آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اندونزي 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 40,722,846 206,759,170,871 Rls. 27,215,020 $
2 1381 اندونزي 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 4,108,402 127,493,847,661 Rls. 16,097,703 $
3 1381 اندونزي 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 9,111,383 90,257,674,085 Rls. 11,682,004 $
4 1381 اندونزي 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,607,548 42,160,927,682 Rls. 5,882,027 $
5 1381 اندونزي 151190 -روغن نخل (باستثناي خام ) واجزاء آن ,تصفيه شده يانشده ليكن ازلحاظشيميائي تغييرنيافته 8,000,326 30,171,000,000 Rls. 3,809,511 $
6 1381 اندونزي 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 3,282,654 25,483,119,854 Rls. 3,217,565 $
7 1381 اندونزي 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 3,202,615 20,186,379,368 Rls. 2,548,785 $
8 1381 اندونزي 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 4,681,000 16,769,682,312 Rls. 2,117,384 $
9 1381 اندونزي 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 1,968,767 16,600,098,465 Rls. 2,095,976 $
10 1381 اندونزي 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 4,886,884 13,701,987,403 Rls. 1,730,048 $
11 1381 اندونزي 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 6,072,180 13,235,960,708 Rls. 1,757,884 $
12 1381 اندونزي 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع بي از 150 گرم 2,358,667 12,929,984,271 Rls. 1,732,629 $
13 1381 اندونزي 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 2,131,026 12,712,906,431 Rls. 1,908,811 $
14 1381 اندونزي 441213 --تخته چندلا,بايك ياچندلاي بيروني ازچوبهاي گرمسيري (وتعريف شده دريادداشت شماره فرعي )بضخام 3,348,895 10,601,390,835 Rls. 1,338,561 $
15 1381 اندونزي 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,910,770 7,445,157,124 Rls. 940,045 $
16 1381 اندونزي 440890 ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائي كه به درازااره شده ,كه ضخامت آن ازmm6 529,014 7,288,348,148 Rls. 920,244 $
17 1381 اندونزي 440810 ورق روك ورق لائي براي تخته چندلا,سايرچوبهائي كه به درازااره شده كه ضخامت آن از6mmكمترنباشد,كاج 387,038 6,592,717,273 Rls. 832,413 $
18 1381 اندونزي 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 2,980,590 5,953,962,907 Rls. 751,763 $
19 1381 اندونزي 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 54,295 5,353,269,311 Rls. 675,918 $
20 1381 اندونزي 440839 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلابضخامت حداكثرmm6ازچوبهاي گرمسيري غيرمذكوردرياد 354,721 5,341,640,197 Rls. 674,450 $
21 1381 اندونزي 292241 --ليزين واسترهاي آن ; املاح اين تركيبات 382,500 5,043,738,756 Rls. 636,835 $
22 1381 اندونزي 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 634,030 4,880,688,840 Rls. 628,282 $
23 1381 اندونزي 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 638,537 4,728,877,089 Rls. 609,974 $
24 1381 اندونزي 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 688,834 4,289,850,723 Rls. 541,647 $
25 1381 اندونزي 550310 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي نشده ,غيره , 507,567 4,214,469,244 Rls. 532,130 $
26 1381 اندونزي 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 549,809 4,156,727,941 Rls. 524,839 $
27 1381 اندونزي 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع حداكثر150گر 688,953 3,882,668,855 Rls. 490,237 $
28 1381 اندونزي 480920 -كاغذهاي خودكپي ,بصورت رول بعرض بي ازmC36يابصورت ورق باحداقل يك ضلع mC36تانشده 379,948 3,532,565,873 Rls. 446,031 $
29 1381 اندونزي 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي مياني )به شكل رول ياورق 1,489,368 3,531,407,623 Rls. 445,885 $
