آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 فدراسيون روسيه 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 945,426,145 1,588,824,749,375 Rls. 205,256,517 $
2 1381 فدراسيون روسيه 840140 -قطعات ر آكتورهاي هسته اي 4,483,476 806,410,981,258 Rls. 103,038,947 $
3 1381 فدراسيون روسيه 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 165,291,753 232,193,849,827 Rls. 29,948,628 $
4 1381 فدراسيون روسيه 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 127,711,903 230,112,571,406 Rls. 29,283,568 $
5 1381 فدراسيون روسيه 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 121,624,888 207,196,768,625 Rls. 28,084,276 $
6 1381 فدراسيون روسيه 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 120,823,668 190,092,381,224 Rls. 25,046,662 $
7 1381 فدراسيون روسيه 840120 -ماشين آلات ودستگاههابراي جداسازي ايزوتوپ ,واجزاءوقطعات آنها 175,876 179,124,322,333 Rls. 22,616,708 $
8 1381 فدراسيون روسيه 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 88,109,659 178,271,600,519 Rls. 22,878,714 $
9 1381 فدراسيون روسيه 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 50,109,882 157,806,044,008 Rls. 21,047,608 $
10 1381 فدراسيون روسيه 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 179,150 144,208,501,236 Rls. 18,208,144 $
11 1381 فدراسيون روسيه 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 26,670,388 130,403,284,683 Rls. 16,616,847 $
12 1381 فدراسيون روسيه 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 32,437,194 122,041,760,537 Rls. 15,728,458 $
13 1381 فدراسيون روسيه 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 73,445,520 116,206,004,464 Rls. 15,089,758 $
14 1381 فدراسيون روسيه 880211 -- هليكوپترهاي ,بدون بار به وزن حداكثر 2000 كيلوگرم 35,807 101,339,640,000 Rls. 12,795,409 $
15 1381 فدراسيون روسيه 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 55,190,533 98,396,047,836 Rls. 12,423,744 $
16 1381 فدراسيون روسيه 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 30,301,960 92,616,554,001 Rls. 11,694,008 $
17 1381 فدراسيون روسيه 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 56,634,170 89,325,355,685 Rls. 11,786,406 $
18 1381 فدراسيون روسيه 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 51,125,279 88,026,787,735 Rls. 11,114,490 $
19 1381 فدراسيون روسيه 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 40,581,803 83,006,732,495 Rls. 10,480,650 $
20 1381 فدراسيون روسيه 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 29,720,593 79,112,991,829 Rls. 9,989,014 $
21 1381 فدراسيون روسيه 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 993 72,722,551,905 Rls. 9,182,140 $
22 1381 فدراسيون روسيه 100110 -گندم سخت 78,831,167 64,392,656,778 Rls. 8,130,385 $
23 1381 فدراسيون روسيه 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 11,857,248 61,555,728,956 Rls. 7,772,188 $
24 1381 فدراسيون روسيه 721310 -ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,داراي تغييرشكل يافتگي حاصل نورد 29,714,274 53,728,345,687 Rls. 6,783,883 $
25 1381 فدراسيون روسيه 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 28,550,005 53,696,241,416 Rls. 7,044,547 $
26 1381 فدراسيون روسيه 283620 -كربنات دي سديم 52,634,925 49,832,947,783 Rls. 6,453,470 $
27 1381 فدراسيون روسيه 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 14,845,175 46,123,113,686 Rls. 5,823,626 $
28 1381 فدراسيون روسيه 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 22,287,792 40,715,705,413 Rls. 5,140,875 $
29 1381 فدراسيون روسيه 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 13,480,580 39,290,893,580 Rls. 4,960,972 $
30 1381 فدراسيون روسيه 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 1,799,411 31,538,835,925 Rls. 3,982,177 $
31 1381 فدراسيون روسيه 720827 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,ياپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت كمتر3mm,پيكله 21,603,960 29,697,572,638 Rls. 4,320,210 $
32 1381 فدراسيون روسيه 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 4,001,400 29,540,806,340 Rls. 4,488,663 $
