آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 دانمارک 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 2,067 100,539,399,087 Rls. 12,694,368 $
2 1381 دانمارک 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 106,242 54,944,862,867 Rls. 6,937,484 $
3 1381 دانمارک 040510 - كره 4,403,000 51,613,081,927 Rls. 6,800,676 $
4 1381 دانمارک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 17,606 45,481,633,542 Rls. 5,742,632 $
5 1381 دانمارک 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 336 37,452,363,552 Rls. 4,728,834 $
6 1381 دانمارک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 19,052 25,138,533,688 Rls. 3,217,947 $
7 1381 دانمارک 841919 -- آبگرم كن هاي سريعالعمل يامخزني ,غيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 62,105 22,643,057,182 Rls. 2,858,972 $
8 1381 دانمارک 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 112,348 20,281,550,081 Rls. 4,293,300 $
9 1381 دانمارک 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,981 17,342,258,174 Rls. 2,189,679 $
10 1381 دانمارک 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 425,345 15,338,181,789 Rls. 1,936,638 $
11 1381 دانمارک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 137,778 14,800,156,404 Rls. 1,868,708 $
12 1381 دانمارک 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 82,940 12,182,904,529 Rls. 1,538,245 $
13 1381 دانمارک 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 1,490,400 11,586,000,761 Rls. 1,462,879 $
14 1381 دانمارک 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 366,147 11,107,131,061 Rls. 1,402,415 $
15 1381 دانمارک 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 3,989 10,463,467,416 Rls. 1,321,145 $
16 1381 دانمارک 903210 - ترموستات 41,659 9,378,995,323 Rls. 1,220,852 $
17 1381 دانمارک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 80,434 9,166,988,259 Rls. 1,157,447 $
18 1381 دانمارک 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 48,505 8,561,933,500 Rls. 1,081,052 $
19 1381 دانمارک 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 108,968 8,090,022,017 Rls. 1,021,468 $
20 1381 دانمارک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 41,883 7,815,308,120 Rls. 986,781 $
21 1381 دانمارک 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 22,651 7,698,996,084 Rls. 972,095 $
22 1381 دانمارک 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 13,240 7,553,188,532 Rls. 953,685 $
23 1381 دانمارک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 26,646 6,298,195,170 Rls. 795,227 $
24 1381 دانمارک 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 24,011 5,812,082,526 Rls. 733,849 $
25 1381 دانمارک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 20,972 5,434,940,102 Rls. 686,231 $
26 1381 دانمارک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 2,218 5,414,073,681 Rls. 683,596 $
27 1381 دانمارک 902140 -دستگاههاي كمك شنوائي (باستثناي اجزاء و قطعات و متفرعات ) 639 5,351,349,241 Rls. 675,676 $
28 1381 دانمارک 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 15,790 4,943,332,471 Rls. 624,158 $
29 1381 دانمارک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,580 4,778,885,831 Rls. 603,394 $
30 1381 دانمارک 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 1,252 4,747,647,855 Rls. 599,845 $
31 1381 دانمارک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 22,874 4,558,950,885 Rls. 577,036 $
32 1381 دانمارک 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,845 4,447,956,949 Rls. 561,611 $
33 1381 دانمارک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 34,090 4,239,487,370 Rls. 535,288 $
34 1381 دانمارک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 73,399 4,233,036,952 Rls. 534,475 $
35 1381 دانمارک 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 98,187 3,950,465,046 Rls. 498,796 $
36 1381 دانمارک 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 1,704 3,785,976,127 Rls. 478,028 $
37 1381 دانمارک 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,989 3,672,515,790 Rls. 463,702 $
38 1381 دانمارک 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 49,366 3,624,007,799 Rls. 457,577 $
39 1381 دانمارک 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 6,655 3,521,685,221 Rls. 464,314 $
40 1381 دانمارک 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 3,098 3,517,606,547 Rls. 444,144 $
