آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 انگلستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 4,589,348 310,029,068,373 Rls. 41,105,761 $
2 1381 انگلستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 1,622,363 205,965,103,545 Rls. 26,005,758 $
3 1381 انگلستان 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 49,141 141,523,926,152 Rls. 21,700,500 $
4 1381 انگلستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 1,107,030 112,010,015,660 Rls. 14,147,710 $
5 1381 انگلستان 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 9,876,823 106,478,829,197 Rls. 14,712,773 $
6 1381 انگلستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 37,540 94,566,358,739 Rls. 11,970,224 $
7 1381 انگلستان 870990 -اجزاءوقطعات ارابه هاي كارگاهي و تراكتورهاي مشمول شماره 09/87 1,219,309 94,388,249,255 Rls. 11,917,708 $
8 1381 انگلستان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 48,553 92,892,874,693 Rls. 11,850,845 $
9 1381 انگلستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 453,248 88,373,256,248 Rls. 11,289,471 $
10 1381 انگلستان 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 6,713,797 76,950,763,511 Rls. 9,716,006 $
11 1381 انگلستان 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 180,021 75,521,347,745 Rls. 9,538,664 $
12 1381 انگلستان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 45,287 69,140,051,609 Rls. 9,033,603 $
13 1381 انگلستان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 415,599 67,054,872,522 Rls. 9,642,868 $
14 1381 انگلستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 362,014 65,931,977,611 Rls. 8,683,540 $
15 1381 انگلستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 33,417,351 64,155,566,715 Rls. 8,100,452 $
16 1381 انگلستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 282,052 62,290,374,326 Rls. 7,865,046 $
17 1381 انگلستان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 260,886 61,689,077,093 Rls. 8,051,111 $
18 1381 انگلستان 100510 -دانه ذرت 52,774,901 60,726,722,718 Rls. 7,667,515 $
19 1381 انگلستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 321,874 60,351,048,812 Rls. 8,089,037 $
20 1381 انگلستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 712,755 60,089,863,987 Rls. 7,662,214 $
21 1381 انگلستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 37,149 59,971,318,298 Rls. 7,673,072 $
22 1381 انگلستان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 70,311 59,936,553,054 Rls. 7,748,952 $
23 1381 انگلستان 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 825,065 58,141,127,774 Rls. 7,341,050 $
24 1381 انگلستان 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 245,425 54,468,398,307 Rls. 6,877,329 $
25 1381 انگلستان 903090 - اجزاءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 30/90 32,309 53,712,231,307 Rls. 6,781,846 $
26 1381 انگلستان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 136,695 50,618,122,013 Rls. 6,391,174 $
27 1381 انگلستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 545,745 46,804,419,361 Rls. 5,909,647 $
28 1381 انگلستان 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 564,868 46,132,297,243 Rls. 6,174,115 $
29 1381 انگلستان 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 28,000,000 45,148,259,720 Rls. 5,700,538 $
30 1381 انگلستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 83,815 44,204,970,806 Rls. 5,581,433 $
31 1381 انگلستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 12,959 43,102,616,198 Rls. 5,486,694 $
32 1381 انگلستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 58,976 42,928,119,364 Rls. 5,652,935 $
33 1381 انگلستان 382479 --مخلوطهاي داراي مشتقات پرهالوژنه هيدروكربن هاي آسيكليك داراي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 15,498 42,277,198,496 Rls. 6,407,756 $
34 1381 انگلستان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 67,245 39,580,513,657 Rls. 5,967,280 $
35 1381 انگلستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 634,559 39,355,416,156 Rls. 5,116,691 $
36 1381 انگلستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 52,372 37,694,059,510 Rls. 4,953,436 $
37 1381 انگلستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 392,919 37,443,339,921 Rls. 4,817,987 $
38 1381 انگلستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 452,871 34,112,532,992 Rls. 4,307,140 $
39 1381 انگلستان 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 809,514 33,443,351,882 Rls. 4,222,646 $
