آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ارمنستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 6,605,200 62,200,543,464 Rls. 7,951,229 $
2 1381 ارمنستان 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 1,302,964 22,160,278,025 Rls. 2,798,013 $
3 1381 ارمنستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 16,676,200 15,292,845,919 Rls. 1,950,106 $
4 1381 ارمنستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 1,411,209 14,609,107,464 Rls. 1,844,587 $
5 1381 ارمنستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 1,633,047 13,255,469,379 Rls. 1,673,674 $
6 1381 ارمنستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 1,003,449 12,872,448,572 Rls. 1,625,309 $
7 1381 ارمنستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 908,030 9,377,327,443 Rls. 1,184,005 $
8 1381 ارمنستان 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 346,650 9,243,762,587 Rls. 1,167,142 $
9 1381 ارمنستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 856,720 9,067,776,338 Rls. 1,144,921 $
10 1381 ارمنستان 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 378,460 7,787,104,500 Rls. 1,007,285 $
11 1381 ارمنستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 610,055 6,239,458,439 Rls. 792,562 $
12 1381 ارمنستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 620,084 6,178,604,144 Rls. 780,133 $
13 1381 ارمنستان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 344,571 5,712,431,253 Rls. 758,414 $
14 1381 ارمنستان 240220 -سيگار حاوي توتون 71,430 4,684,082,482 Rls. 591,425 $
15 1381 ارمنستان 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي از4/406mm, 1,335,440 3,694,552,855 Rls. 566,811 $
16 1381 ارمنستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 254,250 3,672,639,677 Rls. 463,717 $
17 1381 ارمنستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 351,890 3,348,528,600 Rls. 425,171 $
18 1381 ارمنستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 219,510 2,885,903,134 Rls. 364,382 $
19 1381 ارمنستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 181,950 2,570,495,366 Rls. 324,557 $
20 1381 ارمنستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 57,310 2,493,030,719 Rls. 336,951 $
21 1381 ارمنستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 273,576 2,377,322,262 Rls. 300,167 $
22 1381 ارمنستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 227,565 2,342,245,358 Rls. 295,741 $
23 1381 ارمنستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 257,370 2,307,850,790 Rls. 291,395 $
24 1381 ارمنستان 780200 قراضه وضايعات سرب , 597,720 2,280,882,360 Rls. 325,943 $
25 1381 ارمنستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 177,900 2,148,982,660 Rls. 308,497 $
26 1381 ارمنستان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 278,559 1,943,460,722 Rls. 245,385 $
27 1381 ارمنستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 213,340 1,723,683,359 Rls. 217,636 $
28 1381 ارمنستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 84,650 1,641,160,131 Rls. 207,216 $
29 1381 ارمنستان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 181,319 1,631,214,814 Rls. 205,961 $
30 1381 ارمنستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 160,623 1,602,131,482 Rls. 202,290 $
31 1381 ارمنستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 214,568 1,569,038,518 Rls. 198,108 $
32 1381 ارمنستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 158,630 1,566,368,728 Rls. 197,774 $
33 1381 ارمنستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 102,063 1,492,359,675 Rls. 188,430 $
34 1381 ارمنستان 440399 --سايرچوبهاي خام يا چهارتراشي كه درجاي ديگرمذكور نيست 1,495,210 1,437,742,062 Rls. 181,533 $
35 1381 ارمنستان 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 77 1,420,904,303 Rls. 179,407 $
36 1381 ارمنستان 400239 -- كائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه 78,231 1,336,165,987 Rls. 168,707 $
37 1381 ارمنستان 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 72,410 1,245,678,943 Rls. 157,283 $
38 1381 ارمنستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 81,450 1,048,077,290 Rls. 132,333 $
39 1381 ارمنستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 45,250 1,036,632,746 Rls. 130,888 $
40 1381 ارمنستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 460 1,014,984,642 Rls. 128,155 $
