آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 تايلند 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 312,357,851 553,437,690,603 Rls. 69,878,495 $
2 1381 تايلند 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 7,464,560 48,056,294,434 Rls. 6,088,297 $
3 1381 تايلند 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 3,246,959 38,798,074,797 Rls. 4,898,747 $
4 1381 تايلند 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 9,986,749 36,428,510,644 Rls. 4,599,558 $
5 1381 تايلند 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 3,627,112 26,148,311,685 Rls. 3,301,553 $
6 1381 تايلند 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 1,599,735 25,311,157,208 Rls. 3,195,852 $
7 1381 تايلند 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 374,697 20,263,009,546 Rls. 2,558,460 $
8 1381 تايلند 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 1,293,832 18,748,439,540 Rls. 2,367,226 $
9 1381 تايلند 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 198,964 18,592,190,516 Rls. 2,347,499 $
10 1381 تايلند 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 426,836 18,126,468,724 Rls. 2,288,696 $
11 1381 تايلند 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 392,578 11,061,459,095 Rls. 1,533,348 $
12 1381 تايلند 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 161,477 10,956,399,381 Rls. 1,383,384 $
13 1381 تايلند 854040 -لامپ هاولوله هابراي نمايشگرداده هاياگرافيك ,رنگي ,بايك صفحه (شبكه )نقطه اي فسفري 188,446 10,074,504,178 Rls. 1,272,032 $
14 1381 تايلند 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 1,189,874 9,330,766,013 Rls. 1,178,127 $
15 1381 تايلند 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 289,205 8,972,289,641 Rls. 1,132,865 $
16 1381 تايلند 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 21,748 8,157,597,862 Rls. 1,030,000 $
17 1381 تايلند 851721 -- دستگاههاي دورنويس (elimiscaF) 31,638 8,066,675,338 Rls. 1,018,520 $
18 1381 تايلند 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 302,038 7,872,869,604 Rls. 994,050 $
19 1381 تايلند 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 2,129,801 6,648,919,223 Rls. 839,511 $
20 1381 تايلند 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 363,133 5,262,846,513 Rls. 664,500 $
21 1381 تايلند 350510 - دكسترين و ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 2,280,000 4,694,307,000 Rls. 592,716 $
22 1381 تايلند 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 477,832 4,240,635,098 Rls. 535,431 $
23 1381 تايلند 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 2,148,210 3,504,654,413 Rls. 442,507 $
24 1381 تايلند 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 118,025 3,404,428,461 Rls. 429,852 $
25 1381 تايلند 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 182,570 3,054,194,372 Rls. 385,632 $
26 1381 تايلند 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 184,785 2,090,356,394 Rls. 263,932 $
27 1381 تايلند 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 177,018 1,855,872,761 Rls. 312,727 $
28 1381 تايلند 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 297,000 1,830,476,736 Rls. 231,120 $
29 1381 تايلند 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,500 1,806,811,634 Rls. 228,133 $
30 1381 تايلند 400129 --سايركائوچوهاي طبيعي ,به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانواركه درجاي ديگرمذكورنباشد 260,480 1,787,720,663 Rls. 225,722 $
31 1381 تايلند 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 426,000 1,759,893,882 Rls. 222,209 $
32 1381 تايلند 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 200,000 1,631,080,023 Rls. 205,944 $
33 1381 تايلند 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 270,081 1,496,734,823 Rls. 188,982 $
34 1381 تايلند 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 29,140 1,486,185,100 Rls. 187,650 $
35 1381 تايلند 030110 -ماهي هاي زينتي , زنده 19,307 1,435,270,627 Rls. 181,222 $
36 1381 تايلند 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 53,460 1,355,664,671 Rls. 171,170 $
37 1381 تايلند 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 130,566 1,303,241,195 Rls. 164,551 $
