آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 جمهوري متحده تانزانيا 560729 --ريسمان ,طناب وكابل ,ازسيزال ,غيره ,ازگونه آگاو,كه درجاي ديگري گفته نشده , 105,261 951,619,624 Rls. 120,154 $
2 1381 جمهوري متحده تانزانيا 560721 --ريسمان براي بستن ياعدل بندي ازسيزال ,غيره ,ازگونه آگاو, 92,800 866,169,604 Rls. 109,365 $
3 1381 جمهوري متحده تانزانيا 271390 -سايرتفاله هاازروغنهاي نفتي ياازروغنهاي حاصل ازموادقيري 200,000 572,622,982 Rls. 72,301 $
4 1381 جمهوري متحده تانزانيا 320120 - عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 59,000 189,073,926 Rls. 23,873 $
5 1381 جمهوري متحده تانزانيا 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا كنسانتره ها يا براساس قهوه 3,000 93,433,593 Rls. 11,797 $
مجموع کل
2,672,919,729 ريال
مجموع کل
337,490 دلار
[1]