آمار کل " صادرات به" کشور "ژاپن" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ژاپن 27090010 ميعانات گازي 178,014,000 2,263,936,231,896 Rls. 69,831,332 $
2 1396 ژاپن 27090010 ميعانات گازي 120,600,000 1,551,894,436,008 Rls. 47,308,968 $
3 1396 ژاپن 27090010 ميعانات گازي 119,776,000 1,523,982,120,115 Rls. 46,965,457 $
4 1396 ژاپن 27090010 ميعانات گازي 63,000,000 801,982,331,640 Rls. 24,713,640 $
5 1396 ژاپن 27090010 ميعانات گازي 60,439,000 770,305,767,390 Rls. 23,709,011 $
6 1396 ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34,552 69,909,014,713 Rls. 2,154,601 $
7 1396 ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,135 36,800,746,538 Rls. 1,122,718 $
8 1396 ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,301 26,739,960,875 Rls. 820,413 $
9 1396 ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,912 24,105,146,973 Rls. 743,066 $
10 1396 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,174 21,497,165,011 Rls. 662,634 $
11 1396 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 718 14,151,347,633 Rls. 432,475 $
12 1396 ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,367 13,214,893,118 Rls. 407,288 $
13 1396 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 651 13,015,287,421 Rls. 401,143 $
14 1396 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 120,360 11,716,186,320 Rls. 361,080 $
15 1396 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 118,800 11,562,257,520 Rls. 356,321 $
16 1396 ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,175 10,911,019,996 Rls. 336,278 $
17 1396 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 95,040 9,245,301,120 Rls. 285,120 $
18 1396 ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,731 9,231,689,486 Rls. 281,904 $
19 1396 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,138 9,127,317,875 Rls. 281,288 $
20 1396 ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 80,615 8,791,879,641 Rls. 270,955 $
21 1396 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 627 7,592,966,265 Rls. 233,320 $
22 1396 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 28,096 7,142,021,903 Rls. 218,180 $
23 1396 ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,400 6,419,029,320 Rls. 197,880 $
24 1396 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,760 5,880,594,200 Rls. 178,880 $
25 1396 ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,483 5,208,892,585 Rls. 160,087 $
26 1396 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,679,104,320 Rls. 142,560 $
27 1396 ژاپن 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 494,980 4,633,015,487 Rls. 142,813 $
28 1396 ژاپن 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 105,000 4,457,953,500 Rls. 136,500 $
29 1396 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,919 3,957,146,773 Rls. 121,943 $
30 1396 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 165,884 3,562,523,574 Rls. 109,794 $
31 1396 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 35,980 3,506,970,600 Rls. 107,940 $
32 1396 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 3,411,450,000 Rls. 105,000 $
33 1396 ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,394,903,050 Rls. 103,950 $
34 1396 ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,370,890,600 Rls. 103,950 $
35 1396 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,913 3,196,903,813 Rls. 98,527 $
36 1396 ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 60 3,049,495,475 Rls. 93,978 $
37 1396 ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 22,050 2,789,191,860 Rls. 85,995 $
38 1396 ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,560,116,000 Rls. 78,000 $
39 1396 ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,530,164,000 Rls. 78,000 $
40 1396 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,610 2,370,569,040 Rls. 73,080 $
41 1396 ژاپن 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 493,046 2,258,198,159 Rls. 69,025 $
42 1396 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,986 2,163,403,620 Rls. 66,576 $
43 1396 ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 2,005,827,250 Rls. 61,250 $
44 1396 ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,080 1,898,332,800 Rls. 58,240 $
45 1396 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,508 1,892,948,795 Rls. 57,799 $
46 1396 ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,980 1,824,585,840 Rls. 55,440 $
47 1396 ژاپن 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 64,500 1,673,800,800 Rls. 51,600 $
48 1396 ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 178,150 1,574,637,363 Rls. 48,543 $
49 1396 ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,550 1,545,218,640 Rls. 47,655 $
50 1396 ژاپن 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,888 1,421,356,710 Rls. 43,305 $
51 1396 ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,681 1,362,881,104 Rls. 42,018 $
52 1396 ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 202,520 1,314,133,980 Rls. 40,504 $
53 1396 ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,328 1,292,568,960 Rls. 39,840 $