38 1381 تايلند 382313 -- اسيدهاي چرب تال اويل 201,600 1,260,178,981 Rls. 159,114 $
39 1381 تايلند 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي مياني )به شكل رول ياورق 496,107 1,211,735,044 Rls. 152,997 $
40 1381 تايلند 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 29,932 1,148,489,051 Rls. 145,011 $
41 1381 تايلند 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 127,200 1,068,793,690 Rls. 134,948 $
42 1381 تايلند 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50% آلومين ياسيليس , 90,440 1,046,445,674 Rls. 132,127 $
43 1381 تايلند 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 4,453 1,021,793,783 Rls. 129,014 $
44 1381 تايلند 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 108,480 1,020,495,218 Rls. 128,850 $
45 1381 تايلند 200799 --ساير مرباها, ژله هاي ميوه , مارملادها و غيره ,فر آورده هائي كه با پختن همراه هستند 111,456 980,857,334 Rls. 123,846 $
46 1381 تايلند 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 105,603 939,132,601 Rls. 118,577 $
47 1381 تايلند 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتوليدغذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,745 926,591,400 Rls. 116,994 $
48 1381 تايلند 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلومينيومي 12,771 924,337,746 Rls. 116,709 $
49 1381 تايلند 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون - آندن ,وبه اشكال اوليه غيرمذكوردرجاي ديگر 116,000 924,136,053 Rls. 116,684 $
50 1381 تايلند 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 4,720 917,134,154 Rls. 115,800 $
51 1381 تايلند 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 59,234 889,497,070 Rls. 112,310 $
52 1381 تايلند 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 70,864 809,021,452 Rls. 102,152 $
53 1381 تايلند 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 42,000 805,797,938 Rls. 101,742 $
54 1381 تايلند 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP(V.C.). 77,268 803,909,560 Rls. 101,504 $
55 1381 تايلند 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,120 801,354,959 Rls. 101,181 $
56 1381 تايلند 845019 --ماشين هاي رختشوئي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,باظرفيت حداكثر10كيلوگرم شستني خشك 35,220 768,074,591 Rls. 96,979 $
57 1381 تايلند 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 21,100 762,555,754 Rls. 96,283 $
58 1381 تايلند 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 74,771 744,245,757 Rls. 93,970 $
59 1381 تايلند 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 54,543 711,129,655 Rls. 89,789 $
60 1381 تايلند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 11,624 692,553,175 Rls. 87,443 $
61 1381 تايلند 262100 سايرجو هاوخاكسترها,همچنين خاكسترنوعي جلبك دريائي plek() 201,600 674,791,358 Rls. 85,201 $
62 1381 تايلند 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 45,249 673,309,331 Rls. 129,388 $
63 1381 تايلند 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 14,379 658,086,952 Rls. 83,091 $
64 1381 تايلند 540710 -پارچه هاي تاروپودباف ازنخ بسيارمقاوم نايلوني ياازپلي استرها, 26,346 643,394,628 Rls. 81,237 $
65 1381 تايلند 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 57,253 640,563,429 Rls. 80,879 $
66 1381 تايلند 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 73,728 615,063,216 Rls. 77,660 $
67 1381 تايلند 400821 -- صفحه ,ورق و نوار ازكائوچوي غيراسفنجي ولكانيزه سفت نشده 78,408 609,140,948 Rls. 76,912 $
68 1381 تايلند 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 6,659 583,242,942 Rls. 73,642 $
69 1381 تايلند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 495,000 548,059,968 Rls. 312,285 $
70 1381 تايلند 400121 -- صفحات دودي از كائوچوي طبيعي 75,300 499,431,103 Rls. 63,060 $
71 1381 تايلند 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براساس اين مواد,موادرنگي سردانه TNADROMوفراورده ها 25,650 491,304,457 Rls. 62,033 $
72 1381 تايلند 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 36,000 473,662,696 Rls. 59,806 $
73 1381 تايلند 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 47,301 468,954,787 Rls. 59,211 $
74 1381 تايلند 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهااز50mC3تا250mC3است 6,560 456,252,000 Rls. 57,608 $
