آمار کل " صادرات به" کشور "گرجستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 گرجستان 27132000 قيرنفت 12,730,675 67,585,894,563 Rls. 2,062,877 $
2 1396 گرجستان 27132000 قيرنفت 12,930,970 66,923,206,407 Rls. 2,057,262 $
3 1396 گرجستان 27132000 قيرنفت 11,860,170 61,982,396,232 Rls. 1,910,056 $
4 1396 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,026,121 48,192,264,381 Rls. 1,470,570 $
5 1396 گرجستان 27132000 قيرنفت 8,064,310 42,401,640,499 Rls. 1,307,008 $
6 1396 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 9,181,074 40,298,862,290 Rls. 1,241,821 $
7 1396 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,687,917 37,244,087,379 Rls. 1,145,378 $
8 1396 گرجستان 27132000 قيرنفت 6,548,060 35,701,758,084 Rls. 1,101,033 $
9 1396 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,690,246 30,852,146,087 Rls. 951,014 $
10 1396 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 200,950 21,487,362,036 Rls. 656,136 $
11 1396 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,482,610 19,434,020,452 Rls. 599,311 $
12 1396 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 179,770 19,193,698,566 Rls. 591,468 $
13 1396 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,767,320 18,204,806,682 Rls. 555,706 $
14 1396 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 153,908 16,116,267,420 Rls. 495,312 $
15 1396 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 149,570 15,012,059,935 Rls. 462,654 $
16 1396 گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 226,500 14,609,818,950 Rls. 450,525 $
17 1396 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,082,910 13,793,944,743 Rls. 424,174 $
18 1396 گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 206,500 13,469,685,000 Rls. 415,118 $
19 1396 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,965,145 12,797,849,978 Rls. 394,403 $
20 1396 گرجستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 17,237 12,009,460,000 Rls. 370,000 $
21 1396 گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 258,025 10,047,292,620 Rls. 309,640 $
22 1396 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 241,828 9,473,933,534 Rls. 291,953 $
23 1396 گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 96,000 9,469,953,600 Rls. 290,880 $
24 1396 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,447,975 9,459,599,655 Rls. 291,591 $
25 1396 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 78,860 8,336,236,788 Rls. 257,046 $
26 1396 گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 185,895 7,258,098,590 Rls. 223,066 $
27 1396 گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 43,578 7,135,862,490 Rls. 217,890 $
28 1396 گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 180,000 6,995,380,616 Rls. 215,614 $
29 1396 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,065,020 6,936,745,488 Rls. 213,930 $
30 1396 گرجستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 176,000 6,398,120,960 Rls. 197,120 $
31 1396 گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 157,990 6,234,959,812 Rls. 192,118 $
32 1396 گرجستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 24,000 6,227,520,000 Rls. 192,000 $
33 1396 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 95,930 6,212,695,800 Rls. 191,460 $
34 1396 گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 94,000 6,177,096,560 Rls. 190,360 $
35 1396 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 161,738 6,092,995,855 Rls. 187,291 $
36 1396 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 63,981 5,994,774,867 Rls. 182,991 $
37 1396 گرجستان 08105000 کيوي، تازه 212,580 5,859,055,100 Rls. 180,695 $
38 1396 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 429,610 5,850,344,503 Rls. 180,357 $
39 1396 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 63,908 5,580,627,960 Rls. 171,624 $
40 1396 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 56,709 5,509,543,098 Rls. 169,817 $
41 1396 گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 63,450 5,145,107,095 Rls. 158,625 $
42 1396 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 53,605 5,142,288,150 Rls. 156,906 $
43 1396 گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 33,540 5,031,118,950 Rls. 154,050 $
44 1396 گرجستان 27101950 روغن صنعتي 343,350 4,998,967,263 Rls. 154,063 $
45 1396 گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 73,375 4,760,718,050 Rls. 146,750 $
46 1396 گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 46,500 4,754,414,640 Rls. 144,960 $
47 1396 گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 93,315 4,698,595,420 Rls. 144,780 $
48 1396 گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 118,665 4,668,416,910 Rls. 142,398 $
49 1396 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 281,589 4,667,829,860 Rls. 143,396 $
50 1396 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 694,210 4,577,272,329 Rls. 141,085 $