40 1381 انگلستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 2,469,267 33,283,432,103 Rls. 4,202,453 $
41 1381 انگلستان 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 19,222 31,425,200,894 Rls. 3,997,110 $
42 1381 انگلستان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 29,829 30,143,129,224 Rls. 3,805,949 $
43 1381 انگلستان 293040 -متيونين 1,364,000 29,219,809,328 Rls. 3,689,369 $
44 1381 انگلستان 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل بافت آلي جهت بهم آوردن زخم 10,085 29,050,466,509 Rls. 3,667,986 $
45 1381 انگلستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 15,004,955 28,106,421,718 Rls. 3,548,786 $
46 1381 انگلستان 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 14,192 27,738,165,751 Rls. 3,502,292 $
47 1381 انگلستان 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,636,796 26,785,253,715 Rls. 3,381,975 $
48 1381 انگلستان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 769,018 26,647,538,185 Rls. 3,364,588 $
49 1381 انگلستان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 72,127 26,641,513,868 Rls. 4,630,993 $
50 1381 انگلستان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 459,500 26,288,138,770 Rls. 3,504,094 $
51 1381 انگلستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 42,985 26,172,087,724 Rls. 3,342,597 $
52 1381 انگلستان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 997,181 25,884,621,710 Rls. 3,268,260 $
53 1381 انگلستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 627,173 25,614,198,761 Rls. 3,234,116 $
54 1381 انگلستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 1,133,228 25,207,326,553 Rls. 3,481,565 $
55 1381 انگلستان 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 22,377 25,057,655,257 Rls. 3,163,846 $
56 1381 انگلستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 837,760 24,105,913,149 Rls. 3,043,676 $
57 1381 انگلستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 107,330 24,056,145,958 Rls. 3,158,224 $
58 1381 انگلستان 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 15,000,000 22,187,345,041 Rls. 2,801,432 $
59 1381 انگلستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 25,718 21,546,413,424 Rls. 2,721,249 $
60 1381 انگلستان 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 129,969 21,151,008,204 Rls. 2,670,582 $
61 1381 انگلستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 293,800 20,710,483,534 Rls. 3,069,708 $
62 1381 انگلستان 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه ) 15,831 20,127,658,984 Rls. 3,011,421 $
63 1381 انگلستان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 7,688 19,777,764,369 Rls. 2,497,193 $
64 1381 انگلستان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 40,303 19,744,257,716 Rls. 2,850,325 $
65 1381 انگلستان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 119,354 19,742,221,000 Rls. 2,492,705 $
66 1381 انگلستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 58,141 19,655,310,301 Rls. 2,481,731 $
67 1381 انگلستان 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 1,707,549 19,636,948,028 Rls. 2,479,412 $
68 1381 انگلستان 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 62,774 19,313,588,404 Rls. 2,438,584 $
69 1381 انگلستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 73,174 19,206,295,856 Rls. 2,518,846 $
70 1381 انگلستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 68,560 19,068,402,381 Rls. 2,422,944 $
71 1381 انگلستان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 62,244 19,024,562,263 Rls. 2,408,148 $
72 1381 انگلستان 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 5,363 18,833,954,512 Rls. 2,430,537 $
73 1381 انگلستان 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 11,725 18,668,113,195 Rls. 2,357,086 $
74 1381 انگلستان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 183,215 18,600,664,525 Rls. 2,348,568 $
75 1381 انگلستان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 4,024,972 18,511,661,025 Rls. 2,337,330 $
76 1381 انگلستان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 175,476 18,437,679,597 Rls. 2,404,180 $
77 1381 انگلستان 870520 - كاميونهاي داراي و دكل حفاري 152,000 18,250,227,588 Rls. 2,304,322 $
78 1381 انگلستان 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 164,523 17,964,734,361 Rls. 2,268,278 $
79 1381 انگلستان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 14,981 17,353,670,437 Rls. 2,568,801 $
80 1381 انگلستان 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 465,641 17,192,386,277 Rls. 2,170,757 $