41 1381 ارمنستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 216,285 971,755,840 Rls. 122,697 $
42 1381 ارمنستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 89,220 957,437,614 Rls. 120,888 $
43 1381 ارمنستان 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكوداربراي پارچه بافي به عرض بي از30mC باموتور 61,800 932,382,110 Rls. 117,725 $
44 1381 ارمنستان 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 40,950 919,250,844 Rls. 116,068 $
45 1381 ارمنستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 101,180 896,707,986 Rls. 113,221 $
46 1381 ارمنستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 57,960 895,513,766 Rls. 113,071 $
47 1381 ارمنستان 260800 سنگ روي وكنسانتره هاي آن 492,100 844,869,367 Rls. 106,675 $
48 1381 ارمنستان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 64,900 757,628,886 Rls. 101,972 $
49 1381 ارمنستان 844329 --ماشين آلات چاپ تيپوگرافيك ,(غيرازماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرافيك ),غيرمذكوردرجاي د 30,920 753,394,247 Rls. 95,125 $
50 1381 ارمنستان 844110 -ماشينهاي بر 60,090 684,545,547 Rls. 86,432 $
51 1381 ارمنستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 68,960 678,320,776 Rls. 85,645 $
52 1381 ارمنستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,050 665,678,769 Rls. 84,050 $
53 1381 ارمنستان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 50,070 630,266,680 Rls. 79,579 $
54 1381 ارمنستان 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 48,810 621,495,461 Rls. 78,472 $
55 1381 ارمنستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 40,610 613,939,280 Rls. 87,795 $
56 1381 ارمنستان 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 63,830 595,668,700 Rls. 75,211 $
57 1381 ارمنستان 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 119,200 584,958,648 Rls. 333,310 $
58 1381 ارمنستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,943 575,809,671 Rls. 72,703 $
59 1381 ارمنستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 20,900 559,665,467 Rls. 70,664 $
60 1381 ارمنستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 71,340 546,785,994 Rls. 69,040 $
61 1381 ارمنستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 66,300 545,024,669 Rls. 68,817 $
62 1381 ارمنستان 740500 آلياژهاي مادرازمس , 58,500 541,269,461 Rls. 87,155 $
63 1381 ارمنستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 29,070 535,405,047 Rls. 67,602 $
64 1381 ارمنستان 440110 -هيزم ,بشكل گرده بينه ,كنده ,,,,يابه اشكال همانند-چوب بصورت خرده ياريزه 854,500 535,260,112 Rls. 67,583 $
65 1381 ارمنستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 463,410 528,742,056 Rls. 66,760 $
66 1381 ارمنستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 50,100 513,476,114 Rls. 64,833 $
67 1381 ارمنستان 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 42,730 504,987,268 Rls. 63,761 $
68 1381 ارمنستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 16,250 500,012,530 Rls. 63,133 $
69 1381 ارمنستان 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 71,950 475,411,400 Rls. 60,027 $
70 1381 ارمنستان 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده ,به ضخامت بي ازmm6,,, 451,730 471,320,411 Rls. 152,664 $
71 1381 ارمنستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 38,040 458,139,774 Rls. 57,847 $
72 1381 ارمنستان 860120 - لكوموتيو و لكوتراكتورها با انباره هاي برقي 70,400 425,048,896 Rls. 53,668 $
73 1381 ارمنستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 357,400 424,097,342 Rls. 53,548 $
74 1381 ارمنستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي 31,030 412,403,277 Rls. 52,071 $
75 1381 ارمنستان 840410 -دستگاههاي كمكي براي ديگهاي شماره 8402يا8403 83,310 411,060,355 Rls. 51,902 $
76 1381 ارمنستان 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 20,450 382,567,366 Rls. 48,304 $
77 1381 ارمنستان 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 25,000 379,024,842 Rls. 47,856 $
78 1381 ارمنستان 848210 -بلبرينگ , 21,853 375,028,474 Rls. 47,352 $
79 1381 ارمنستان 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 18,100 369,640,577 Rls. 46,672 $
80 1381 ارمنستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 78,300 357,361,100 Rls. 45,122 $