33 1381 فدراسيون روسيه 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 7,736,247 28,655,459,506 Rls. 3,704,739 $
34 1381 فدراسيون روسيه 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 6,229,237 26,865,477,860 Rls. 3,392,106 $
35 1381 فدراسيون روسيه 292610 -اكريلو نيتريل 3,000,000 22,939,319,180 Rls. 2,896,379 $
36 1381 فدراسيون روسيه 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 6,405,015 21,521,078,502 Rls. 2,717,310 $
37 1381 فدراسيون روسيه 880320 - تجهيزات فرود آمدن و اجزاءو قطعات آنها براي كالاهاي مشمول شماره 01/88 يا 02/88 8,452 21,241,455,697 Rls. 2,682,002 $
38 1381 فدراسيون روسيه 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپيچ باقطرخارجي بي از4/406mm, 5,137,084 19,848,128,314 Rls. 3,100,907 $
39 1381 فدراسيون روسيه 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 10,867,548 18,782,328,157 Rls. 2,433,701 $
40 1381 فدراسيون روسيه 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 11,519,046 18,734,259,919 Rls. 2,388,725 $
41 1381 فدراسيون روسيه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 48,314 16,727,660,491 Rls. 2,112,078 $
42 1381 فدراسيون روسيه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 62,095 16,592,372,171 Rls. 2,094,998 $
43 1381 فدراسيون روسيه 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 3,789,580 16,130,964,875 Rls. 2,036,739 $
44 1381 فدراسيون روسيه 100190 -اپوتر, گندم ترد يا گندم آردي , متل (مخلوط گندم و چاودار) 20,326,914 15,636,681,595 Rls. 1,974,328 $
45 1381 فدراسيون روسيه 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودنشده ,حتي صيقل شده , 8,859,641 13,976,015,092 Rls. 1,764,647 $
46 1381 فدراسيون روسيه 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 4,751,057 13,860,431,355 Rls. 1,750,055 $
47 1381 فدراسيون روسيه 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 4,307,370 13,746,519,527 Rls. 1,747,494 $
48 1381 فدراسيون روسيه 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 3,813,960 13,139,148,535 Rls. 1,658,983 $
49 1381 فدراسيون روسيه 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,013,559 12,529,497,906 Rls. 1,670,471 $
50 1381 فدراسيون روسيه 880510 -دستگاههابراي پرتاب وسايط نقليه هوائي وقطعات آنها;دستگاههابراي فرود آمدن ,,, 3,053 12,515,945,018 Rls. 1,580,296 $
51 1381 فدراسيون روسيه 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ), 935,476 11,829,455,651 Rls. 1,493,621 $
52 1381 فدراسيون روسيه 840733 -موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنها50mC3تا1000mC3است 254,402 11,187,151,664 Rls. 1,412,519 $
53 1381 فدراسيون روسيه 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,424,166 11,147,072,337 Rls. 1,444,934 $
54 1381 فدراسيون روسيه 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 5,063,170 11,011,747,301 Rls. 1,390,373 $
55 1381 فدراسيون روسيه 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 1,219,418 10,420,780,633 Rls. 1,315,755 $
56 1381 فدراسيون روسيه 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 2,373,439 10,135,496,648 Rls. 1,279,735 $
57 1381 فدراسيون روسيه 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 3,912,232 10,121,998,512 Rls. 1,359,842 $
58 1381 فدراسيون روسيه 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 3,232,012 9,863,282,295 Rls. 1,245,363 $
59 1381 فدراسيون روسيه 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 2,698,748 8,943,360,976 Rls. 1,129,211 $
60 1381 فدراسيون روسيه 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 3,451,630 8,715,584,044 Rls. 1,100,453 $
61 1381 فدراسيون روسيه 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 514,840 8,548,072,025 Rls. 1,079,301 $
62 1381 فدراسيون روسيه 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 7,478,544 8,473,200,477 Rls. 1,088,550 $
63 1381 فدراسيون روسيه 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 614,122 8,191,673,383 Rls. 1,125,170 $
64 1381 فدراسيون روسيه 870290 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرازكالاي مشمول شماره 10/8702 351,881 7,409,182,474 Rls. 935,503 $