41 1381 دانمارک 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 721 3,284,263,045 Rls. 414,680 $
42 1381 دانمارک 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 2,419 3,266,090,539 Rls. 412,385 $
43 1381 دانمارک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 10,595 3,160,386,726 Rls. 399,039 $
44 1381 دانمارک 900610 -دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 3,677 3,138,087,407 Rls. 430,699 $
45 1381 دانمارک 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 210,000 3,081,943,066 Rls. 416,332 $
46 1381 دانمارک 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 5,562 3,074,280,260 Rls. 388,167 $
47 1381 دانمارک 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 30,000 3,020,342,725 Rls. 381,356 $
48 1381 دانمارک 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 6,535 2,794,383,844 Rls. 352,826 $
49 1381 دانمارک 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 27,500 2,679,751,071 Rls. 338,353 $
50 1381 دانمارک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 613 2,640,745,251 Rls. 333,428 $
51 1381 دانمارک 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 54,474 2,611,942,717 Rls. 329,791 $
52 1381 دانمارک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 156 2,598,909,655 Rls. 328,145 $
53 1381 دانمارک 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 64,695 2,531,293,083 Rls. 319,608 $
54 1381 دانمارک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 6,063 2,499,771,686 Rls. 378,322 $
55 1381 دانمارک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 14,925 2,413,182,216 Rls. 342,769 $
56 1381 دانمارک 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 4,821 2,154,077,257 Rls. 271,979 $
57 1381 دانمارک 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 6,260 2,008,323,295 Rls. 253,576 $
58 1381 دانمارک 300510 -لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,براي مقاصدطبي ,جراحي ,دندانپزشكي ,يادامپزشكي , 2,489 1,931,842,847 Rls. 243,920 $
59 1381 دانمارک 120925 --تخم چمن مرتعي براي كشت 120,000 1,929,330,000 Rls. 243,602 $
60 1381 دانمارک 848130 -شيريكطرفه , 6,341 1,838,231,927 Rls. 232,098 $
61 1381 دانمارک 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 11,727 1,730,121,285 Rls. 218,450 $
62 1381 دانمارک 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 86,255 1,678,768,486 Rls. 211,965 $
63 1381 دانمارک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 11,025 1,581,485,898 Rls. 199,683 $
64 1381 دانمارک 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 7,980 1,574,174,119 Rls. 198,761 $
65 1381 دانمارک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 4,410 1,555,155,217 Rls. 196,359 $
66 1381 دانمارک 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 17,162 1,512,525,969 Rls. 190,976 $
67 1381 دانمارک 240220 -سيگار حاوي توتون 29,000 1,485,856,030 Rls. 187,608 $
68 1381 دانمارک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 2,160 1,457,483,778 Rls. 184,026 $
69 1381 دانمارک 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,275 1,416,734,939 Rls. 178,881 $
70 1381 دانمارک 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 11,650 1,403,120,132 Rls. 177,161 $
71 1381 دانمارک 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 944 1,376,195,904 Rls. 173,763 $
72 1381 دانمارک 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 17,621 1,367,171,607 Rls. 211,937 $
73 1381 دانمارک 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,652 1,317,333,830 Rls. 166,331 $
74 1381 دانمارک 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 489 1,300,801,085 Rls. 164,242 $
75 1381 دانمارک 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط نشده , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20,000 1,283,789,976 Rls. 162,095 $
76 1381 دانمارک 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 40,680 1,272,977,619 Rls. 201,609 $
77 1381 دانمارک 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 36,163 1,251,441,438 Rls. 295,673 $
78 1381 دانمارک 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 18,240 1,200,607,684 Rls. 151,592 $
79 1381 دانمارک 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 766 1,167,718,502 Rls. 151,211 $
80 1381 دانمارک 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 7,957 1,138,138,261 Rls. 143,704 $