81 1381 ارمنستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,993 347,527,400 Rls. 43,879 $
82 1381 ارمنستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,690 346,172,742 Rls. 43,709 $
83 1381 ارمنستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,100 334,263,997 Rls. 42,205 $
84 1381 ارمنستان 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 37,150 331,942,412 Rls. 41,912 $
85 1381 ارمنستان 440792 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بي ازmm6ازگونه را 195,870 322,754,560 Rls. 40,752 $
86 1381 ارمنستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 45,860 322,127,344 Rls. 40,673 $
87 1381 ارمنستان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 29,750 316,171,044 Rls. 39,921 $
88 1381 ارمنستان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 28,000 314,839,322 Rls. 39,752 $
89 1381 ارمنستان 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درديگها+ 18,250 309,222,400 Rls. 39,043 $
90 1381 ارمنستان 845921 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,باكنترل شماره اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,800 306,391,452 Rls. 38,686 $
91 1381 ارمنستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 256,490 304,028,217 Rls. 90,737 $
92 1381 ارمنستان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 20,240 294,043,451 Rls. 37,126 $
93 1381 ارمنستان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 14,221 293,354,628 Rls. 37,040 $
94 1381 ارمنستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 26,480 290,344,113 Rls. 36,661 $
95 1381 ارمنستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 29,850 286,975,847 Rls. 36,235 $
96 1381 ارمنستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 29,800 270,891,569 Rls. 34,203 $
97 1381 ارمنستان 440839 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلابضخامت حداكثرmm6ازچوبهاي گرمسيري غيرمذكوردرياد 58,310 267,493,800 Rls. 33,774 $
98 1381 ارمنستان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 23,050 257,572,635 Rls. 32,522 $
99 1381 ارمنستان 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 10,345 246,410,903 Rls. 31,112 $
100 1381 ارمنستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 155,980 242,843,095 Rls. 30,662 $
101 1381 ارمنستان 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 55,410 235,398,196 Rls. 29,722 $
102 1381 ارمنستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 21,600 228,367,399 Rls. 28,834 $
103 1381 ارمنستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 22,250 228,243,103 Rls. 28,818 $
104 1381 ارمنستان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 9,550 226,696,707 Rls. 28,623 $
105 1381 ارمنستان 840212 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدحداكثر45تن بخاردرساعت 29,680 222,452,120 Rls. 28,087 $
106 1381 ارمنستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 38,460 221,547,203 Rls. 27,972 $
107 1381 ارمنستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 16,100 215,994,301 Rls. 27,272 $
108 1381 ارمنستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 8,000 214,437,268 Rls. 27,075 $
109 1381 ارمنستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 52,710 211,214,378 Rls. 26,668 $
110 1381 ارمنستان 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشين هاي ريخته گري 23,500 207,392,382 Rls. 26,186 $
111 1381 ارمنستان 841340 -تلمبه هاي بتون 18,300 207,374,447 Rls. 26,183 $
112 1381 ارمنستان 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 14,000 204,999,636 Rls. 25,884 $
113 1381 ارمنستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 13,500 203,601,918 Rls. 25,707 $
114 1381 ارمنستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 18,450 192,744,781 Rls. 24,336 $
115 1381 ارمنستان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 44,285 181,580,981 Rls. 22,927 $
116 1381 ارمنستان 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن )براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 18,200 179,241,349 Rls. 22,631 $
117 1381 ارمنستان 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 15,810 172,406,793 Rls. 21,768 $
118 1381 ارمنستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 17,960 167,891,015 Rls. 21,198 $
119 1381 ارمنستان 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 17,830 159,254,326 Rls. 24,974 $