81 1381 انگلستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 63,352 16,667,787,806 Rls. 2,112,018 $
82 1381 انگلستان 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 1,264,570 16,659,991,596 Rls. 2,244,638 $
83 1381 انگلستان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 7,352 16,163,384,826 Rls. 2,040,832 $
84 1381 انگلستان 848130 -شيريكطرفه , 175,066 16,122,723,117 Rls. 2,035,696 $
85 1381 انگلستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 24,118 15,769,455,011 Rls. 1,991,094 $
86 1381 انگلستان 841122 --توربوپراپلرهاباقدرت بيشتراز1100كيلووات 5,900 15,701,411,470 Rls. 1,982,502 $
87 1381 انگلستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 917,575 15,010,793,588 Rls. 1,915,124 $
88 1381 انگلستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 172,749 14,962,202,121 Rls. 1,947,535 $
89 1381 انگلستان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 42,596 14,682,049,470 Rls. 1,866,880 $
90 1381 انگلستان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 24,220 14,503,026,686 Rls. 1,975,442 $
91 1381 انگلستان 870510 - كاميونهاي جرثقيل 103,000 14,437,459,659 Rls. 1,822,912 $
92 1381 انگلستان 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيله گيرنده 8,635 14,284,290,316 Rls. 1,803,571 $
93 1381 انگلستان 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 8,810 14,261,335,799 Rls. 1,888,828 $
94 1381 انگلستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 49,744 14,218,540,106 Rls. 1,795,271 $
95 1381 انگلستان 940290 -مبلهاي پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي واجزاءوقطعات آنها 69,560 14,101,231,636 Rls. 1,780,459 $
96 1381 انگلستان 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 475,789 13,932,789,898 Rls. 1,759,190 $
97 1381 انگلستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 904,753 13,768,772,850 Rls. 1,738,481 $
98 1381 انگلستان 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي سايرمصارف 17,315 13,760,159,544 Rls. 1,737,394 $
99 1381 انگلستان 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 257,350 13,736,040,783 Rls. 1,734,371 $
100 1381 انگلستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 21,497 13,295,283,754 Rls. 1,678,697 $
101 1381 انگلستان 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 8,129 12,804,368,073 Rls. 1,726,538 $
102 1381 انگلستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 3,544,095 12,800,918,485 Rls. 1,616,277 $
103 1381 انگلستان 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 78,854 12,502,500,637 Rls. 1,578,598 $
104 1381 انگلستان 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 130,600 12,386,974,233 Rls. 1,564,011 $
105 1381 انگلستان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 403,768 12,338,264,183 Rls. 1,557,862 $
106 1381 انگلستان 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 15,661 12,320,329,800 Rls. 1,626,110 $
107 1381 انگلستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 25,891 12,087,874,044 Rls. 1,545,371 $
108 1381 انگلستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 110,267 11,884,005,532 Rls. 1,500,509 $
109 1381 انگلستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 76,814 11,662,631,688 Rls. 1,472,555 $
110 1381 انگلستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 21,229 11,642,379,551 Rls. 1,493,655 $
111 1381 انگلستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 103,287 11,598,414,659 Rls. 1,464,446 $
112 1381 انگلستان 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري ياروك شده باسرب ,همچنين با آلياژسرب و 2,828,332 11,497,261,955 Rls. 1,451,674 $
113 1381 انگلستان 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 31,559 11,447,359,314 Rls. 1,445,373 $
114 1381 انگلستان 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 32,439 11,212,656,356 Rls. 1,415,740 $
115 1381 انگلستان 853400 - مدارهاي چاپي 1,656 11,191,606,652 Rls. 1,413,080 $
116 1381 انگلستان 300450 - ساير داروهاي حاوي ويتامين يا حاوي كالاي شماره 36/29 آماده شده براي خرده فروش 147,480 11,055,027,070 Rls. 1,395,836 $
117 1381 انگلستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,077 10,898,314,622 Rls. 1,393,195 $
118 1381 انگلستان 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 37,401 10,754,070,809 Rls. 1,357,838 $
119 1381 انگلستان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 10,758 10,727,086,417 Rls. 2,364,789 $
120 1381 انگلستان 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 456,594 10,627,981,064 Rls. 1,341,917 $