75 1381 تايلند 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 28,750 448,392,558 Rls. 56,615 $
76 1381 تايلند 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 5,158 442,561,256 Rls. 55,879 $
77 1381 تايلند 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 126,000 408,483,775 Rls. 159,868 $
78 1381 تايلند 700239 --لوله ازشيشه ,كارشده ,كه درجاي ديگرذكرنشده باشد,ك 80,844 398,153,393 Rls. 50,273 $
79 1381 تايلند 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 21,900 380,679,239 Rls. 48,066 $
80 1381 تايلند 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 20 366,017,329 Rls. 46,214 $
81 1381 تايلند 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 37,000 359,940,563 Rls. 45,447 $
82 1381 تايلند 761210 -ظروف لوله اي نرم از آلومينيوم (غيرازبراي گاز)كمتراز300ليتر, 5,836 352,449,572 Rls. 44,502 $
83 1381 تايلند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 5,253 341,106,122 Rls. 43,069 $
84 1381 تايلند 853321 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حداكثر 20 وات 9,092 318,173,060 Rls. 40,173 $
85 1381 تايلند 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 86,053 306,685,216 Rls. 38,723 $
86 1381 تايلند 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 2,800 300,453,840 Rls. 37,936 $
87 1381 تايلند 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 48,454 283,697,666 Rls. 35,821 $
88 1381 تايلند 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مشول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 13,398 240,929,894 Rls. 30,420 $
89 1381 تايلند 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 18,865 237,385,878 Rls. 29,973 $
90 1381 تايلند 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا لايه اي 6,483 228,017,452 Rls. 28,790 $
91 1381 تايلند 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 5,363 226,896,014 Rls. 28,649 $
92 1381 تايلند 340700 خميربراي قالب گيري ,يابراي سرگرمي كودكان ;تركيبات موسوم به "موم دندانسازي 15,015 207,862,012 Rls. 26,245 $
93 1381 تايلند 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 77,064 201,533,022 Rls. 25,446 $
94 1381 تايلند 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 20 198,779,410 Rls. 25,098 $
95 1381 تايلند 110814 --فكول يا مانيوك 111,000 192,504,714 Rls. 24,306 $
96 1381 تايلند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,130 191,217,742 Rls. 24,144 $
97 1381 تايلند 200710 فراورده هاي هموژنيزه 18,200 181,035,446 Rls. 22,858 $
98 1381 تايلند 701510 -شيشه براي عينك هاي طبي ,كارنشده بااصول اپتيكي , 379 175,020,454 Rls. 22,098 $
99 1381 تايلند 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب , 85,749 166,879,929 Rls. 21,071 $
100 1381 تايلند 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 12,500 166,617,661 Rls. 21,038 $
101 1381 تايلند 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 44,000 166,396,456 Rls. 21,010 $
102 1381 تايلند 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 22,580 165,963,930 Rls. 20,955 $
103 1381 تايلند 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 6,418 145,838,059 Rls. 18,414 $
104 1381 تايلند 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 21,630 145,585,663 Rls. 18,382 $
105 1381 تايلند 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 1,975 140,443,750 Rls. 17,733 $
106 1381 تايلند 390320 -كوپليمرهاي اكريلونيتريل - استيرن NAS() به اشكال ابتدائي 17,000 138,612,142 Rls. 17,502 $
107 1381 تايلند 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 1,985 131,600,000 Rls. 16,616 $
108 1381 تايلند 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 617 130,145,504 Rls. 16,432 $
109 1381 تايلند 870431 --وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه اي به وزن ناخالص حداكثر5تن 1,500 124,279,305 Rls. 15,692 $
110 1381 تايلند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 3,466 119,545,112 Rls. 15,094 $
111 1381 تايلند 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 2,843 118,564,891 Rls. 14,970 $
112 1381 تايلند 441199 --تخته فيبرباجرم مخصوص 35/0گرم وكمتردرسانتيمتركه درجاي ديگرمذكور نباشد 14,234 114,440,351 Rls. 14,450 $
113 1381 تايلند 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 137 112,650,488 Rls. 14,223 $