120 1381 ارمنستان 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 17,210 149,585,977 Rls. 18,888 $
121 1381 ارمنستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 9,100 146,703,736 Rls. 18,523 $
122 1381 ارمنستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 20,460 145,638,163 Rls. 18,388 $
123 1381 ارمنستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,280 143,235,616 Rls. 18,085 $
124 1381 ارمنستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 4,150 141,995,545 Rls. 17,929 $
125 1381 ارمنستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 73,690 141,717,583 Rls. 17,894 $
126 1381 ارمنستان 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 39,430 139,011,136 Rls. 17,552 $
127 1381 ارمنستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 35,890 136,891,334 Rls. 17,284 $
128 1381 ارمنستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 7,860 136,067,889 Rls. 17,180 $
129 1381 ارمنستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 8,790 131,347,602 Rls. 16,584 $
130 1381 ارمنستان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 8,730 130,669,302 Rls. 16,499 $
131 1381 ارمنستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,840 129,493,544 Rls. 16,350 $
132 1381 ارمنستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 10,800 129,120,000 Rls. 16,304 $
133 1381 ارمنستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,850 128,708,518 Rls. 16,251 $
134 1381 ارمنستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 23,870 127,052,358 Rls. 16,042 $
135 1381 ارمنستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 107,220 126,876,377 Rls. 16,019 $
136 1381 ارمنستان 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 10,000 124,324,554 Rls. 15,698 $
137 1381 ارمنستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 17,010 118,817,902 Rls. 15,003 $
138 1381 ارمنستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 62,300 116,237,636 Rls. 14,677 $
139 1381 ارمنستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 8,840 113,404,725 Rls. 14,319 $
140 1381 ارمنستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 89,310 113,226,018 Rls. 14,296 $
141 1381 ارمنستان 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 5,120 110,865,008 Rls. 13,998 $
142 1381 ارمنستان 440392 -- چوب خام ياچهارترا ازرا (گونه SUGAF )به استثناي آنهائي كه عمل آمده اند 117,290 110,861,113 Rls. 13,998 $
143 1381 ارمنستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 10,300 110,250,291 Rls. 13,920 $
144 1381 ارمنستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 1,828 109,313,807 Rls. 16,492 $
145 1381 ارمنستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 8,800 102,382,014 Rls. 12,927 $
146 1381 ارمنستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 5,000 102,159,056 Rls. 12,899 $
147 1381 ارمنستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 6,000 98,138,004 Rls. 12,391 $
148 1381 ارمنستان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 32 93,224,238 Rls. 11,771 $
149 1381 ارمنستان 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,000 90,630,614 Rls. 11,443 $
150 1381 ارمنستان 841932 --خشك كننده هابراي چوب ,خميركاغذ,كاغذيامقوا 9,290 89,613,325 Rls. 11,315 $
151 1381 ارمنستان 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 4,900 80,146,037 Rls. 10,119 $
152 1381 ارمنستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 4,000 79,700,000 Rls. 10,063 $
153 1381 ارمنستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 7,250 79,182,560 Rls. 9,998 $
154 1381 ارمنستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 12,070 77,124,236 Rls. 9,738 $
155 1381 ارمنستان 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجو دادن سطح فلز 24,823 75,509,927 Rls. 9,534 $
156 1381 ارمنستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 6,250 73,863,193 Rls. 9,326 $
157 1381 ارمنستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 4,400 71,318,203 Rls. 9,005 $
158 1381 ارمنستان 293030 -مونو -, دي - يا تتراسولفورهاي تيورام 10,000 71,272,320 Rls. 8,999 $
159 1381 ارمنستان 293420 -تركيبات داراي يك سيستم حلقه داربنزوتيازول كه بي ازاين متراكم desuf() نشده باشند 10,000 71,272,320 Rls. 8,999 $
160 1381 ارمنستان 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXدايره , 6,400 68,141,456 Rls. 8,604 $
