آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ايرلند 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , يخ زده 6,288,820 80,616,301,226 Rls. 10,178,826 $
2 1381 ايرلند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 18,018 40,071,249,530 Rls. 5,059,503 $
3 1381 ايرلند 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 518,712 26,678,114,697 Rls. 3,368,449 $
4 1381 ايرلند 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 5,495,000 20,801,111,179 Rls. 2,626,403 $
5 1381 ايرلند 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,001,169 15,912,158,875 Rls. 2,009,112 $
6 1381 ايرلند 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 848 6,976,297,175 Rls. 880,846 $
7 1381 ايرلند 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 262 6,426,906,228 Rls. 963,026 $
8 1381 ايرلند 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 1,530,000 6,405,596,963 Rls. 808,787 $
9 1381 ايرلند 293040 -متيونين 292,500 6,214,153,000 Rls. 835,232 $
10 1381 ايرلند 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 1,320,000 5,845,071,570 Rls. 738,016 $
11 1381 ايرلند 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 74,968 5,467,313,900 Rls. 690,316 $
12 1381 ايرلند 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 443,660 4,759,904,267 Rls. 600,998 $
13 1381 ايرلند 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 33,548 4,632,017,901 Rls. 584,851 $
14 1381 ايرلند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 5,529 4,290,145,053 Rls. 541,685 $
15 1381 ايرلند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 705 4,272,798,488 Rls. 539,494 $
16 1381 ايرلند 890110 -كشتي هاي مسافري ,قايق هاي تفريحي عمومي ووسايطنقليه آبي همانندكه براي حمل ونقل اشخاص 250 3,758,950,898 Rls. 474,615 $
17 1381 ايرلند 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 6,157 3,453,949,845 Rls. 436,105 $
18 1381 ايرلند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 653 3,306,467,709 Rls. 417,484 $
19 1381 ايرلند 852729 -- گيرنده هاي راديوئي براي وسايل نقليه موتوري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 275 2,860,682,758 Rls. 361,197 $
20 1381 ايرلند 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 56,963 2,527,270,294 Rls. 319,100 $
21 1381 ايرلند 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بندي ) 238 2,432,490,729 Rls. 307,133 $
22 1381 ايرلند 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 157,280 2,334,651,732 Rls. 294,779 $
23 1381 ايرلند 170290 -عسل مصنوعي , كارامل و ساير قندها (همچنين , قند معكوس trevni ),غيرمذكوردر جاي ديگر 477,600 2,254,839,832 Rls. 284,701 $
24 1381 ايرلند 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 88,469 2,149,204,194 Rls. 271,364 $
25 1381 ايرلند 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,989 2,134,422,550 Rls. 269,497 $
26 1381 ايرلند 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 7,782 1,907,311,811 Rls. 240,822 $
27 1381 ايرلند 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 315,000 1,693,905,508 Rls. 213,877 $
28 1381 ايرلند 283526 --فسفات هاي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 389,000 1,576,027,689 Rls. 198,993 $
29 1381 ايرلند 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 20,000 1,370,620,160 Rls. 173,058 $
30 1381 ايرلند 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 10,913 1,336,023,352 Rls. 168,690 $
31 1381 ايرلند 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 40,000 1,315,743,975 Rls. 166,129 $
32 1381 ايرلند 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 18,285 1,309,667,101 Rls. 165,362 $
33 1381 ايرلند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 252,000 1,264,252,128 Rls. 159,628 $
34 1381 ايرلند 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 3,880 1,231,951,282 Rls. 168,302 $
35 1381 ايرلند 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 50 1,183,544,285 Rls. 149,437 $