81 1381 دانمارک 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 90 1,091,929,040 Rls. 137,870 $
82 1381 دانمارک 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 96,427 1,039,775,996 Rls. 131,286 $
83 1381 دانمارک 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 1,415 1,033,624,764 Rls. 130,508 $
84 1381 دانمارک 271290 -ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 85,800 976,914,191 Rls. 123,348 $
85 1381 دانمارک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 4,286 936,478,379 Rls. 118,241 $
86 1381 دانمارک 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,110 883,500,870 Rls. 111,553 $
87 1381 دانمارک 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 3,000 868,276,450 Rls. 109,631 $
88 1381 دانمارک 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 280 862,340,898 Rls. 108,882 $
89 1381 دانمارک 130239 --لعاب ها و مواد غليظ كننده , مشتق از محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 12,500 856,946,642 Rls. 108,200 $
90 1381 دانمارک 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 5,610 856,597,202 Rls. 108,156 $
91 1381 دانمارک 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 535 844,301,353 Rls. 106,604 $
92 1381 دانمارک 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 700 838,491,724 Rls. 105,870 $
93 1381 دانمارک 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 349 834,661,838 Rls. 105,386 $
94 1381 دانمارک 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 7,065 828,639,559 Rls. 104,626 $
95 1381 دانمارک 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 13,970 804,699,315 Rls. 101,603 $
96 1381 دانمارک 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,897 797,775,743 Rls. 139,559 $
97 1381 دانمارک 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 31,528 788,885,288 Rls. 99,607 $
98 1381 دانمارک 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائي ياكاغذعكاسي بصورت رول , 1,498 778,572,899 Rls. 98,304 $
99 1381 دانمارک 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 646 774,876,897 Rls. 97,838 $
100 1381 دانمارک 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا كنسانتره ها يا براساس قهوه 25,920 769,500,000 Rls. 97,159 $
101 1381 دانمارک 843610 --ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانواله براي حيوانات 32,630 760,250,162 Rls. 95,992 $
102 1381 دانمارک 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 495 758,982,362 Rls. 95,831 $
103 1381 دانمارک 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به اشكال ابتدائي 20,000 755,404,456 Rls. 95,379 $
104 1381 دانمارک 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 368 724,628,417 Rls. 91,494 $
105 1381 دانمارک 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,456 715,512,046 Rls. 90,343 $
106 1381 دانمارک 722599 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده , 17,580 702,704,528 Rls. 88,725 $
107 1381 دانمارک 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 5,867 693,573,171 Rls. 87,572 $
108 1381 دانمارک 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 6,920 689,845,088 Rls. 87,102 $
109 1381 دانمارک 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 3,406 676,331,518 Rls. 85,396 $
110 1381 دانمارک 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,266 666,035,446 Rls. 84,095 $
111 1381 دانمارک 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,400 663,171,504 Rls. 83,734 $
112 1381 دانمارک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 4,137 656,700,802 Rls. 98,387 $
113 1381 دانمارک 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 212 645,168,758 Rls. 81,461 $
114 1381 دانمارک 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 20,603 636,887,310 Rls. 80,415 $
115 1381 دانمارک 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 1,360 614,496,211 Rls. 77,588 $
116 1381 دانمارک 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 2,000 611,138,888 Rls. 77,164 $
117 1381 دانمارک 291813 --املاح و استرهاي اسيدتارتريك 22,600 606,357,375 Rls. 76,560 $
118 1381 دانمارک 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 750 566,968,970 Rls. 71,587 $
119 1381 دانمارک 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 40,000 546,712,057 Rls. 69,029 $
120 1381 دانمارک 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 240 540,880,910 Rls. 68,293 $