51 1396 گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 116,855 4,548,770,814 Rls. 140,226 $
52 1396 گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 356,700 4,188,813,140 Rls. 129,140 $
53 1396 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 105,641 4,143,100,513 Rls. 127,729 $
54 1396 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 301,740 4,140,980,964 Rls. 127,698 $
55 1396 گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30,215 4,130,381,890 Rls. 126,897 $
56 1396 گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 45,395 4,056,429,295 Rls. 125,035 $
57 1396 گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 100,000 3,961,536,700 Rls. 121,300 $
58 1396 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 39,890 3,882,174,480 Rls. 119,670 $
59 1396 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 487,230 3,613,837,670 Rls. 110,341 $
60 1396 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 522,730 3,521,519,258 Rls. 107,672 $
61 1396 گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 270,710 3,511,617,992 Rls. 108,284 $
62 1396 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 26,554 3,483,936,262 Rls. 107,357 $
63 1396 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 62,694 3,334,992,679 Rls. 102,441 $
64 1396 گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 35,425 3,322,923,950 Rls. 102,110 $
65 1396 گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 48,480 3,158,007,200 Rls. 96,960 $
66 1396 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 47,500 3,081,611,000 Rls. 95,000 $
67 1396 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 40,000 3,076,354,800 Rls. 94,800 $
68 1396 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 40,000 3,073,984,800 Rls. 94,800 $
69 1396 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 29,819 3,069,349,337 Rls. 93,738 $
70 1396 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 469,440 3,044,452,384 Rls. 93,888 $
71 1396 گرجستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 47,983 3,018,459,361 Rls. 93,025 $
72 1396 گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 121,312 2,993,356,760 Rls. 92,244 $
73 1396 گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 23,000 2,984,296,000 Rls. 92,000 $
74 1396 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 177,140 2,931,517,336 Rls. 89,314 $
75 1396 گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,854,617,863 Rls. 86,738 $
76 1396 گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 71,865 2,829,676,944 Rls. 86,238 $
77 1396 گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 69,795 2,715,700,092 Rls. 83,754 $
78 1396 گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 104,706 2,680,562,939 Rls. 81,769 $
79 1396 گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,035 2,616,446,380 Rls. 80,645 $
80 1396 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 47,659 2,603,061,040 Rls. 79,329 $
81 1396 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 24,533 2,602,668,982 Rls. 79,982 $
82 1396 گرجستان 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 181,048 2,545,257,468 Rls. 78,502 $
83 1396 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 63,196 2,485,523,195 Rls. 75,835 $
84 1396 گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 25,174 2,470,517,898 Rls. 75,522 $
85 1396 گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 66,000 2,425,248,540 Rls. 74,646 $
86 1396 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 62,145 2,418,540,432 Rls. 74,574 $
87 1396 گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 91,517 2,403,339,156 Rls. 73,214 $
88 1396 گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 49,316 2,401,962,497 Rls. 74,028 $
89 1396 گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 56,830 2,396,532,671 Rls. 73,879 $
90 1396 گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,382,838,518 Rls. 73,462 $
91 1396 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 350,830 2,298,695,784 Rls. 70,641 $
92 1396 گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,185 2,267,145,225 Rls. 69,555 $
93 1396 گرجستان 08105000 کيوي، تازه 76,890 2,119,930,371 Rls. 65,357 $
94 1396 گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,290 2,115,455,793 Rls. 64,447 $
95 1396 گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 73,474 2,110,334,852 Rls. 65,039 $
96 1396 گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,108,471,270 Rls. 65,002 $
97 1396 گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 15,992 2,094,932,720 Rls. 63,968 $
98 1396 گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 80,650 2,093,764,896 Rls. 64,520 $
99 1396 گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,087,320,950 Rls. 64,350 $
100 1396 گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 149,230 2,074,781,017 Rls. 63,953 $