30 1381 اندونزي 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 388,872 2,984,577,414 Rls. 376,842 $
31 1381 اندونزي 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 23,430 2,795,951,844 Rls. 353,024 $
32 1381 اندونزي 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 245,000 2,677,348,042 Rls. 338,047 $
33 1381 اندونزي 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 20,590 2,642,787,906 Rls. 333,685 $
34 1381 اندونزي 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 383,040 2,630,585,773 Rls. 332,145 $
35 1381 اندونزي 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 110,000 2,328,954,333 Rls. 294,060 $
36 1381 اندونزي 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 243,224 2,326,196,084 Rls. 293,712 $
37 1381 اندونزي 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 272,000 2,209,579,386 Rls. 278,987 $
38 1381 اندونزي 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 22,677 2,190,288,001 Rls. 276,552 $
39 1381 اندونزي 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 346,905 2,155,001,167 Rls. 272,097 $
40 1381 اندونزي 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 349,708 2,142,009,000 Rls. 270,456 $
41 1381 اندونزي 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 147,946 2,115,772,677 Rls. 267,143 $
42 1381 اندونزي 400122 --كائوچوي طبيعي خاص ازلحاظ طبيعي باشكال ابتدائي يابشكل صفحه ,ورق ,,,,غيرمذكوردرجاي ديگر 32,600 2,113,070,126 Rls. 266,802 $
43 1381 اندونزي 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 150,180 2,055,593,487 Rls. 259,545 $
44 1381 اندونزي 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 5,900 1,932,875,289 Rls. 244,050 $
45 1381 اندونزي 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 312,812 1,921,316,834 Rls. 255,435 $
46 1381 اندونزي 440831 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,بضخامت حداكثر6ميليمترازتيره زهراشتاي قرمزتير 142,996 1,883,471,110 Rls. 237,812 $
47 1381 اندونزي 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 71,167 1,776,396,692 Rls. 224,292 $
48 1381 اندونزي 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي دوچرخه بكار مي رود 182,532 1,750,648,069 Rls. 221,043 $
49 1381 اندونزي 382311 -- اسيدهاي استاريك 366,500 1,743,261,462 Rls. 220,109 $
50 1381 اندونزي 282612 --فلوئورورهاي آلومينيم 300,000 1,695,744,598 Rls. 214,109 $
51 1381 اندونزي 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 93,171 1,400,173,300 Rls. 176,790 $
52 1381 اندونزي 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,129 1,379,161,430 Rls. 174,137 $
53 1381 اندونزي 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع 217,775 1,331,191,519 Rls. 168,080 $
54 1381 اندونزي 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب , 150,370 1,325,956,794 Rls. 167,418 $
55 1381 اندونزي 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 29,837 1,303,419,274 Rls. 164,573 $
56 1381 اندونزي 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 9,450 1,198,613,266 Rls. 151,339 $
57 1381 اندونزي 960910 -مدادومدادرنگي ,بامغزي داراي غلاف سخت , 46,995 1,140,697,957 Rls. 144,027 $
58 1381 اندونزي 441292 --تخته چندلا,چوبهاي روك شده ومطبق شده ,داراي يك ياچندلاازچوبهاي گرمسيري ,غيرمذكوردرجاي ديگ 205,803 1,121,286,686 Rls. 141,577 $
59 1381 اندونزي 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 10,319 1,094,472,433 Rls. 138,192 $
60 1381 اندونزي 480910 -كاغذكاربن وكاغذهاي كپي همانند,بصورت رول بعرض بي ازmC36بصورت ورق باحداقل يك ضلعmC36تا 104,278 904,874,834 Rls. 114,252 $
61 1381 اندونزي 481620 -كاغذ خودكپي 99,574 868,915,494 Rls. 109,712 $
62 1381 اندونزي 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 311,990 866,202,140 Rls. 109,369 $