114 1381 تايلند 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 14,570 111,461,327 Rls. 14,073 $
115 1381 تايلند 481121 --كاغذومقواي خودچسب 39,424 110,441,452 Rls. 62,930 $
116 1381 تايلند 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديودهاي ساطع نور 10,091 103,721,546 Rls. 13,096 $
117 1381 تايلند 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 3,545 103,630,508 Rls. 13,085 $
118 1381 تايلند 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 6,326 99,539,094 Rls. 12,568 $
119 1381 تايلند 701790 شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 10,938 99,070,637 Rls. 12,509 $
120 1381 تايلند 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 3,207 95,036,791 Rls. 12,000 $
121 1381 تايلند 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 22,000 83,263,023 Rls. 10,513 $
122 1381 تايلند 920600 آلات موسيقي ضربي (مثلا طبل ودهل ,كسيلوفون ,سنج ,قاشقك ,ماراكاس ) 1,896 77,887,089 Rls. 9,834 $
123 1381 تايلند 845210 -چرخ دوزندگي ازنو ع خانگي 5,040 77,167,972 Rls. 9,743 $
124 1381 تايلند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 5,212 77,080,789 Rls. 9,732 $
125 1381 تايلند 950349 --بازيچه هابه شكل حيوانات يابه شكل مخلوقات غيرانسان ,غيرانباشته شده 3,250 73,788,996 Rls. 9,317 $
126 1381 تايلند 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 5,610 71,279,321 Rls. 9,000 $
127 1381 تايلند 900140 - عدسي عينك از شيشه 1,395 71,051,073 Rls. 8,971 $
128 1381 تايلند 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 201 70,548,300 Rls. 8,908 $
129 1381 تايلند 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 595 65,880,000 Rls. 8,318 $
130 1381 تايلند 732393 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن , 5,250 64,288,059 Rls. 8,117 $
131 1381 تايلند 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 4,500 59,755,390 Rls. 7,545 $
132 1381 تايلند 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و 376 55,987,600 Rls. 7,069 $
133 1381 تايلند 851210 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي دوچرخه 1,757 48,011,465 Rls. 6,062 $
134 1381 تايلند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 800 47,842,751 Rls. 6,041 $
135 1381 تايلند 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 548 47,641,278 Rls. 6,015 $
136 1381 تايلند 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 5,118 47,531,499 Rls. 6,001 $
137 1381 تايلند 732394 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,لعاب داده شده , 3,375 45,444,062 Rls. 5,738 $
138 1381 تايلند 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 220 44,941,056 Rls. 5,674 $
139 1381 تايلند 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 282 43,619,823 Rls. 5,508 $
140 1381 تايلند 400811 -- صفحه , ورق و نوار از كائوچوي اسفنجي 1,800 43,518,137 Rls. 5,495 $
141 1381 تايلند 761691 --تور,شبكه ,پرچين ,ازمفتول آلومينيوم , 3,755 39,420,456 Rls. 4,977 $
142 1381 تايلند 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 3,550 39,078,001 Rls. 4,934 $
143 1381 تايلند 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,153 38,374,148 Rls. 4,845 $
144 1381 تايلند 401519 --دستك ازكائوچوي ولكانيزه سغت نشده (به استثناء دستك جراحي ) 9,490 38,215,949 Rls. 4,825 $
145 1381 تايلند 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,233 37,297,935 Rls. 4,709 $
146 1381 تايلند 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 950 37,158,217 Rls. 4,692 $
147 1381 تايلند 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 1,510 35,894,065 Rls. 4,532 $
148 1381 تايلند 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 382 35,767,649 Rls. 4,516 $
149 1381 تايلند 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي دوچرخه بكار مي رود 11,015 33,785,462 Rls. 4,267 $
150 1381 تايلند 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,464 32,986,680 Rls. 4,165 $
151 1381 تايلند 320414 -- مواد رنگي مستقيم و فر آورده ها براساس اين مواد 1,350 32,399,908 Rls. 4,091 $
152 1381 تايلند 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 496 30,652,846 Rls. 3,870 $
153 1381 تايلند 580410 -تورباف هاوسايرپارچه هاي توري , 700 27,312,987 Rls. 3,449 $
154 1381 تايلند 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 237 26,842,000 Rls. 3,389 $