101 1396 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 24,300 2,049,811,920 Rls. 63,180 $
102 1396 گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 21,000 2,044,854,000 Rls. 63,000 $
103 1396 گرجستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 6,900 2,038,043,032 Rls. 62,094 $
104 1396 گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,441 2,021,253,945 Rls. 62,305 $
105 1396 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,700 2,013,398,634 Rls. 62,057 $
106 1396 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 13,568 2,007,940,267 Rls. 61,897 $
107 1396 گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 47,900 1,997,150,980 Rls. 60,860 $
108 1396 گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 47,815 1,970,312,181 Rls. 60,713 $
109 1396 گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 23,770 1,950,447,350 Rls. 59,425 $
110 1396 گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,983 1,937,911,022 Rls. 59,777 $
111 1396 گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,165 1,892,800,406 Rls. 58,159 $
112 1396 گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 43,520 1,887,714,810 Rls. 58,190 $
113 1396 گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 19,268 1,877,921,276 Rls. 57,866 $
114 1396 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,306 1,877,585,724 Rls. 57,918 $
115 1396 گرجستان 27101950 روغن صنعتي 87,915 1,841,241,033 Rls. 56,187 $
116 1396 گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 48,000 1,820,707,200 Rls. 56,160 $
117 1396 گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 69,750 1,818,040,752 Rls. 55,836 $
118 1396 گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 70,048 1,817,923,834 Rls. 56,038 $
119 1396 گرجستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 21,920 1,798,645,600 Rls. 54,800 $
120 1396 گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,688 1,761,607,800 Rls. 54,220 $
121 1396 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,446 1,758,107,928 Rls. 54,184 $
122 1396 گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,604 1,745,263,860 Rls. 53,770 $
123 1396 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 174,368 1,713,364,240 Rls. 52,819 $
124 1396 گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 69,825 1,711,670,280 Rls. 52,584 $
125 1396 گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,816 1,706,432,863 Rls. 52,607 $
126 1396 گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 17,380 1,702,840,260 Rls. 52,140 $
127 1396 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 139,750 1,702,626,216 Rls. 52,509 $
128 1396 گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 17,460 1,699,416,720 Rls. 52,380 $
129 1396 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 147,980 1,696,383,374 Rls. 52,278 $
130 1396 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,480 1,672,609,120 Rls. 50,960 $
131 1396 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,111 1,664,215,695 Rls. 51,222 $
132 1396 گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 41,548 1,656,941,223 Rls. 50,697 $
133 1396 گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 19,272 1,636,273,860 Rls. 50,470 $
134 1396 گرجستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,128 1,593,511,728 Rls. 49,024 $
135 1396 گرجستان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 12,255 1,592,904,900 Rls. 49,020 $
136 1396 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 190,110 1,573,527,395 Rls. 48,507 $
137 1396 گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,567,041,750 Rls. 48,150 $
138 1396 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,562,160,000 Rls. 48,000 $
139 1396 گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,015 1,557,516,840 Rls. 48,030 $
140 1396 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,555,762,800 Rls. 47,400 $
141 1396 گرجستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 44,000 1,548,529,290 Rls. 47,586 $
142 1396 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,542,633,000 Rls. 47,400 $
143 1396 گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 12,431 1,539,855,085 Rls. 47,466 $
144 1396 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,537,419,000 Rls. 47,380 $
145 1396 گرجستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 20,520 1,530,991,044 Rls. 47,196 $
146 1396 گرجستان 84281010 آسانسور 10,260 1,505,123,200 Rls. 46,400 $
147 1396 گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 307,300 1,495,734,780 Rls. 46,094 $
148 1396 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 199,270 1,491,536,965 Rls. 45,831 $
149 1396 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 12,319 1,488,496,358 Rls. 45,896 $
150 1396 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 223,780 1,467,297,138 Rls. 45,217 $
151 1396 گرجستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 7,982 1,463,776,380 Rls. 44,820 $