63 1381 اندونزي 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 45,000 854,898,928 Rls. 107,943 $
64 1381 اندونزي 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 144,490 809,081,401 Rls. 102,157 $
65 1381 اندونزي 292700 تركيبات دي آزو -, آزو - يا آزوكسي 50,400 704,166,183 Rls. 88,910 $
66 1381 اندونزي 701190 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 72,020 696,533,903 Rls. 87,946 $
67 1381 اندونزي 291714 --انيدريد مالئيك 120,000 682,834,305 Rls. 86,216 $
68 1381 اندونزي 291612 --استرهاي اسيداكريليك 86,400 659,119,505 Rls. 83,223 $
69 1381 اندونزي 080119 --نارگيل باستثناي نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده 208,000 632,982,095 Rls. 79,921 $
70 1381 اندونزي 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 75,724 629,713,122 Rls. 79,509 $
71 1381 اندونزي 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 67,000 601,920,782 Rls. 76,000 $
72 1381 اندونزي 291735 --انيدريد فتاليك 100,000 539,992,783 Rls. 68,181 $
73 1381 اندونزي 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 53,098 507,923,612 Rls. 64,132 $
74 1381 اندونزي 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 70,000 501,441,500 Rls. 63,314 $
75 1381 اندونزي 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 502,241 500,574,904 Rls. 63,204 $
76 1381 اندونزي 871496 --پنجه ركاب وركاب و اجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 153,660 487,550,625 Rls. 66,469 $
77 1381 اندونزي 481121 --كاغذومقواي خودچسب 36,160 476,076,061 Rls. 60,111 $
78 1381 اندونزي 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 41,708 467,897,051 Rls. 59,078 $
79 1381 اندونزي 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 110,000 445,456,700 Rls. 56,245 $
80 1381 اندونزي 730810 -پل وقطعات پل از آهن ياازفولاد, 12,120 405,776,973 Rls. 51,234 $
81 1381 اندونزي 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور نباشند 255 403,315,387 Rls. 50,924 $
82 1381 اندونزي 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نواخته مي شوند) 3,687 380,927,345 Rls. 48,097 $
83 1381 اندونزي 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي از4/604 181,380 375,488,844 Rls. 47,410 $
84 1381 اندونزي 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 58,893 373,144,209 Rls. 47,114 $
85 1381 اندونزي 530710 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا, 90,000 366,102,800 Rls. 46,225 $
86 1381 اندونزي 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 1,500 323,796,708 Rls. 40,883 $
87 1381 اندونزي 481131 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده و,,,باموادپلاستيكي ,سفيدشده به وزن هرمترمربعبي از150گرم 55,045 308,376,055 Rls. 38,936 $
88 1381 اندونزي 290544 --D - گلوسيتول (سوربيتول ) 104,500 306,297,086 Rls. 38,674 $
89 1381 اندونزي 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگرم 18,600 294,678,903 Rls. 37,207 $
90 1381 اندونزي 480210 - كاغد و مقواي دست ساخت 49,995 280,110,238 Rls. 35,367 $
91 1381 اندونزي 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 3,490 219,886,653 Rls. 27,763 $
92 1381 اندونزي 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 40,000 198,826,957 Rls. 25,104 $
93 1381 اندونزي 481610 -كاغذكاربن و كاغذهاي كپي همانند 22,547 195,576,312 Rls. 24,694 $
94 1381 اندونزي 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 12,588 193,113,236 Rls. 24,383 $
95 1381 اندونزي 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 7,790 189,706,451 Rls. 23,953 $
96 1381 اندونزي 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 18,500 186,787,950 Rls. 23,584 $
97 1381 اندونزي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 4,410 176,890,514 Rls. 22,335 $
