آمار کل " صادرات به" کشور "گينه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 گينه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 240,880 8,563,912,891 Rls. 261,355 $
2 1396 گينه 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,214,400 8,027,265,360 Rls. 245,040 $
3 1396 گينه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 160,750 5,828,409,735 Rls. 178,813 $
4 1396 گينه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 22,705 5,169,125,700 Rls. 159,300 $
5 1396 گينه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 105,143 4,092,608,727 Rls. 126,124 $
6 1396 گينه 27132000 قيرنفت 282,729 1,926,653,850 Rls. 59,373 $
7 1396 گينه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 35,481 944,500,566 Rls. 29,108 $
8 1396 گينه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,397 905,890,075 Rls. 27,835 $
9 1396 گينه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,346 329,312,555 Rls. 10,149 $
10 1396 گينه 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,320 285,507,200 Rls. 8,800 $
11 1396 گينه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,900 270,308,500 Rls. 8,330 $
12 1396 گينه 19053200 ويفل ها و ويفرها 30 1,751,490 Rls. 54 $
مجموع کل
36,345,246,649 ريال
مجموع کل
1,114,281 دلار
[1]