آمار کل " صادرات به" کشور "(لتوني(لاتويا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 (لتوني(لاتويا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,372 1,282,316,656 Rls. 39,524 $
2 1396 (لتوني(لاتويا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 408,706,200 Rls. 12,600 $
3 1396 (لتوني(لاتويا 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 850 248,196,600 Rls. 7,650 $
4 1396 (لتوني(لاتويا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50 6,531,800 Rls. 200 $
5 1396 (لتوني(لاتويا 09102090 زعفران به صورت فله 0 1,850,417 Rls. 57 $
مجموع کل
1,947,601,673 ريال
مجموع کل
60,031 دلار
[1]