آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 بلغارستان 840734 --موتورهاي پيستوني جرقه اي برقي وسايط نقليه فصل 87 باسيلندر بي از1000mC 3 76,875 6,558,928,890 Rls. 828,148 $
2 1381 بلغارستان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 127,208 6,397,759,293 Rls. 807,797 $
3 1381 بلغارستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 36,000 4,077,155,184 Rls. 514,792 $
4 1381 بلغارستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 225,735 3,024,714,260 Rls. 381,908 $
5 1381 بلغارستان 903120 - دستگاههاي آزماي 2,200 2,007,057,427 Rls. 253,416 $
6 1381 بلغارستان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 291,550 1,926,095,780 Rls. 243,194 $
7 1381 بلغارستان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 123,018 1,826,847,764 Rls. 261,643 $
8 1381 بلغارستان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 30,760 1,726,422,075 Rls. 217,982 $
9 1381 بلغارستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 28,166 1,261,502,060 Rls. 201,603 $
10 1381 بلغارستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 74,483 1,178,490,019 Rls. 148,800 $
11 1381 بلغارستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 48,700 1,082,107,029 Rls. 136,630 $
12 1381 بلغارستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 36,060 950,842,961 Rls. 120,056 $
13 1381 بلغارستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,039 944,170,408 Rls. 119,213 $
14 1381 بلغارستان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 63,374 830,505,853 Rls. 104,862 $
15 1381 بلغارستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 15,851 761,339,858 Rls. 96,129 $
16 1381 بلغارستان 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 22,161 618,854,926 Rls. 78,138 $
17 1381 بلغارستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 61,500 617,989,504 Rls. 78,029 $
18 1381 بلغارستان 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور برقي 5,946 566,236,291 Rls. 71,495 $
19 1381 بلغارستان 283620 -كربنات دي سديم 437,588 447,634,349 Rls. 56,519 $
20 1381 بلغارستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 25,800 398,020,286 Rls. 50,255 $
21 1381 بلغارستان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 7,910 365,704,648 Rls. 46,175 $
22 1381 بلغارستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 237 334,080,340 Rls. 42,182 $
23 1381 بلغارستان 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 6,460 323,265,250 Rls. 40,816 $
24 1381 بلغارستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 23,800 303,575,193 Rls. 38,330 $
25 1381 بلغارستان 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 17,440 298,938,863 Rls. 37,745 $
26 1381 بلغارستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 32,420 283,791,881 Rls. 35,833 $
27 1381 بلغارستان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 286 258,086,286 Rls. 32,587 $
28 1381 بلغارستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,500 237,129,324 Rls. 29,941 $
29 1381 بلغارستان 847141 -ماشين داده پردازي غيرقابل حمل ,دريك محفظه حداقل داراي واحدمركزي بررسي ,واحدورودوواحدخروج 127 234,259,386 Rls. 29,578 $
30 1381 بلغارستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 10,825 206,039,685 Rls. 46,507 $
31 1381 بلغارستان 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 17,114 201,983,875 Rls. 25,503 $
32 1381 بلغارستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,363 189,371,900 Rls. 107,904 $
33 1381 بلغارستان 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 20,736 162,373,983 Rls. 20,502 $
34 1381 بلغارستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 528 160,352,821 Rls. 20,247 $
35 1381 بلغارستان 010111 --اسب زنده مولد نژاد خالص 6,150 125,231,211 Rls. 15,812 $
36 1381 بلغارستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 13,640 114,786,575 Rls. 14,494 $
37 1381 بلغارستان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 1,300 112,766,400 Rls. 14,238 $
38 1381 بلغارستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 1,000 105,476,694 Rls. 13,318 $
39 1381 بلغارستان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 4,000 98,088,172 Rls. 12,385 $
40 1381 بلغارستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 6,095 93,681,248 Rls. 11,828 $
41 1381 بلغارستان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 505 84,496,766 Rls. 10,669 $
42 1381 بلغارستان 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 7,926 83,612,772 Rls. 10,557 $
43 1381 بلغارستان 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 2,720 77,173,558 Rls. 9,744 $
44 1381 بلغارستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 17 60,214,443 Rls. 7,603 $
45 1381 بلغارستان 010119 --اسب زنده , غير از مولد نژاد خالص 3,700 58,462,400 Rls. 7,382 $
46 1381 بلغارستان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 29,700 54,720,237 Rls. 19,343 $
47 1381 بلغارستان 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 315 44,500,000 Rls. 5,619 $
48 1381 بلغارستان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 255 40,740,047 Rls. 5,144 $
49 1381 بلغارستان 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 1,600 37,185,966 Rls. 4,695 $
50 1381 بلغارستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 2,000 36,687,847 Rls. 4,632 $
51 1381 بلغارستان 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 17,200 32,326,597 Rls. 4,082 $
52 1381 بلغارستان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 20 32,136,965 Rls. 4,058 $
53 1381 بلغارستان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 2,085 26,358,615 Rls. 3,328 $
54 1381 بلغارستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 50 26,230,000 Rls. 3,312 $
55 1381 بلغارستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 584 25,270,950 Rls. 3,191 $
56 1381 بلغارستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 935 23,792,750 Rls. 13,557 $
57 1381 بلغارستان 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 500 23,042,108 Rls. 2,909 $
58 1381 بلغارستان 848210 -بلبرينگ , 865 19,512,573 Rls. 2,464 $
59 1381 بلغارستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 2,000 17,157,023 Rls. 2,166 $
60 1381 بلغارستان 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 1,200 16,405,837 Rls. 2,071 $
61 1381 بلغارستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 450 14,572,786 Rls. 1,840 $
62 1381 بلغارستان 392490 - لوازم خانه داري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , از مواد پلاستيكي 35 10,550,780 Rls. 1,332 $
63 1381 بلغارستان 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 60 9,038,599 Rls. 1,141 $
64 1381 بلغارستان 690100 آجر,بلوك ,چهارگو ,,,از آردياخاك فسيل سيليسي , 800 7,577,813 Rls. 957 $
65 1381 بلغارستان 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 227 6,620,679 Rls. 836 $
66 1381 بلغارستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 8 3,656,671 Rls. 462 $
67 1381 بلغارستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 4 1,955,650 Rls. 247 $
68 1381 بلغارستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 100 693,953 Rls. 395 $
69 1381 بلغارستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 339 162,867 Rls. 21 $
مجموع کل
42,286,515,203 ريال
مجموع کل
5,540,291 دلار
[1]