121 1381 انگلستان 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 5,402 10,546,020,854 Rls. 1,331,569 $
122 1381 انگلستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 133,136 10,299,090,998 Rls. 1,300,391 $
123 1381 انگلستان 741121 --لوله ازبرنج , 267,547 10,155,411,327 Rls. 1,282,250 $
124 1381 انگلستان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 76,704 10,092,339,150 Rls. 1,274,285 $
125 1381 انگلستان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 91,901 10,085,079,250 Rls. 1,273,371 $
126 1381 انگلستان 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 534,890 9,920,672,858 Rls. 1,252,609 $
127 1381 انگلستان 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 69,411 9,907,587,538 Rls. 1,250,956 $
128 1381 انگلستان 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 180,645 9,825,320,579 Rls. 1,454,503 $
129 1381 انگلستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 20,734 9,607,877,114 Rls. 1,213,116 $
130 1381 انگلستان 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 190,066 9,473,313,222 Rls. 1,196,126 $
131 1381 انگلستان 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 34,582 9,417,049,231 Rls. 1,189,020 $
132 1381 انگلستان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 16,960 9,235,169,169 Rls. 1,345,430 $
133 1381 انگلستان 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 109,315 9,172,180,427 Rls. 1,324,383 $
134 1381 انگلستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 42,682 9,084,269,766 Rls. 1,147,004 $
135 1381 انگلستان 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 191,156 9,022,011,644 Rls. 1,256,885 $
136 1381 انگلستان 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 98,991 9,004,039,156 Rls. 1,261,208 $
137 1381 انگلستان 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 5,180 8,956,943,562 Rls. 1,133,041 $
138 1381 انگلستان 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 815 8,850,074,794 Rls. 1,200,022 $
139 1381 انگلستان 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 40,236 8,728,151,464 Rls. 1,102,041 $
140 1381 انگلستان 580310 -پارچه هاي گازباف (غيرازپارچه هاي كم عرض )ازپنبه ,: 30,500 8,603,855,094 Rls. 1,086,345 $
141 1381 انگلستان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 44,639 8,601,554,148 Rls. 1,086,056 $
142 1381 انگلستان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 21,455 8,450,096,180 Rls. 1,069,966 $
143 1381 انگلستان 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 1,340 8,426,307,543 Rls. 1,063,928 $
144 1381 انگلستان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 7,059 8,327,505,615 Rls. 1,079,351 $
145 1381 انگلستان 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور نباشند 318 8,275,135,217 Rls. 1,044,841 $
146 1381 انگلستان 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 2,865,600 8,250,579,203 Rls. 1,041,740 $
147 1381 انگلستان 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,909 8,227,573,951 Rls. 1,038,838 $
148 1381 انگلستان 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر,دانه , تيغه يا فلس 2,030,000 8,206,805,145 Rls. 1,036,212 $
149 1381 انگلستان 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 5,680 8,189,517,773 Rls. 1,034,031 $
150 1381 انگلستان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 5,221 8,163,033,972 Rls. 1,030,686 $
151 1381 انگلستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 7,799 8,022,099,610 Rls. 1,037,649 $
152 1381 انگلستان 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 1,332,000 8,015,587,487 Rls. 1,012,069 $
153 1381 انگلستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 190,185 8,003,985,313 Rls. 1,010,604 $
154 1381 انگلستان 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 244,624 7,984,761,676 Rls. 1,008,175 $
155 1381 انگلستان 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 255,403 7,894,959,459 Rls. 996,838 $
156 1381 انگلستان 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 265 7,863,670,106 Rls. 992,888 $
157 1381 انگلستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 62,150 7,783,739,165 Rls. 982,796 $
158 1381 انگلستان 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 775,152 7,779,312,970 Rls. 982,238 $
159 1381 انگلستان 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 5,053 7,739,411,417 Rls. 977,199 $
160 1381 انگلستان 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 1,259,000 7,663,659,273 Rls. 967,635 $
