آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 جمهوري عربي سوريه 292910 -ايزوسيانات ها 97,702 1,428,114,294 Rls. 180,316 $
2 1381 جمهوري عربي سوريه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 93,540 1,286,858,167 Rls. 162,482 $
3 1381 جمهوري عربي سوريه 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 2,405 1,089,439,190 Rls. 137,555 $
4 1381 جمهوري عربي سوريه 841410 -تلمبه هاي خلاء 1,091 1,019,461,300 Rls. 128,720 $
5 1381 جمهوري عربي سوريه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 67,320 977,359,202 Rls. 123,404 $
6 1381 جمهوري عربي سوريه 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 1,241 558,605,300 Rls. 70,531 $
7 1381 جمهوري عربي سوريه 540490 -نوارzirtS()واشكال همانند,ازموادنسجي سنتتيك , 10,301 433,521,552 Rls. 54,738 $
8 1381 جمهوري عربي سوريه 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 13,842 395,704,438 Rls. 49,963 $
9 1381 جمهوري عربي سوريه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 7,070 354,236,000 Rls. 44,727 $
10 1381 جمهوري عربي سوريه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 2,637 295,445,680 Rls. 37,304 $
11 1381 جمهوري عربي سوريه 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 11,162 208,040,159 Rls. 26,268 $
12 1381 جمهوري عربي سوريه 741300 طناب ,كابل ,,,ازمس كه براي مصرف برق عايق نشده باشند, 34,700 203,670,500 Rls. 25,716 $
13 1381 جمهوري عربي سوريه 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 8,000 162,562,712 Rls. 20,526 $
14 1381 جمهوري عربي سوريه 681220 -نخ ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 5,200 124,681,570 Rls. 15,743 $
15 1381 جمهوري عربي سوريه 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 3,036 78,693,342 Rls. 9,935 $
16 1381 جمهوري عربي سوريه 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشمول رديف 8516 1,830 77,912,476 Rls. 9,837 $
17 1381 جمهوري عربي سوريه 150990 -روغن زيتون و اجزاء آن (باستثناي بكر) 10,000 60,469,333 Rls. 7,635 $
18 1381 جمهوري عربي سوريه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,225 58,795,575 Rls. 7,423 $
19 1381 جمهوري عربي سوريه 854319 -شتاب دهنده هاي ذرات (غيرازادوات نشاندن يون براي بهبودبخشيدن تقويت poD 950 39,935,000 Rls. 5,042 $
20 1381 جمهوري عربي سوريه 540232 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,بااندازه هرنخ يك لاي آن بي از50تكس غيرخرده فروشي 3,073 31,037,972 Rls. 3,919 $
21 1381 جمهوري عربي سوريه 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 134 19,812,500 Rls. 2,502 $
22 1381 جمهوري عربي سوريه 540349 --نخ مصنوعي چندلاياكابله ,كه درجاي ديگرگفته نشده , آماده نشده براي خرده فروشي , 461 19,576,972 Rls. 2,472 $
23 1381 جمهوري عربي سوريه 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 2 18,831,594 Rls. 2,378 $
24 1381 جمهوري عربي سوريه 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 50 13,234,750 Rls. 1,671 $
25 1381 جمهوري عربي سوريه 100190 -اپوتر, گندم ترد يا گندم آردي , متل (مخلوط گندم و چاودار) 400 5,501,818 Rls. 695 $
26 1381 جمهوري عربي سوريه 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 125 2,971,875 Rls. 375 $
27 1381 جمهوري عربي سوريه 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 20 530,975 Rls. 67 $
28 1381 جمهوري عربي سوريه 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 2 459,938 Rls. 58 $
مجموع کل
8,965,464,183 ريال
مجموع کل
1,132,002 دلار
[1]