65 1381 فدراسيون روسيه 540332 --نخ يك لاازريون ويسكوز,بابي از120دوردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 404,758 7,397,685,532 Rls. 1,008,983 $
66 1381 فدراسيون روسيه 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 3,295,242 7,348,111,555 Rls. 1,016,005 $
67 1381 فدراسيون روسيه 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm, 2,384,990 6,898,468,008 Rls. 871,019 $
68 1381 فدراسيون روسيه 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 1,385,421 6,840,994,938 Rls. 1,125,685 $
69 1381 فدراسيون روسيه 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به شكل رول ياورق هرمترمربعحداكثر150گرم 2,130,016 6,742,632,642 Rls. 894,229 $
70 1381 فدراسيون روسيه 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي مياني )به شكل رول ياورق 2,874,587 6,471,774,862 Rls. 876,246 $
71 1381 فدراسيون روسيه 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,204,200 6,359,321,440 Rls. 802,945 $
72 1381 فدراسيون روسيه 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 1,863,520 6,295,913,585 Rls. 794,939 $
73 1381 فدراسيون روسيه 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 793,956 6,004,120,666 Rls. 758,096 $
74 1381 فدراسيون روسيه 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 173,490 5,813,243,142 Rls. 733,995 $
75 1381 فدراسيون روسيه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 276,607 5,490,625,701 Rls. 757,721 $
76 1381 فدراسيون روسيه 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 3,948 5,332,058,582 Rls. 673,240 $
77 1381 فدراسيون روسيه 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 1,189,950 4,897,447,946 Rls. 618,364 $
78 1381 فدراسيون روسيه 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 388,800 4,783,920,731 Rls. 659,342 $
79 1381 فدراسيون روسيه 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 139,421 4,685,172,735 Rls. 591,562 $
80 1381 فدراسيون روسيه 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 4,343 4,643,824,914 Rls. 586,342 $
81 1381 فدراسيون روسيه 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 2,949 4,593,773,635 Rls. 580,021 $
82 1381 فدراسيون روسيه 470329 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات ,.,نيمه سفيدشده ياسفيدشده ازغيرتيره كاج 1,363,744 4,581,844,872 Rls. 578,515 $
83 1381 فدراسيون روسيه 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 417,762 4,508,018,607 Rls. 569,195 $
84 1381 فدراسيون روسيه 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 649,443 4,420,028,741 Rls. 583,724 $
85 1381 فدراسيون روسيه 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعXمربعمستطيل (غيرازمربع), 2,505,035 4,388,659,801 Rls. 554,124 $
86 1381 فدراسيون روسيه 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 71,000 4,297,076,150 Rls. 542,560 $
87 1381 فدراسيون روسيه 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 651,416 4,292,963,884 Rls. 542,041 $
88 1381 فدراسيون روسيه 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 643,200 4,148,525,198 Rls. 523,804 $
89 1381 فدراسيون روسيه 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 396,276 4,105,860,939 Rls. 518,417 $
90 1381 فدراسيون روسيه 283311 --سولفات دي سديم 5,000,000 4,079,245,340 Rls. 515,056 $
91 1381 فدراسيون روسيه 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 28,300 4,024,188,000 Rls. 508,105 $
92 1381 فدراسيون روسيه 721399 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده , 4,553,791 3,949,845,614 Rls. 1,076,746 $
93 1381 فدراسيون روسيه 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 5,073 3,930,964,599 Rls. 496,334 $
94 1381 فدراسيون روسيه 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 2,665,134 3,797,201,044 Rls. 479,445 $
95 1381 فدراسيون روسيه 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 186,450 3,743,701,589 Rls. 472,690 $
96 1381 فدراسيون روسيه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 173,082 3,666,724,932 Rls. 462,971 $
97 1381 فدراسيون روسيه 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهااز50mC3تا250mC3است 96,773 3,663,823,108 Rls. 462,604 $