121 1381 دانمارک 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 1,661 528,873,281 Rls. 66,777 $
122 1381 دانمارک 350710 - مايه پنير و كنسانتره هاي آن 448 525,419,604 Rls. 66,341 $
123 1381 دانمارک 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 950 515,833,940 Rls. 65,131 $
124 1381 دانمارک 681599 --اشياءازسنگ ياسايرموادمعدني ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 4,821 513,907,556 Rls. 64,888 $
125 1381 دانمارک 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 130 506,515,334 Rls. 63,954 $
126 1381 دانمارک 903120 - دستگاههاي آزماي 32 506,401,454 Rls. 63,940 $
127 1381 دانمارک 731582 --زنجيرباحلقه هاي جو داده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي داراي تكيه گاه ), 760 500,442,694 Rls. 63,187 $
128 1381 دانمارک 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اسفنجي 420 495,563,703 Rls. 62,571 $
129 1381 دانمارک 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 1,173 490,805,472 Rls. 61,970 $
130 1381 دانمارک 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 454 488,491,954 Rls. 61,678 $
131 1381 دانمارک 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 2,724 476,196,950 Rls. 60,126 $
132 1381 دانمارک 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 744 473,305,098 Rls. 59,761 $
133 1381 دانمارک 290539 -- ساير دي ئول ها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 13,280 472,142,896 Rls. 59,614 $
134 1381 دانمارک 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 359 448,225,240 Rls. 56,594 $
135 1381 دانمارک 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 407 433,649,364 Rls. 54,753 $
136 1381 دانمارک 903220 - مانوستات 2,100 432,498,174 Rls. 54,609 $
137 1381 دانمارک 843319 --ماشين هاي چمن زني براي چمنزار,پارك يازمين ورز ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 379 431,189,314 Rls. 54,443 $
138 1381 دانمارک 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 8,764 427,422,777 Rls. 53,968 $
139 1381 دانمارک 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 6,165 410,984,373 Rls. 51,892 $
140 1381 دانمارک 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 324 393,656,548 Rls. 49,704 $
141 1381 دانمارک 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 11,517 393,608,986 Rls. 49,698 $
142 1381 دانمارک 702000 سايراشياءازشيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 36 382,202,412 Rls. 48,258 $
143 1381 دانمارک 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 209 377,450,040 Rls. 47,658 $
144 1381 دانمارک 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,655 375,161,473 Rls. 47,369 $
145 1381 دانمارک 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,وغيره 5,014 366,342,341 Rls. 46,255 $
146 1381 دانمارک 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 1,800 349,669,326 Rls. 44,150 $
147 1381 دانمارک 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 369 336,159,024 Rls. 42,444 $
148 1381 دانمارک 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 447 327,977,162 Rls. 41,411 $
149 1381 دانمارک 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 250 326,474,278 Rls. 41,221 $
150 1381 دانمارک 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 2,307 319,736,205 Rls. 40,370 $
151 1381 دانمارک 850690 - اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 15 317,547,478 Rls. 40,094 $
152 1381 دانمارک 841829 --يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 14,586 294,273,601 Rls. 37,156 $
153 1381 دانمارک 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه ,ازكوارتزدوب شده ,,,, 1,304 292,651,083 Rls. 36,951 $
154 1381 دانمارک 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 10,980 291,737,315 Rls. 36,836 $
155 1381 دانمارک 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 1,990 289,779,807 Rls. 36,588 $
156 1381 دانمارک 841610 -مشعل هاي كوره براي سوخت مايع 450 289,513,254 Rls. 36,555 $
157 1381 دانمارک 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 3,800 283,446,060 Rls. 35,789 $
158 1381 دانمارک 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 823 280,182,659 Rls. 35,377 $
159 1381 دانمارک 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 162 273,686,721 Rls. 34,556 $
160 1381 دانمارک 350219 -- آلبومين تخم پرندگان (باستثناء آلبومين تخم پرندگان , خشك كرده ) 4,013 270,841,773 Rls. 34,197 $
