آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اکوادور 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 4,389,644 10,075,540,559 Rls. 1,272,164 $
2 1381 اکوادور 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 25,403 5,810,616,785 Rls. 733,664 $
3 1381 اکوادور 110630 - آرد, زبره و پودر محصولات فصل 8 13,000 333,500,876 Rls. 42,109 $
مجموع کل
16,219,658,220 ريال
مجموع کل
2,047,936 دلار
[1]