98 1381 اندونزي 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 5,004 176,001,442 Rls. 22,222 $
99 1381 اندونزي 691010 -ظرفشوئي ,,,وسايرادوات ثابت بهداشتي ازسراميك ,ازچيني , 13,000 167,015,398 Rls. 21,088 $
100 1381 اندونزي 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 39,608 166,876,898 Rls. 21,070 $
101 1381 اندونزي 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 7,802 157,073,791 Rls. 19,833 $
102 1381 اندونزي 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 5,750 146,929,500 Rls. 18,552 $
103 1381 اندونزي 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي يك عامل اكسيژنه ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,000 143,029,995 Rls. 18,059 $
104 1381 اندونزي 700239 --لوله ازشيشه ,كارشده ,كه درجاي ديگرذكرنشده باشد,ك 14,000 141,817,490 Rls. 17,906 $
105 1381 اندونزي 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 8,930 140,227,226 Rls. 17,705 $
106 1381 اندونزي 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 80 133,393,680 Rls. 16,843 $
107 1381 اندونزي 950661 --توپ تنيس 1,594 127,911,432 Rls. 16,150 $
108 1381 اندونزي 292242 --اسيدگلوتاميك و املاح آن 27,000 121,845,129 Rls. 15,385 $
109 1381 اندونزي 540331 --نخ يك لاازريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 42,579 110,664,812 Rls. 63,057 $
110 1381 اندونزي 282110 -اكسيدهاوهيدرواكسيدهاي آهن 10,000 98,876,395 Rls. 12,484 $
111 1381 اندونزي 700521 --ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,رنگ شده ,,,,, 38,790 98,815,616 Rls. 12,477 $
112 1381 اندونزي 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 12,671 97,965,360 Rls. 12,369 $
113 1381 اندونزي 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 5,040 96,307,978 Rls. 12,160 $
114 1381 اندونزي 853921 --لامپ هاي رشته اي هالوژن تنگستن (غيرازلامپ هاي اشعه ماوراء بنف و مادون قرمز) 5,937 93,953,706 Rls. 11,863 $
115 1381 اندونزي 960321 --مسواك دندان , 4,022 93,153,537 Rls. 11,762 $
116 1381 اندونزي 481031 --كاغذكرافت ,سفيدشده ,كه بابي از95% الياف ازالياف شيميائي ,هرمترمربعحداقل 150گرم 14,168 90,518,812 Rls. 11,429 $
117 1381 اندونزي 321210 -ورقه هاي دا غ زني 1,720 83,646,769 Rls. 10,561 $
118 1381 اندونزي 482210 -قرقره ,ماسوره ,دوك وهمانندازخميركاغذ,كاغذيامقوا,براي پيچيدن نخهاي نسجي 15,400 72,399,000 Rls. 9,141 $
119 1381 اندونزي 382460 - سوربيتول (به استثناي آنهائي كه مشمول شماره فرعي 44/2905 است ) 20,900 69,600,455 Rls. 8,788 $
120 1381 اندونزي 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتومبيل سواري (ازجمله استيشن واگن ومسابقه ) 7,000 65,667,051 Rls. 8,291 $
121 1381 اندونزي 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرازكارتريجهاي پيكان 206 63,420,923 Rls. 8,008 $
122 1381 اندونزي 871420 -اجزاء وقطعات و متفرعات براي صندلي چرخدار معلولين 18,569 39,788,385 Rls. 5,024 $
123 1381 اندونزي 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 4,936 26,528,938 Rls. 3,350 $
124 1381 اندونزي 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 12,500 9,223,490 Rls. 1,165 $
125 1381 اندونزي 920600 آلات موسيقي ضربي (مثلا طبل ودهل ,كسيلوفون ,سنج ,قاشقك ,ماراكاس ) 63 7,387,961 Rls. 933 $
126 1381 اندونزي 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 1,994 5,925,468 Rls. 3,376 $
127 1381 اندونزي 620640 -پيراهن ,بلوز,بلوزشميزه ,زنانه يادخترانه ازالياف سنتتيك يامصنوعي , 8 4,795,999 Rls. 606 $
128 1381 اندونزي 482110 - انوا ع برچسب ازكاغذ يامقوا, چاپ شده 8 2,665,358 Rls. 337 $
129 1381 اندونزي 910390 -ساعتهاي ديواري ,روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي , 19 1,505,433 Rls. 190 $
130 1381 اندونزي 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 21 932,990 Rls. 118 $
مجموع کل
793,539,446,769 ريال
مجموع کل
102,732,760 دلار
[1]