54 1396 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,000 1,054,235,000 Rls. 32,500 $
55 1396 ژاپن 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,750 886,196,468 Rls. 27,052 $
56 1396 ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,500 823,748,250 Rls. 25,350 $
57 1396 ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 823 809,060,473 Rls. 24,937 $
58 1396 ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 78,000 766,560,600 Rls. 23,400 $
59 1396 ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 78,594 764,823,164 Rls. 23,578 $
60 1396 ژاپن 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,440 700,518,456 Rls. 21,384 $
61 1396 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 32 670,501,494 Rls. 20,683 $
62 1396 ژاپن 83061000 زنگ, زنگ ا خبار،زنگ صفحه ا ي چکشي واشياءهمانند غيربرقي از فلز معمولي. 1,500 655,180,000 Rls. 20,000 $
63 1396 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 30,000 640,630,750 Rls. 19,750 $
64 1396 ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 586,470,000 Rls. 18,000 $
65 1396 ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 556,903,000 Rls. 17,000 $
66 1396 ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 204 517,968,988 Rls. 15,971 $
67 1396 ژاپن 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,580 448,504,644 Rls. 13,818 $
68 1396 ژاپن 13019040 كتيرا 500 357,390,000 Rls. 11,000 $
69 1396 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,000 350,242,200 Rls. 10,780 $
70 1396 ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 319 341,942,760 Rls. 10,500 $
71 1396 ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 44,400 288,049,440 Rls. 8,880 $
72 1396 ژاپن 16043100 خاويار 3 253,200,100 Rls. 7,780 $
73 1396 ژاپن 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,438 252,158,088 Rls. 7,769 $
74 1396 ژاپن 16043100 خاويار 3 228,402,340 Rls. 6,940 $
75 1396 ژاپن 16043100 خاويار 2 197,811,068 Rls. 6,097 $
76 1396 ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,170 197,389,296 Rls. 6,084 $
77 1396 ژاپن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 500 141,911,875 Rls. 4,375 $
78 1396 ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 21,230 137,735,994 Rls. 4,246 $
79 1396 ژاپن 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 352 122,968,232 Rls. 3,790 $
80 1396 ژاپن 25081000 بنتونيت 40,000 118,479,600 Rls. 3,600 $
81 1396 ژاپن 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 115,090,316 Rls. 3,524 $
82 1396 ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 400 113,603,000 Rls. 3,500 $
83 1396 ژاپن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 90,843,200 Rls. 2,800 $
84 1396 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 230 83,231,685 Rls. 2,565 $
85 1396 ژاپن 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 82,362,621 Rls. 2,539 $
86 1396 ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,855 81,187,785 Rls. 2,504 $
87 1396 ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,838 77,534,048 Rls. 2,389 $
88 1396 ژاپن 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 35 68,344,500 Rls. 2,100 $
89 1396 ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,728 67,278,486 Rls. 2,073 $
90 1396 ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 56 66,278,832 Rls. 2,044 $
91 1396 ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 21 65,906,291 Rls. 2,031 $
92 1396 ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 9,320 60,962,120 Rls. 1,864 $
93 1396 ژاپن 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 200 58,386,600 Rls. 1,800 $
94 1396 ژاپن 08109020 زرشك تازه 350 52,308,900 Rls. 1,610 $
95 1396 ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 200 51,984,000 Rls. 1,600 $
96 1396 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 125 47,229,728 Rls. 1,456 $
97 1396 ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 480 35,219,160 Rls. 1,084 $
98 1396 ژاپن 25070010 کائولن 20,800 28,751,050 Rls. 874 $
99 1396 ژاپن 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9 27,961,556 Rls. 862 $
100 1396 ژاپن 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 40 25,936,000 Rls. 800 $
101 1396 ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 201 23,953,120 Rls. 736 $
102 1396 ژاپن 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 800 20,759,680 Rls. 640 $
103 1396 ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 250 19,721,430 Rls. 607 $
104 1396 ژاپن 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 10,536,500 Rls. 325 $
105 1396 ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 9 8,271,945 Rls. 255 $
106 1396 ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 115 7,458,440 Rls. 230 $
107 1396 ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4 3,632,720 Rls. 112 $
108 1396 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 80 3,245,100 Rls. 100 $
109 1396 ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 60 3,244,900 Rls. 100 $
110 1396 ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9 1,706,744 Rls. 52 $
مجموع کل
7,322,333,810,412 ريال
مجموع کل
225,136,304 دلار
[1]