98 1381 فدراسيون روسيه 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 186,714 3,619,643,427 Rls. 457,026 $
99 1381 فدراسيون روسيه 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 20,455 3,611,128,063 Rls. 455,951 $
100 1381 فدراسيون روسيه 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقو برجسته , 1,811,631 3,593,177,998 Rls. 453,685 $
101 1381 فدراسيون روسيه 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 2,383,320 3,565,116,352 Rls. 544,902 $
102 1381 فدراسيون روسيه 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 593,424 3,186,872,498 Rls. 402,383 $
103 1381 فدراسيون روسيه 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 275,200 2,914,967,185 Rls. 368,051 $
104 1381 فدراسيون روسيه 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 795,000 2,799,651,535 Rls. 353,491 $
105 1381 فدراسيون روسيه 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 321,000 2,775,155,117 Rls. 350,398 $
106 1381 فدراسيون روسيه 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 714,775 2,708,928,652 Rls. 342,037 $
107 1381 فدراسيون روسيه 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 10,074 2,461,361,924 Rls. 310,778 $
108 1381 فدراسيون روسيه 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 739,118 2,435,734,134 Rls. 307,542 $
109 1381 فدراسيون روسيه 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 61,148 2,434,460,013 Rls. 307,381 $
110 1381 فدراسيون روسيه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 72,764 2,414,167,943 Rls. 345,296 $
111 1381 فدراسيون روسيه 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 405,960 2,256,528,444 Rls. 284,915 $
112 1381 فدراسيون روسيه 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 153,838 2,236,505,419 Rls. 282,387 $
113 1381 فدراسيون روسيه 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 613,783 2,201,088,170 Rls. 277,915 $
114 1381 فدراسيون روسيه 292212 --دي اتانول آمين و املاح آن 300,140 2,198,315,621 Rls. 277,565 $
115 1381 فدراسيون روسيه 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 299,760 2,162,974,259 Rls. 273,103 $
116 1381 فدراسيون روسيه 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 505,834 2,157,462,434 Rls. 272,406 $
117 1381 فدراسيون روسيه 720854 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm يابه ضخامت كمتراز3ميليمتر 1,146,758 2,037,761,266 Rls. 257,293 $
118 1381 فدراسيون روسيه 840110 -ر آكتورهاي هسته اي , 10,882 2,036,836,732 Rls. 257,177 $
119 1381 فدراسيون روسيه 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 150,100 1,943,710,693 Rls. 245,415 $
120 1381 فدراسيون روسيه 470411 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ;سفيدنشده ازتيره كاج 515,241 1,936,789,631 Rls. 244,544 $
121 1381 فدراسيون روسيه 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 155,487 1,934,448,150 Rls. 244,250 $
122 1381 فدراسيون روسيه 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 217,404 1,894,837,203 Rls. 239,247 $
123 1381 فدراسيون روسيه 721650 -پروفيل از آهن يافولاد,فقطگرم نوردشده ,,,كه درجاي ديگرذكرنشده است , 997,370 1,854,039,331 Rls. 234,096 $
124 1381 فدراسيون روسيه 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 176,600 1,852,088,502 Rls. 233,850 $
125 1381 فدراسيون روسيه 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 3 1,850,903,474 Rls. 233,700 $
126 1381 فدراسيون روسيه 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 264,059 1,784,182,002 Rls. 225,273 $
127 1381 فدراسيون روسيه 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 419,590 1,778,552,399 Rls. 224,565 $
128 1381 فدراسيون روسيه 848210 -بلبرينگ , 69,503 1,737,544,780 Rls. 219,386 $
129 1381 فدراسيون روسيه 390461 -- پلي تترافلوئورو اتيلن , به اشكال ابتدائي 35,600 1,727,744,825 Rls. 218,150 $
130 1381 فدراسيون روسيه 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 69,200 1,725,001,445 Rls. 217,804 $
131 1381 فدراسيون روسيه 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 168,250 1,662,632,578 Rls. 858,663 $
132 1381 فدراسيون روسيه 901420 - آلات ودستگاههاي ناوبري هوائي يا فضائي (غيرازقطب نماها) 153 1,652,310,500 Rls. 208,625 $
