آمار کل " صادرات به" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 280,773 11,813,993,392 Rls. 364,145 $
2 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 42,250 2,220,218,910 Rls. 68,445 $
3 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,128,683,480 Rls. 64,680 $
4 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101910 روغن موتور 28,620 2,103,604,360 Rls. 64,870 $
5 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 1,940,360,500 Rls. 59,800 $
6 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,592,064,900 Rls. 49,050 $
7 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,591,083,900 Rls. 49,050 $
8 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,765 1,548,162,792 Rls. 47,714 $
9 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 38,925 1,276,757,760 Rls. 39,268 $
10 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 27,005 1,138,514,652 Rls. 35,109 $
11 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,025,438,700 Rls. 31,460 $
12 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 981,377,800 Rls. 29,900 $
13 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,370 816,979,540 Rls. 25,181 $
14 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,750 768,731,107 Rls. 23,692 $
15 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,470 765,381,276 Rls. 23,364 $
16 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101940 روغن پايه معدني 59,850 677,799,165 Rls. 20,807 $
17 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101940 روغن پايه معدني 60,960 674,975,890 Rls. 20,618 $
18 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101940 روغن پايه معدني 102,050 665,787,445 Rls. 20,521 $
19 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101940 روغن پايه معدني 61,740 665,200,902 Rls. 20,499 $
20 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 661,755,600 Rls. 20,400 $
21 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 48,144 559,447,856 Rls. 17,252 $
22 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 39,540 554,180,190 Rls. 17,028 $
23 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 26,000 524,711,700 Rls. 16,020 $
24 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 9,000 476,838,900 Rls. 14,580 $
25 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 20,700 472,815,130 Rls. 14,366 $
26 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 46,300 330,943,140 Rls. 10,186 $
27 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 13,000 303,715,440 Rls. 9,360 $
28 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 12,040 281,118,332 Rls. 8,669 $
29 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 42,000 218,057,280 Rls. 6,720 $
30 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,010 160,974,010 Rls. 4,922 $
31 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,485 160,468,024 Rls. 4,946 $
32 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 48 160,138,538 Rls. 4,879 $
33 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 48 159,492,729 Rls. 4,915 $
34 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,450 157,801,625 Rls. 4,825 $
35 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 244 150,377,932 Rls. 4,636 $
36 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101940 روغن پايه معدني 41,550 134,779,890 Rls. 4,155 $
37 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 198 122,622,390 Rls. 3,762 $
38 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 186 114,681,834 Rls. 3,534 $
39 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 2,000 105,134,760 Rls. 3,240 $
40 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,290 97,350,000 Rls. 3,000 $
41 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,000 93,392,640 Rls. 2,880 $
42 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 875 85,850,625 Rls. 2,625 $
43 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,985 77,438,064 Rls. 2,388 $
44 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,400 75,345,700 Rls. 2,300 $
45 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,000 70,092,000 Rls. 2,160 $
46 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,370 62,399,427 Rls. 1,923 $
47 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,120 54,987,765 Rls. 1,687 $
48 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 303 39,329,400 Rls. 1,212 $
49 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 450 16,057,305 Rls. 495 $
50 1396 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 200 5,494,440 Rls. 168 $
مجموع کل
40,882,909,137 ريال
مجموع کل
1,257,406 دلار
[1]