161 1381 دانمارک 040221 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1درصدباشد,شيرين نشده 10,000 270,325,231 Rls. 34,132 $
162 1381 دانمارک 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 300 268,689,909 Rls. 33,925 $
163 1381 دانمارک 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 1,070 268,577,349 Rls. 33,912 $
164 1381 دانمارک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 99 261,334,421 Rls. 32,997 $
165 1381 دانمارک 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,440 259,782,088 Rls. 32,800 $
166 1381 دانمارک 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 528 259,092,186 Rls. 32,714 $
167 1381 دانمارک 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 7,973 252,042,402 Rls. 31,824 $
168 1381 دانمارک 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,582 247,298,379 Rls. 31,225 $
169 1381 دانمارک 851840 - تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوائي 2 236,811,907 Rls. 29,900 $
170 1381 دانمارک 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 464 231,738,727 Rls. 29,259 $
171 1381 دانمارک 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 12 229,950,967 Rls. 29,035 $
172 1381 دانمارک 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 120 229,783,743 Rls. 29,013 $
173 1381 دانمارک 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 1,901 229,379,535 Rls. 28,962 $
174 1381 دانمارک 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 43,900 228,934,700 Rls. 28,905 $
175 1381 دانمارک 845921 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,باكنترل شماره اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,500 227,028,060 Rls. 28,665 $
176 1381 دانمارک 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 128 226,387,836 Rls. 28,584 $
177 1381 دانمارک 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 5,029 224,190,359 Rls. 28,307 $
178 1381 دانمارک 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,901 224,130,650 Rls. 34,022 $
179 1381 دانمارک 200710 فراورده هاي هموژنيزه 10,000 223,327,000 Rls. 28,198 $
180 1381 دانمارک 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 662 220,073,489 Rls. 27,787 $
181 1381 دانمارک 900830 - پروژكتورهاي نشان دادن تصويرثابت كه درجاي ديگري مذكور نباشند, 210 209,124,372 Rls. 26,405 $
182 1381 دانمارک 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 1,000 206,970,852 Rls. 26,133 $
183 1381 دانمارک 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 1,650 203,629,696 Rls. 25,711 $
184 1381 دانمارک 903031 -- مولتي متر 13 198,359,546 Rls. 25,045 $
185 1381 دانمارک 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 37 198,288,789 Rls. 25,036 $
186 1381 دانمارک 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 800 198,204,874 Rls. 25,026 $
187 1381 دانمارک 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 70 184,126,353 Rls. 23,248 $
188 1381 دانمارک 841410 -تلمبه هاي خلاء 2,472 181,597,572 Rls. 51,612 $
189 1381 دانمارک 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 1,180 179,028,517 Rls. 22,604 $
190 1381 دانمارک 481720 -نامه پاكتي ,كارت پستال غيرمصوروكارت نامه گاري ,ازكاغذيامقوا 15,120 177,197,750 Rls. 22,374 $
191 1381 دانمارک 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,000 167,970,978 Rls. 21,208 $
192 1381 دانمارک 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 186 163,582,490 Rls. 20,654 $
193 1381 دانمارک 840610 --توربينهاي بخار آب وسايرتوربينهاي بخار آب براي بحركت در آوردن وسايل نقليه آبي 190 163,093,084 Rls. 20,593 $
194 1381 دانمارک 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,099 160,590,832 Rls. 20,277 $
195 1381 دانمارک 901390 -اجزاءوقطعات ومتفرعات وسايل داراي كريستال مايع,دستگاههاي ليزرواپتيكي مشمول 9013 40 158,592,197 Rls. 20,024 $
196 1381 دانمارک 901310 دوربينهاي نشانه گيري براي نصب روي اسلحه ;پريسكوپ ;دوربينهاي طراحي شده بعنوان قطعات ماشين ها 22 155,352,840 Rls. 19,615 $
197 1381 دانمارک 845020 -ماشين هاي رختشوئي ,خانگي ياغيرخانگي ,باظرفيت بي از10كيلوگرم 900 153,991,566 Rls. 19,443 $
198 1381 دانمارک 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 350 152,589,425 Rls. 19,266 $
199 1381 دانمارک 392112 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي كلروروينيل 316 146,107,101 Rls. 18,448 $
200 1381 دانمارک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 171 141,182,950 Rls. 26,946 $
مجموع کل
727,167,956,304 ريال
مجموع کل
94,414,397 دلار