آمار کل " صادرات به" کشور "گابن" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 گابن 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 18,700 2,190,229,552 Rls. 67,508 $
2 1396 گابن 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 48,000 1,557,552,000 Rls. 48,000 $
3 1396 گابن 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 32,000 1,038,016,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
4,785,797,552 ريال
مجموع کل
147,508 دلار
[1]