155 1381 تايلند 441900 اشياء چوبي براي سرويس ميز يا آشپزخانه 2,222 24,425,886 Rls. 3,084 $
156 1381 تايلند 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نواخته مي شوند) 30 19,787,851 Rls. 2,498 $
157 1381 تايلند 580890 --مصنوعات علاقبندي واشياءتزئيني همانند,بصورت توپ ,شرابه ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي د 1,350 18,614,050 Rls. 2,350 $
158 1381 تايلند 842211 --ماشين هاي ظرفشوئي ازنو ع خانگي 891 18,544,632 Rls. 2,341 $
159 1381 تايلند 900651 --دوربين عكاسي باوسيله ميزان كردن ديدازميان شيئي RLS(),براي عكاسي بافيلم رول بعرض >mm 35 8 18,074,452 Rls. 2,282 $
160 1381 تايلند 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 422 16,198,153 Rls. 2,045 $
161 1381 تايلند 760529 --مفتول از آلومينيوم ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 2,000 16,026,823 Rls. 2,024 $
162 1381 تايلند 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 1,717 15,952,726 Rls. 2,014 $
163 1381 تايلند 900691 --اجزاء وقطعات و متفرعات , براي دوربين عكاسي 12 13,829,910 Rls. 1,746 $
164 1381 تايلند 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 738 13,509,894 Rls. 1,705 $
165 1381 تايلند 060210 -قلمه هاي ريشه نكرده و پيوندها 400 12,744,425 Rls. 1,609 $
166 1381 تايلند 392410 - لوازم سرميز و لوازم آشپزخانه از مواد پلاستيكي 1,168 12,460,273 Rls. 1,573 $
167 1381 تايلند 900661 --دستگاهها توليدنور آذرخشي بالامپ تخليه (الكترونيكي ) 2 9,572,802 Rls. 1,209 $
168 1381 تايلند 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 10 8,080,312 Rls. 1,020 $
169 1381 تايلند 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 77 7,698,238 Rls. 972 $
170 1381 تايلند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 3 7,378,028 Rls. 932 $
171 1381 تايلند 610319 --لباس بصورت دست ,مردانه ياپسرانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,048 6,320,588 Rls. 798 $
172 1381 تايلند 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 100 5,914,413 Rls. 747 $
173 1381 تايلند 420222 -- كيف دستي باسطح خارجي ازورق هاي پلاستيكي ياازموادنسجي 190 5,659,614 Rls. 715 $
174 1381 تايلند 820412 -- آچارهاي دستي داراي دهانه ثابت , 146 5,303,456 Rls. 670 $
175 1381 تايلند 900211 -- عدسي شيئي سوارشده ,ازهرماده ,براي دوربين عكاسي ,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ وكوچك كردن 2 5,040,020 Rls. 636 $
176 1381 تايلند 630539 --جوال وكيسه براي بسته بندي ,ازالياف نسجي سنتتيك يامصنوعي ,غغيرمذكوردرجاي ديگر 914 4,467,789 Rls. 564 $
177 1381 تايلند 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 88 3,782,756 Rls. 478 $
178 1381 تايلند 691110 -اشياءسرميزواشياء آشپزخانه ,ازچيني , 354 3,775,990 Rls. 477 $
179 1381 تايلند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 40 3,513,230 Rls. 444 $
180 1381 تايلند 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 131 3,366,477 Rls. 425 $
181 1381 تايلند 920994 -- اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 07/92 34 2,995,909 Rls. 378 $
182 1381 تايلند 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند از مواد پلاستيكي 384 2,854,388 Rls. 360 $
183 1381 تايلند 611120 -لباس ومتفرعات لباس نوزادان ,كشباف قلاب باف ازپشم ياكرك 200 2,614,365 Rls. 330 $
184 1381 تايلند 854060 - لامپ ها و لوله هاي اشعه كاتدي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8 1,696,110 Rls. 214 $
185 1381 تايلند 420211 --رختدان ,چمدان ,كيف (بزرگ ,اسناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ازچرم طبيعي 8 1,597,438 Rls. 202 $
186 1381 تايلند 841829 --يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 16 823,977 Rls. 104 $
187 1381 تايلند 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن و غيره , براي وسايط نقليه مشمول رديف 12 32 700,566 Rls. 88 $
188 1381 تايلند 420229 -- كيف دستي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 200 509,856 Rls. 64 $
189 1381 تايلند 640590 -كف ,كه درجاي ديگرگفته نشده 60 383,495 Rls. 48 $
190 1381 تايلند 640419 --كف هاي ورزشي ,باتخت ازكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي , 30 230,586 Rls. 29 $
191 1381 تايلند 841451 --بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره ,سقفي ,توام باموتوربرقي بقدرت حداكثر125وات 5 133,963 Rls. 17 $
مجموع کل
970,060,258,503 ريال
مجموع کل
123,162,770 دلار
[1]