آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ترکمنستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 6,345,388 52,700,411,358 Rls. 7,544,860 $
2 1381 ترکمنستان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 6,431,000 30,567,364,092 Rls. 3,859,516 $
3 1381 ترکمنستان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 17,820,942 20,389,806,946 Rls. 4,421,686 $
4 1381 ترکمنستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 8,009,038 6,693,992,373 Rls. 1,067,528 $
5 1381 ترکمنستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 195,500 4,861,014,560 Rls. 613,764 $
6 1381 ترکمنستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 4,715,900 3,691,713,371 Rls. 528,953 $
7 1381 ترکمنستان 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 145,567 2,923,871,789 Rls. 369,175 $
8 1381 ترکمنستان 271311 --كك نفت تكليس نشده 1,985,340 1,179,476,921 Rls. 148,924 $
9 1381 ترکمنستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 1,162,672 570,212,721 Rls. 162,426 $
10 1381 ترکمنستان 760519 --مفتول از آلومييوم ,غيرممزوج باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 63,000 542,924,662 Rls. 68,551 $
11 1381 ترکمنستان 520522 --نخ ازپنبه يك لا,شانه زده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم مت 51,867 536,085,825 Rls. 67,688 $
12 1381 ترکمنستان 283319 --سولفات سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 678,302 427,808,998 Rls. 54,016 $
13 1381 ترکمنستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 32,838 348,039,116 Rls. 43,944 $
14 1381 ترکمنستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 244,240 334,491,710 Rls. 42,233 $
15 1381 ترکمنستان 761490 -مفتول بهم تابيده ,كابل ,,از آلياژهاي آلومينيوم ,عايق نشده براي مصرف برق , 20,000 211,747,786 Rls. 26,736 $
16 1381 ترکمنستان 730830 -در,پنجره -چارچوپ و آستانه دراز آهن ياازفولاد, 89,370 136,004,371 Rls. 17,172 $
17 1381 ترکمنستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 6,250 129,116,883 Rls. 16,303 $
18 1381 ترکمنستان 280120 - يد 1,000 85,751,741 Rls. 10,827 $
19 1381 ترکمنستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 8,750 80,738,401 Rls. 10,194 $
20 1381 ترکمنستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 32,420 71,699,511 Rls. 9,053 $
21 1381 ترکمنستان 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 8,000 68,644,665 Rls. 8,667 $
22 1381 ترکمنستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 5,000 48,664,297 Rls. 6,144 $
23 1381 ترکمنستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 4,320 42,045,964 Rls. 5,309 $
24 1381 ترکمنستان 520812 --ساده باف ,ازپنبه ,سفيد نشده ,باحداقل 85%پنبه ,بوزن هرمترمربعبي از100گرم وحداكثر 7,750 35,890,332 Rls. 4,532 $
25 1381 ترکمنستان 950390 -سايربازيچه هاي غيرمذكور 12,000 34,322,332 Rls. 4,334 $
26 1381 ترکمنستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 977 26,350,500 Rls. 3,327 $
مجموع کل
126,738,191,225 ريال
مجموع کل
19,115,862 دلار
[1]