152 1396 گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 47,650 1,461,196,340 Rls. 44,932 $
153 1396 گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,375 1,439,702,500 Rls. 44,375 $
154 1396 گرجستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 14,760 1,436,930,280 Rls. 44,280 $
155 1396 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 189,140 1,435,978,699 Rls. 44,259 $
156 1396 گرجستان 40151910 دستكش خانگي 4,370 1,415,188,800 Rls. 43,200 $
157 1396 گرجستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,408,645,794 Rls. 43,066 $
158 1396 گرجستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,178 1,408,538,940 Rls. 43,068 $
159 1396 گرجستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,397,200,860 Rls. 43,065 $
160 1396 گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 21,524 1,396,261,880 Rls. 43,048 $
161 1396 گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 46,180 1,388,392,596 Rls. 42,787 $
162 1396 گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 51,964 1,388,169,563 Rls. 42,785 $
163 1396 گرجستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,788 1,370,175,743 Rls. 42,101 $
164 1396 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 159,620 1,362,351,976 Rls. 42,007 $
165 1396 گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 39,538 1,342,480,028 Rls. 41,372 $
166 1396 گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 35,425 1,342,084,830 Rls. 41,247 $
167 1396 گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 60,000 1,298,550,000 Rls. 39,600 $
168 1396 گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,700 1,296,693,400 Rls. 39,400 $
169 1396 گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 38,581 1,290,455,569 Rls. 39,700 $
170 1396 گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 51,660 1,260,433,938 Rls. 38,852 $
171 1396 گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,857 1,260,241,504 Rls. 38,771 $
172 1396 گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 843,159 1,241,578,953 Rls. 38,167 $
173 1396 گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 551,160 1,239,776,273 Rls. 38,114 $
174 1396 گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 52,330 1,238,321,270 Rls. 38,155 $
175 1396 گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 101,305 1,226,822,752 Rls. 37,831 $
176 1396 گرجستان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,520 1,195,367,750 Rls. 36,550 $
177 1396 گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,131 1,180,840,635 Rls. 36,393 $
178 1396 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 94,240 1,167,086,605 Rls. 35,649 $
179 1396 گرجستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,547 1,146,832,216 Rls. 35,115 $
180 1396 گرجستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 51,550 1,112,371,557 Rls. 34,023 $
181 1396 گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,753 1,092,925,776 Rls. 33,672 $
182 1396 گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,550 1,084,273,575 Rls. 33,425 $
183 1396 گرجستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 15,667 1,068,921,000 Rls. 32,900 $
184 1396 گرجستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 94,010 1,067,241,240 Rls. 32,904 $
185 1396 گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 603,264 1,049,042,852 Rls. 32,354 $
186 1396 گرجستان 43040000 پوستهاي نرم بدلي واشياء ساخته شده ازآنها 6,400 1,038,208,000 Rls. 31,995 $
187 1396 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 1,037,696,000 Rls. 32,000 $
188 1396 گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,900 1,036,590,500 Rls. 31,900 $
189 1396 گرجستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 91,080 1,034,409,117 Rls. 31,878 $
190 1396 گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,420 1,014,418,260 Rls. 31,260 $
191 1396 گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,720 1,006,533,600 Rls. 30,880 $
192 1396 گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 10,267 1,003,440,949 Rls. 30,926 $
193 1396 گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 78,087 981,528,140 Rls. 30,260 $
194 1396 گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 25,025 975,674,700 Rls. 30,030 $
195 1396 گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,912 964,933,200 Rls. 29,736 $
196 1396 گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 31,616 962,628,553 Rls. 29,662 $
197 1396 گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 36,400 949,337,570 Rls. 28,960 $
198 1396 گرجستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 16,919 947,655,074 Rls. 29,118 $
199 1396 گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,857 945,015,798 Rls. 29,121 $
200 1396 گرجستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,675 941,332,640 Rls. 28,880 $
مجموع کل
1,089,938,281,178 ريال
مجموع کل
33,499,392 دلار