36 1381 ايرلند 291620 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ,,, سيكلوترپنيك ,غيره , مشتقات ,,, آنها 85,920 1,106,158,771 Rls. 139,667 $
37 1381 ايرلند 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 10 1,034,802,674 Rls. 130,657 $
38 1381 ايرلند 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,945 980,421,486 Rls. 123,791 $
39 1381 ايرلند 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 1,051 762,337,935 Rls. 415,259 $
40 1381 ايرلند 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 300,000 665,784,379 Rls. 84,064 $
41 1381 ايرلند 051110 اسپرم گاوي 60 650,606,044 Rls. 82,147 $
42 1381 ايرلند 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 530 642,387,650 Rls. 81,110 $
43 1381 ايرلند 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 2,229 544,609,742 Rls. 68,764 $
44 1381 ايرلند 510111 -پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده , 23,435 537,107,029 Rls. 67,817 $
45 1381 ايرلند 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي د 25,000 527,623,635 Rls. 66,619 $
46 1381 ايرلند 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 10,020 506,918,776 Rls. 64,005 $
47 1381 ايرلند 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 400 491,550,578 Rls. 62,064 $
48 1381 ايرلند 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 12,900 472,578,250 Rls. 59,669 $
49 1381 ايرلند 400821 -- صفحه ,ورق و نوار ازكائوچوي غيراسفنجي ولكانيزه سفت نشده 7,855 437,399,371 Rls. 55,227 $
50 1381 ايرلند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 20,000 431,997,000 Rls. 54,545 $
51 1381 ايرلند 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 65 431,106,167 Rls. 54,433 $
52 1381 ايرلند 950661 --توپ تنيس 4,878 414,337,255 Rls. 52,315 $
53 1381 ايرلند 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرمواد,,,بر 6,382 405,895,518 Rls. 51,249 $
54 1381 ايرلند 710510 گردوپودرازالماس , 11 379,018,000 Rls. 47,856 $
55 1381 ايرلند 293379 -- لاكتام ها(باستثناي اپسيلون كاپرولاكتام ) 7,000 376,052,002 Rls. 47,481 $
56 1381 ايرلند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 220 322,277,815 Rls. 40,692 $
57 1381 ايرلند 282540 -اكسيدهاوهيدراكسيدهاي نيكل 3,200 284,855,000 Rls. 35,967 $
58 1381 ايرلند 284180 -تنگستات ها (ولفرامات ها) 1,500 280,762,521 Rls. 35,450 $
59 1381 ايرلند 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 8,280 275,626,654 Rls. 34,801 $
60 1381 ايرلند 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 6,540 256,465,163 Rls. 32,382 $
61 1381 ايرلند 880310 -ملنحهاوقسمت هاي گردنده واجزاءقطعات آنهابراي كالاهاي مشمول شماره 01/88يا02/88 75 246,941,994 Rls. 31,180 $
62 1381 ايرلند 290950 -اتر-فنل ها,اتر-الكل -فنل هاومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 2,000 235,822,106 Rls. 29,776 $
63 1381 ايرلند 291419 سايرستن هاي غيرحلقوي , بدون عامل اكسيژن دار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 14,032 198,600,149 Rls. 25,076 $
64 1381 ايرلند 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 122 196,030,000 Rls. 24,751 $
65 1381 ايرلند 291719 --اسيدهاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 12,160 192,874,330 Rls. 24,353 $
66 1381 ايرلند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 345 189,865,558 Rls. 23,973 $
67 1381 ايرلند 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 115,800 182,434,347 Rls. 23,035 $
68 1381 ايرلند 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 1,866 172,562,750 Rls. 21,788 $
69 1381 ايرلند 390319 --پلي استيرن (به استثناء پلي استيرن قابل انبساط),به اشكال ابتدائي 1,000 164,094,445 Rls. 20,719 $
70 1381 ايرلند 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجو دادن سطح فلز 105 153,300,000 Rls. 19,356 $
71 1381 ايرلند 850940 - آسياب و مخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي ,دستگاههاي خانگي آب ميوه گير 7,025 152,918,451 Rls. 19,308 $