133 1381 فدراسيون روسيه 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 62,673 1,609,148,400 Rls. 203,175 $
134 1381 فدراسيون روسيه 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر نو ع و اجزاء و قطعات آنها 32 1,588,012,750 Rls. 200,507 $
135 1381 فدراسيون روسيه 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 189,500 1,568,534,495 Rls. 198,046 $
136 1381 فدراسيون روسيه 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 205,000 1,562,717,870 Rls. 197,313 $
137 1381 فدراسيون روسيه 540331 --نخ يك لاازريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 84,413 1,556,640,401 Rls. 196,545 $
138 1381 فدراسيون روسيه 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 140,640 1,521,621,742 Rls. 192,123 $
139 1381 فدراسيون روسيه 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 5 1,489,421,669 Rls. 188,058 $
140 1381 فدراسيون روسيه 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 948,522 1,398,532,300 Rls. 176,583 $
141 1381 فدراسيون روسيه 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 73,005 1,341,288,927 Rls. 169,355 $
142 1381 فدراسيون روسيه 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 642,290 1,325,523,838 Rls. 167,365 $
143 1381 فدراسيون روسيه 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 116,790 1,294,338,980 Rls. 163,427 $
144 1381 فدراسيون روسيه 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 696,434 1,246,851,269 Rls. 157,430 $
145 1381 فدراسيون روسيه 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 200 1,174,100,000 Rls. 148,245 $
146 1381 فدراسيون روسيه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 340,000 1,157,718,998 Rls. 146,177 $
147 1381 فدراسيون روسيه 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 66,000 1,146,264,093 Rls. 144,730 $
148 1381 فدراسيون روسيه 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 1,028,700 1,100,400,945 Rls. 138,940 $
149 1381 فدراسيون روسيه 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 97,740 1,077,605,233 Rls. 136,061 $
150 1381 فدراسيون روسيه 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 363,428 1,075,134,218 Rls. 135,749 $
151 1381 فدراسيون روسيه 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 54,100 1,073,460,889 Rls. 135,537 $
152 1381 فدراسيون روسيه 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 476,400 1,055,122,053 Rls. 133,222 $
153 1381 فدراسيون روسيه 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع, 243,905 1,004,758,293 Rls. 126,863 $
154 1381 فدراسيون روسيه 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 61,983 983,225,171 Rls. 124,144 $
155 1381 فدراسيون روسيه 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 47,270 969,183,628 Rls. 122,372 $
156 1381 فدراسيون روسيه 840731 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهاحداكثر50mC3باشد 28,240 946,444,549 Rls. 119,501 $
157 1381 فدراسيون روسيه 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 40,040 907,203,812 Rls. 114,545 $
158 1381 فدراسيون روسيه 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 42,421 890,492,935 Rls. 112,436 $
159 1381 فدراسيون روسيه 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 90,200 889,020,718 Rls. 112,251 $
160 1381 فدراسيون روسيه 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,648 866,377,806 Rls. 109,391 $
161 1381 فدراسيون روسيه 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,200 866,291,785 Rls. 109,381 $
162 1381 فدراسيون روسيه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 39,102 841,790,578 Rls. 106,287 $
163 1381 فدراسيون روسيه 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 59,000 813,257,489 Rls. 102,683 $
164 1381 فدراسيون روسيه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 914 794,829,790 Rls. 100,357 $
165 1381 فدراسيون روسيه 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 59,861 790,134,440 Rls. 99,764 $
166 1381 فدراسيون روسيه 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 308 755,456,223 Rls. 95,386 $
