925,000 Rls. 165,000 $
197 1396 چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 793,467 5,148,123,124 Rls. 158,676 $
198 1396 چين 25309030 سلستيت 5,085,668 4,947,697,910 Rls. 152,572 $
199 1396 چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 234,465 4,944,431,691 Rls. 152,401 $
200 1396 چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,552 4,905,381,600 Rls. 151,200 $
مجموع کل
121,600,521,656,188 ريال
مجموع کل
3,737,905,614 دلار