72 1381 ايرلند 701959 --پارچه هاي تاروپودباف ازالياف شيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 643 147,739,707 Rls. 18,654 $
73 1381 ايرلند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4 144,114,011 Rls. 18,196 $
74 1381 ايرلند 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 85 133,931,162 Rls. 16,911 $
75 1381 ايرلند 902830 - كنتور برق 282 122,004,264 Rls. 15,405 $
76 1381 ايرلند 851629 -- دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,270 121,201,540 Rls. 15,303 $
77 1381 ايرلند 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 428 118,486,688 Rls. 14,960 $
78 1381 ايرلند 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 1,524 114,453,679 Rls. 14,452 $
79 1381 ايرلند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 110 111,055,869 Rls. 14,022 $
80 1381 ايرلند 271500 مخلوطهاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي , قير,,,(مثلا كات - بكز) 15,000 109,959,054 Rls. 13,884 $
81 1381 ايرلند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 2,133 101,938,068 Rls. 12,871 $
82 1381 ايرلند 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 4,800 98,561,000 Rls. 12,445 $
83 1381 ايرلند 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 20,500 96,370,000 Rls. 12,168 $
84 1381 ايرلند 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر نو ع و اجزاء و قطعات آنها 10 95,032,898 Rls. 11,999 $
85 1381 ايرلند 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند 1,980 92,353,978 Rls. 11,661 $
86 1381 ايرلند 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 4,000 91,217,174 Rls. 11,517 $
87 1381 ايرلند 291300 مشتقات هالوژنه ,سولفونه ,نيتره يانيتروزه آلدئيدهاي 12/29 560 82,256,917 Rls. 10,386 $
88 1381 ايرلند 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 30,000 81,749,698 Rls. 10,322 $
89 1381 ايرلند 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 11 80,905,442 Rls. 10,215 $
90 1381 ايرلند 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 85 67,096,749 Rls. 8,472 $
91 1381 ايرلند 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 5,000 60,629,876 Rls. 7,655 $
92 1381 ايرلند 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 800 60,326,124 Rls. 7,617 $
93 1381 ايرلند 590610 -نوارچسب باعرض 20سانتيمترياكمتر, 120 55,694,921 Rls. 7,032 $
94 1381 ايرلند 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 1,200 44,638,021 Rls. 5,636 $
95 1381 ايرلند 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 18,000 43,971,732 Rls. 5,552 $
96 1381 ايرلند 701951 --پارچه هاي ازالياف شيشه به پهناي برابرياكمتراز30سانتيمتر, 55 42,193,104 Rls. 5,327 $
97 1381 ايرلند 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 400 37,194,000 Rls. 4,696 $
98 1381 ايرلند 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,800 30,663,630 Rls. 3,872 $
99 1381 ايرلند 070110 -بذر سيب زميني 1,800 22,331,571 Rls. 2,820 $
100 1381 ايرلند 853225 -- خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك كاغذي يا پلاستيكي 5 19,756,623 Rls. 2,495 $
101 1381 ايرلند 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 90 19,668,411 Rls. 2,483 $
102 1381 ايرلند 442190 - اشياء چوبي كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,700 18,248,269 Rls. 2,304 $
103 1381 ايرلند 900140 - عدسي عينك از شيشه 380 12,337,898 Rls. 1,558 $
104 1381 ايرلند 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 4 11,553,756 Rls. 1,459 $
105 1381 ايرلند 851840 - تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوائي 40 10,626,000 Rls. 1,342 $
106 1381 ايرلند 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر آورده هابراي زدودن رنگ ياورني 45 3,388,814 Rls. 428 $
107 1381 ايرلند 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 45 3,217,837 Rls. 406 $
108 1381 ايرلند 851640 - اتوي برقي 432 2,255,797 Rls. 285 $
109 1381 ايرلند 847329 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847030لغايت 847090, 100 657,057 Rls. 83 $
مجموع کل
298,585,022,767 ريال
مجموع کل
38,234,056 دلار
[1]