آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 بحرين 260112 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن 644,388,607 207,630,250,571 Rls. 26,215,963 $
2 1381 بحرين 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 23,799,220 63,540,792,241 Rls. 8,022,828 $
3 1381 بحرين 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 3,695,354 46,531,199,403 Rls. 5,875,152 $
4 1381 بحرين 040510 - كره 3,586,800 40,907,874,146 Rls. 5,165,134 $
5 1381 بحرين 760519 --مفتول از آلومييوم ,غيرممزوج باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 2,510,024 21,847,247,907 Rls. 4,334,696 $
6 1381 بحرين 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 545,540 17,903,418,896 Rls. 2,260,533 $
7 1381 بحرين 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 7,950 7,289,466,846 Rls. 920,387 $
8 1381 بحرين 260111 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن 19,712,000 7,218,736,661 Rls. 911,457 $
9 1381 بحرين 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 416,269 6,074,295,014 Rls. 766,956 $
10 1381 بحرين 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 201,708 3,781,812,905 Rls. 477,502 $
11 1381 بحرين 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 14,000 2,287,679,922 Rls. 288,848 $
12 1381 بحرين 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,304 2,095,332,630 Rls. 264,562 $
13 1381 بحرين 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 99,740 1,302,739,113 Rls. 164,487 $
14 1381 بحرين 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 5,848 962,001,440 Rls. 121,465 $
15 1381 بحرين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 58 778,609,056 Rls. 98,309 $
16 1381 بحرين 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 4,320 614,389,840 Rls. 77,574 $
17 1381 بحرين 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 132,880 423,117,751 Rls. 53,424 $
18 1381 بحرين 761490 -مفتول بهم تابيده ,كابل ,,از آلياژهاي آلومينيوم ,عايق نشده براي مصرف برق , 23,274 401,757,372 Rls. 50,727 $
19 1381 بحرين 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 104 309,941,060 Rls. 39,134 $
20 1381 بحرين 760521 --مفتول از آلومينيوم ,ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي بي از7ميليمتر, 2,044 303,158,489 Rls. 38,278 $
21 1381 بحرين 760529 --مفتول از آلومينيوم ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 18,000 275,318,565 Rls. 34,762 $
22 1381 بحرين 760511 --مفتول از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي بي از7ميليمتر, 11,998 180,522,451 Rls. 22,793 $
23 1381 بحرين 401022 -- تسمه انتقال نيرو,بدون انتها,بامقطعxذوزنقه اي شكل ,ومحيطبي ازmc 180اماحداكثرmc240 8,855 145,729,608 Rls. 18,400 $
24 1381 بحرين 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 146 142,462,003 Rls. 17,988 $
25 1381 بحرين 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 119 129,731,174 Rls. 16,380 $
26 1381 بحرين 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 3,870 122,096,527 Rls. 15,416 $
27 1381 بحرين 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 103 119,297,812 Rls. 15,063 $
28 1381 بحرين 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 50,000 108,550,328 Rls. 13,706 $
29 1381 بحرين 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23 99,041,201 Rls. 12,505 $
30 1381 بحرين 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 50 88,741,194 Rls. 11,205 $
31 1381 بحرين 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 130 87,542,242 Rls. 11,053 $
32 1381 بحرين 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 210 86,428,782 Rls. 10,913 $
33 1381 بحرين 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 29 76,878,839 Rls. 9,707 $
34 1381 بحرين 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 682 43,767,002 Rls. 24,938 $
35 1381 بحرين 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,020 36,634,496 Rls. 4,626 $
36 1381 بحرين 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 9 28,479,964 Rls. 3,596 $
37 1381 بحرين 690810 -كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ كوچك واشياءهمانندورني زده يالعاب زده ,براي موزائيك , 10,855 27,649,398 Rls. 3,491 $
38 1381 بحرين 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 240 22,084,000 Rls. 2,788 $
39 1381 بحرين 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 17 19,014,856 Rls. 2,401 $
40 1381 بحرين 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 3 14,879,625 Rls. 1,879 $
41 1381 بحرين 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 2 11,552,755 Rls. 1,459 $
42 1381 بحرين 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11 9,739,849 Rls. 1,230 $
43 1381 بحرين 392111 -- صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي از پليمرهاي استيرن 175 9,433,475 Rls. 1,191 $
44 1381 بحرين 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 3 3,665,421 Rls. 463 $
45 1381 بحرين 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 107 2,891,558 Rls. 365 $
مجموع کل
434,095,954,388 ريال
مجموع کل
56,405,734 دلار
[1]