آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اسلواکي 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 2,000,000 4,690,136,913 Rls. 592,189 $
2 1381 اسلواکي 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 134,235 1,714,403,769 Rls. 216,465 $
3 1381 اسلواکي 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 45,000 1,340,713,702 Rls. 169,282 $
4 1381 اسلواکي 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 199,273 1,156,907,886 Rls. 146,074 $
5 1381 اسلواکي 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 24,357 1,095,630,280 Rls. 138,337 $
6 1381 اسلواکي 281520 -هيدراكسيدپتاسيم (پتاس سوز آور) 240,000 1,089,627,394 Rls. 137,579 $
7 1381 اسلواکي 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 174,144 1,035,281,622 Rls. 130,717 $
8 1381 اسلواکي 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مواد پلاستيكي 51,241 1,019,016,077 Rls. 128,663 $
9 1381 اسلواکي 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 2,212 1,007,209,869 Rls. 127,173 $
10 1381 اسلواکي 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,136 997,535,053 Rls. 128,276 $
11 1381 اسلواکي 848210 -بلبرينگ , 11,817 895,616,114 Rls. 113,083 $
12 1381 اسلواکي 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 46,000 678,863,573 Rls. 85,715 $
13 1381 اسلواکي 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 25,200 574,299,450 Rls. 72,513 $
14 1381 اسلواکي 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,064 512,417,102 Rls. 64,699 $
15 1381 اسلواکي 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,500 472,565,000 Rls. 59,667 $
16 1381 اسلواکي 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 571 426,155,712 Rls. 53,808 $
17 1381 اسلواکي 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 639 403,994,045 Rls. 51,009 $
18 1381 اسلواکي 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 9,056 400,960,477 Rls. 50,626 $
19 1381 اسلواکي 292229 --امينو-نفتل هاو آمينو-فنل ها,و,,,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح ,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,200 389,758,962 Rls. 49,212 $
20 1381 اسلواکي 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 941 381,585,633 Rls. 48,180 $
21 1381 اسلواکي 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 140,000 376,539,212 Rls. 47,543 $
22 1381 اسلواکي 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 12,900 206,815,000 Rls. 26,113 $
23 1381 اسلواکي 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,956 151,561,446 Rls. 19,137 $
24 1381 اسلواکي 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,306 148,592,479 Rls. 18,762 $
25 1381 اسلواکي 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 20 129,964,320 Rls. 16,410 $
26 1381 اسلواکي 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 1,170 128,886,676 Rls. 16,273 $
27 1381 اسلواکي 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 854 102,231,318 Rls. 12,908 $
28 1381 اسلواکي 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 3,600 91,908,922 Rls. 11,605 $
29 1381 اسلواکي 903210 - ترموستات 258 79,283,222 Rls. 10,011 $
30 1381 اسلواکي 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن و غيره , براي وسايط نقليه مشمول رديف 12 3,000 71,573,000 Rls. 9,037 $
31 1381 اسلواکي 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 2,016 62,186,672 Rls. 7,852 $
32 1381 اسلواکي 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1 13,653,236 Rls. 1,724 $
مجموع کل
21,845,874,136 ريال
مجموع کل
2,760,641 دلار
[1]