167 1381 فدراسيون روسيه 760529 --مفتول از آلومينيوم ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 20,086 740,419,354 Rls. 93,487 $
168 1381 فدراسيون روسيه 480429 --كاغذكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد(به استثناي سفيدنشده ),قشرنزده ,به شكل رول ياورق 144,806 733,275,626 Rls. 92,586 $
169 1381 فدراسيون روسيه 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20,198 712,208,166 Rls. 89,925 $
170 1381 فدراسيون روسيه 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 96,000 701,532,357 Rls. 88,577 $
171 1381 فدراسيون روسيه 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 3,910 685,248,063 Rls. 86,521 $
172 1381 فدراسيون روسيه 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 12,492 666,208,364 Rls. 84,117 $
173 1381 فدراسيون روسيه 440729 --چوب اره شده يابدون ناهمواري ازدرازا,بضخامت بي از6mmازگونه گرمسيري غيرمذكور 304,609 664,903,327 Rls. 83,952 $
174 1381 فدراسيون روسيه 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 1,990 663,129,239 Rls. 83,728 $
175 1381 فدراسيون روسيه 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 960,000 660,489,703 Rls. 83,395 $
176 1381 فدراسيون روسيه 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 44,300 637,162,970 Rls. 80,450 $
177 1381 فدراسيون روسيه 400220 - كائوچوي بوتادين 129,600 632,116,488 Rls. 79,813 $
178 1381 فدراسيون روسيه 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 45,630 631,076,578 Rls. 79,681 $
179 1381 فدراسيون روسيه 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت وگازاز آهن ياازفولادغيرمذكوردرجاي ديگر 184,917 624,951,616 Rls. 78,908 $
180 1381 فدراسيون روسيه 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك 381,660 618,191,144 Rls. 78,054 $
181 1381 فدراسيون روسيه 480521 --كاغذ و مقواي چندلاكه هرلاي آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 149,425 604,719,552 Rls. 76,353 $
182 1381 فدراسيون روسيه 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي 20,795 597,459,914 Rls. 75,437 $
183 1381 فدراسيون روسيه 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 1,978 581,380,100 Rls. 73,407 $
184 1381 فدراسيون روسيه 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 10,000 548,050,683 Rls. 69,198 $
185 1381 فدراسيون روسيه 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 132,000 547,868,432 Rls. 69,175 $
186 1381 فدراسيون روسيه 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 42,000 534,887,101 Rls. 67,536 $
187 1381 فدراسيون روسيه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 23,881 534,253,476 Rls. 67,457 $
188 1381 فدراسيون روسيه 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 119,762 532,339,437 Rls. 67,215 $
189 1381 فدراسيون روسيه 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,068 524,493,206 Rls. 66,224 $
190 1381 فدراسيون روسيه 400260 - كائوچوي ايزوپرن 86,400 512,104,643 Rls. 64,659 $
191 1381 فدراسيون روسيه 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 54,800 508,062,482 Rls. 64,148 $
192 1381 فدراسيون روسيه 760310 -پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم , 47,900 506,356,205 Rls. 63,934 $
193 1381 فدراسيون روسيه 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 2,946 497,008,971 Rls. 62,754 $
194 1381 فدراسيون روسيه 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 9,616 489,231,920 Rls. 61,772 $
195 1381 فدراسيون روسيه 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 203 488,935,656 Rls. 61,734 $
196 1381 فدراسيون روسيه 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 40,000 484,988,649 Rls. 61,236 $
197 1381 فدراسيون روسيه 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,529 484,514,386 Rls. 61,176 $
198 1381 فدراسيون روسيه 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 49,720 484,320,304 Rls. 61,152 $
199 1381 فدراسيون روسيه 860729 --ترمزهاي لكوموتيوراه آهن يانواقل روي خط راه آهن (غيرازترمزهاي هواي فشرده )وقطعات آنها 4,860 482,277,928 Rls. 60,894 $
200 1381 فدراسيون روسيه 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 6,996 475,917,546 Rls. 60,091 $
مجموع کل
6,252,804,506,908 ريال
مجموع کل
806,964,985 دلار