161 1381 ارمنستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 14,380 67,321,845 Rls. 8,500 $
162 1381 ارمنستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 6,240 67,278,356 Rls. 8,495 $
163 1381 ارمنستان 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 7,780 67,088,938 Rls. 8,471 $
164 1381 ارمنستان 845390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,,,,چرم ,ساختن كف ,وغيره 11,690 65,070,619 Rls. 8,216 $
165 1381 ارمنستان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 180 64,340,599 Rls. 8,124 $
166 1381 ارمنستان 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 3,800 64,285,477 Rls. 8,117 $
167 1381 ارمنستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 28,620 63,738,510 Rls. 8,048 $
168 1381 ارمنستان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 7,740 63,251,156 Rls. 7,986 $
169 1381 ارمنستان 251910 -كربنات منيزيم طبيعي (منيزيت ) 17,200 61,770,090 Rls. 7,799 $
170 1381 ارمنستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 41,000 61,650,899 Rls. 7,784 $
171 1381 ارمنستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 13,240 61,268,253 Rls. 7,736 $
172 1381 ارمنستان 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 10,220 57,096,714 Rls. 7,209 $
173 1381 ارمنستان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 3,700 55,655,914 Rls. 7,027 $
174 1381 ارمنستان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 6,200 52,577,437 Rls. 6,638 $
175 1381 ارمنستان 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموم ,موم پارافين ,استه آرين ,روغن ياگليسرين 10,000 51,133,305 Rls. 6,456 $
176 1381 ارمنستان 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 15,960 48,058,163 Rls. 6,068 $
177 1381 ارمنستان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 18,230 46,214,249 Rls. 5,835 $
178 1381 ارمنستان 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت حداكثر 75كيلوولت آمپرAVK 2,800 45,734,256 Rls. 5,775 $
179 1381 ارمنستان 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 3,000 44,997,007 Rls. 5,681 $
180 1381 ارمنستان 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 2,000 44,100,890 Rls. 5,568 $
181 1381 ارمنستان 281610 -هيدراكسيدوپراكسيدمنيزيم 10,185 43,357,407 Rls. 5,474 $
182 1381 ارمنستان 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicuder(drac)كپي برداري كارت پانچ كننده يابستن كارت 400 42,762,250 Rls. 5,399 $
183 1381 ارمنستان 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 55,700 41,681,767 Rls. 5,263 $
184 1381 ارمنستان 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 9,000 40,933,112 Rls. 5,168 $
185 1381 ارمنستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 8,000 39,195,844 Rls. 4,949 $
186 1381 ارمنستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 16,000 37,600,789 Rls. 4,748 $
187 1381 ارمنستان 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 2,300 37,009,559 Rls. 4,673 $
188 1381 ارمنستان 320414 -- مواد رنگي مستقيم و فر آورده ها براساس اين مواد 1,500 35,728,986 Rls. 4,511 $
189 1381 ارمنستان 480710 - كاغذومقواي تخت ,مطبق شده بالايه هاي داخلي ازقير,قطران يا آسفالت ,به صورت رول ياورق 6,850 35,026,314 Rls. 4,423 $
190 1381 ارمنستان 480449 -سايركاغذهاومقواهاي كرافت هرمترمربعبي از150وكمتراز225گرم غيرمذكوردرجاي ديگر 8,200 34,836,044 Rls. 4,398 $
191 1381 ارمنستان 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامقوا 2,300 33,132,809 Rls. 4,183 $
192 1381 ارمنستان 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,700 32,503,048 Rls. 4,104 $
193 1381 ارمنستان 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 4,780 31,920,517 Rls. 4,030 $
194 1381 ارمنستان 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 7,000 31,048,150 Rls. 3,920 $
195 1381 ارمنستان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 3,000 29,494,282 Rls. 3,724 $
196 1381 ارمنستان 760429 --لوله وپروفيل از آلياژهاي آلومينيوم , 1,857 29,145,820 Rls. 3,680 $
197 1381 ارمنستان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 5,200 29,000,679 Rls. 3,662 $
198 1381 ارمنستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,110 27,966,940 Rls. 3,531 $
199 1381 ارمنستان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 11,820 27,065,570 Rls. 3,417 $
200 1381 ارمنستان 740610 -پودرمس باساختارغيرلايه اي , 1,891 26,609,310 Rls. 3,360 $
مجموع کل
290,604,588,258 ريال
مجموع کل
37,523,181 دلار