آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 تاجيکستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 4,075,431 48,824,929,180 Rls. 6,164,764 $
2 1381 تاجيکستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 567,190 5,572,193,918 Rls. 703,558 $
3 1381 تاجيکستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 3,327,750 3,847,144,179 Rls. 485,750 $
4 1381 تاجيکستان 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 265,655 3,023,716,977 Rls. 381,782 $
5 1381 تاجيکستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 33,450 632,713,750 Rls. 79,888 $
6 1381 تاجيکستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 77,800 553,636,386 Rls. 69,904 $
7 1381 تاجيکستان 520512 --نخ ازپنبه يك لا,شانه نزده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم م 51,229 547,528,546 Rls. 69,132 $
8 1381 تاجيکستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 298,650 380,157,074 Rls. 48,000 $
9 1381 تاجيکستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 33,410 272,882,773 Rls. 34,455 $
10 1381 تاجيکستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 25,500 215,479,910 Rls. 27,207 $
11 1381 تاجيکستان 740400 قراضه وضايعات مس , 16,400 214,627,128 Rls. 27,099 $
12 1381 تاجيکستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 100,000 160,109,006 Rls. 20,216 $
13 1381 تاجيکستان 140310 -سورغوي جارويي 30,000 151,030,252 Rls. 19,070 $
14 1381 تاجيکستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 87,000 145,648,250 Rls. 18,390 $
15 1381 تاجيکستان 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ), 77,100 122,217,670 Rls. 15,431 $
16 1381 تاجيکستان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mm,بضخامت كمتراز75/4mmروك نش 40,000 78,072,574 Rls. 9,858 $
17 1381 تاجيکستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 20,000 69,586,425 Rls. 8,786 $
18 1381 تاجيکستان 510529 --فتيله پشم SPOT() و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ,) 9,440 48,436,855 Rls. 6,116 $
19 1381 تاجيکستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 23,000 41,815,695 Rls. 5,280 $
20 1381 تاجيکستان 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 2,500 25,494,195 Rls. 3,219 $
21 1381 تاجيکستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 10,000 20,492,894 Rls. 2,587 $
22 1381 تاجيکستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 10,000 18,317,200 Rls. 2,313 $
23 1381 تاجيکستان 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 600يابيشترضخامت 57.4يابيشترولي كمتراز01پيك 5,300 10,359,141 Rls. 1,308 $
24 1381 تاجيکستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 8,700 8,132,648 Rls. 1,027 $
مجموع کل
64,984,722,627 ريال
مجموع کل
8,205,140 دلار
[1]