161 1381 انگلستان 850239 - مجموعه مولدها,(غيرازنو ع بادي ) كه درجاي ديگر مذكور نباشد 83,776 7,561,932,171 Rls. 954,789 $
162 1381 انگلستان 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 218,716 7,551,737,146 Rls. 953,502 $
163 1381 انگلستان 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 101,112 7,524,974,976 Rls. 974,651 $
164 1381 انگلستان 711510 -كاتاليزورهابشكل تورياشبكه ,ازپلاتين , 84 7,487,425,370 Rls. 945,382 $
165 1381 انگلستان 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 291,016 7,485,768,795 Rls. 948,399 $
166 1381 انگلستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 47,847 7,467,651,481 Rls. 962,944 $
167 1381 انگلستان 851521 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودكار يا قسمتي خودكار 15,817 7,443,163,508 Rls. 939,793 $
168 1381 انگلستان 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 294,731 7,428,690,495 Rls. 937,967 $
169 1381 انگلستان 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 17,723 7,409,841,157 Rls. 935,584 $
170 1381 انگلستان 903120 - دستگاههاي آزماي 13,445 7,408,206,510 Rls. 946,817 $
171 1381 انگلستان 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 27,959 7,254,423,785 Rls. 946,412 $
172 1381 انگلستان 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 264,067 7,210,571,267 Rls. 910,426 $
173 1381 انگلستان 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 11,210 7,112,550,530 Rls. 898,049 $
174 1381 انگلستان 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 226,800 6,985,238,851 Rls. 881,975 $
175 1381 انگلستان 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 346,600 6,984,650,685 Rls. 913,179 $
176 1381 انگلستان 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 26,076 6,937,739,333 Rls. 875,976 $
177 1381 انگلستان 841290 -اجزاءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210الي 841280 4,682 6,763,784,213 Rls. 854,014 $
178 1381 انگلستان 550200 دسته الياف ازرشته هاي مصنوعي , 240,737 6,648,035,781 Rls. 839,398 $
179 1381 انگلستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 204,004 6,468,805,528 Rls. 816,768 $
180 1381 انگلستان 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 44,648 6,463,066,204 Rls. 816,044 $
181 1381 انگلستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 74,772 6,460,537,275 Rls. 815,724 $
182 1381 انگلستان 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 26,803 6,458,418,827 Rls. 897,254 $
183 1381 انگلستان 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 10,873 6,452,755,922 Rls. 814,742 $
184 1381 انگلستان 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 4,766 6,445,493,308 Rls. 813,825 $
185 1381 انگلستان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 193,784 6,402,007,462 Rls. 808,334 $
186 1381 انگلستان 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 17,486 6,379,525,164 Rls. 805,495 $
187 1381 انگلستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 37,424 6,339,820,361 Rls. 803,745 $
188 1381 انگلستان 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4,347 6,292,397,275 Rls. 794,491 $
189 1381 انگلستان 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرمواد,,,بر 10,041 6,237,264,636 Rls. 787,533 $
190 1381 انگلستان 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 468,624 6,179,029,590 Rls. 780,181 $
191 1381 انگلستان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 32,009 5,969,717,556 Rls. 790,789 $
192 1381 انگلستان 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز75كيلووات و حداكثر 375 كيلووات 30,978 5,884,920,272 Rls. 755,752 $
193 1381 انگلستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 78,355 5,858,910,259 Rls. 739,761 $
194 1381 انگلستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,103 5,856,020,283 Rls. 739,397 $
195 1381 انگلستان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 249,336 5,825,658,433 Rls. 756,040 $
196 1381 انگلستان 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 10/39لغايت 13/39به اشكال ابتدايي 409,190 5,781,688,001 Rls. 730,010 $
197 1381 انگلستان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 1,983 5,768,274,255 Rls. 728,317 $
198 1381 انگلستان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 100,397 5,647,555,334 Rls. 729,351 $
199 1381 انگلستان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 17,936 5,601,283,927 Rls. 707,996 $
200 1381 انگلستان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 14,147 5,541,753,168 Rls. 727,633 $
مجموع کل
4,921,652,361,462 ريال
مجموع کل
641,627,591 دلار