آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 فرانسه 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 40,617,654 1,970,591,106,715 Rls. 250,557,274 $
2 1381 فرانسه 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 29,876,997 1,614,717,550,121 Rls. 203,878,157 $
3 1381 فرانسه 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 994,382 472,620,518,805 Rls. 59,674,308 $
4 1381 فرانسه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 5,924,309 463,280,550,404 Rls. 59,216,721 $
5 1381 فرانسه 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 2,765,331 366,265,988,351 Rls. 46,245,705 $
6 1381 فرانسه 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 855,170 182,808,647,102 Rls. 23,138,633 $
7 1381 فرانسه 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 33,297 175,796,423,170 Rls. 22,196,518 $
8 1381 فرانسه 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,375,108 159,843,000,000 Rls. 20,182,197 $
9 1381 فرانسه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 117,017 158,970,680,420 Rls. 20,427,517 $
10 1381 فرانسه 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 420,608 117,367,846,201 Rls. 14,819,173 $
11 1381 فرانسه 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 61,788 98,058,768,027 Rls. 12,659,431 $
12 1381 فرانسه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 508,714 96,013,203,882 Rls. 12,379,886 $
13 1381 فرانسه 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 25,309,913 88,444,961,269 Rls. 11,167,293 $
14 1381 فرانسه 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 400,433 88,262,394,206 Rls. 11,144,235 $
15 1381 فرانسه 880212 --هليكوپترهاي , بدون بار به وزن بيشتراز 2000 كيلوگرم 9,125 83,944,544,508 Rls. 10,599,059 $
16 1381 فرانسه 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 1,073,526 83,755,664,407 Rls. 10,575,210 $
17 1381 فرانسه 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 510,638 83,601,846,717 Rls. 10,555,789 $
18 1381 فرانسه 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 40,864 78,959,692,775 Rls. 9,970,399 $
19 1381 فرانسه 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 21,938 71,719,771,541 Rls. 9,107,707 $
20 1381 فرانسه 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 735,609 68,793,452,963 Rls. 8,686,041 $
21 1381 فرانسه 841191 --اجزاءوقطعات توربوجت هاياتوربوپراپلرها 1,002,840 63,185,537,280 Rls. 7,977,972 $
22 1381 فرانسه 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 467,058 61,549,394,196 Rls. 7,797,788 $
23 1381 فرانسه 150710 -روغن خام سويا 20,000,000 61,510,878,472 Rls. 7,766,525 $
24 1381 فرانسه 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 522,223 57,649,712,121 Rls. 7,279,004 $
25 1381 فرانسه 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 286,869 56,532,584,708 Rls. 7,137,953 $
26 1381 فرانسه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 724,837 56,055,632,715 Rls. 7,077,771 $
27 1381 فرانسه 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 162,549 55,001,508,776 Rls. 7,252,464 $
28 1381 فرانسه 300331 -- داروهاي انسولين , آماده نشده براي خرده فروشي 56 53,970,376,267 Rls. 6,814,441 $
29 1381 فرانسه 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 365,954 49,733,057,739 Rls. 6,279,426 $
30 1381 فرانسه 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 492,940 49,216,268,207 Rls. 6,214,175 $
31 1381 فرانسه 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 3,406,171 48,964,519,955 Rls. 6,182,390 $
32 1381 فرانسه 870710 بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 03/87 793,896 47,821,021,692 Rls. 6,038,008 $
33 1381 فرانسه 020712 --مر غ و خروس كامل (درسته ), يخ زده 6,966,276 47,735,817,265 Rls. 6,027,249 $
34 1381 فرانسه 293910 - آلكالوئيدهاي ترياك و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 9,319 47,411,652,720 Rls. 5,986,319 $
35 1381 فرانسه 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 76,284 47,113,166,423 Rls. 5,948,632 $
36 1381 فرانسه 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 13,636,433 46,584,700,817 Rls. 5,881,907 $
37 1381 فرانسه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 57,461 45,805,786,191 Rls. 5,873,830 $
38 1381 فرانسه 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 271,270 43,539,970,227 Rls. 5,497,471 $
39 1381 فرانسه 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 91,459 42,227,199,406 Rls. 5,331,716 $
40 1381 فرانسه 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 14,671 40,959,992,986 Rls. 5,171,716 $
41 1381 فرانسه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 287,019 40,697,561,687 Rls. 5,565,573 $
42 1381 فرانسه 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 941,993 39,117,600,882 Rls. 4,939,091 $
43 1381 فرانسه 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 24,884 39,092,454,186 Rls. 4,935,916 $
44 1381 فرانسه 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 517,964 38,892,375,962 Rls. 4,910,634 $
45 1381 فرانسه 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , يخ زده 2,990,572 38,740,976,775 Rls. 4,891,537 $
46 1381 فرانسه 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 1,621,594 36,423,744,859 Rls. 4,598,957 $
47 1381 فرانسه 860729 --ترمزهاي لكوموتيوراه آهن يانواقل روي خط راه آهن (غيرازترمزهاي هواي فشرده )وقطعات آنها 796,439 35,944,589,100 Rls. 4,538,458 $
48 1381 فرانسه 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 79,836 31,651,363,950 Rls. 3,996,385 $
49 1381 فرانسه 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 330,106 31,217,108,014 Rls. 3,941,553 $
50 1381 فرانسه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 77,223 30,719,512,529 Rls. 3,882,850 $
51 1381 فرانسه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 103,173 28,901,122,188 Rls. 3,649,132 $
52 1381 فرانسه 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 31,744 27,411,774,679 Rls. 3,463,357 $
53 1381 فرانسه 293040 -متيونين 1,240,000 27,350,272,316 Rls. 3,453,317 $
54 1381 فرانسه 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 179,976 25,978,422,924 Rls. 3,280,102 $
55 1381 فرانسه 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 187,913 25,641,452,968 Rls. 3,384,945 $
56 1381 فرانسه 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن و غيره , براي وسايط نقليه مشمول رديف 12 282,035 25,250,391,324 Rls. 3,278,572 $
57 1381 فرانسه 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 5,249,411 24,880,788,780 Rls. 3,141,514 $
58 1381 فرانسه 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 121,696 24,299,536,849 Rls. 3,068,124 $
59 1381 فرانسه 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 21,867 23,312,205,505 Rls. 2,988,329 $
60 1381 فرانسه 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 201,623 23,169,125,429 Rls. 2,926,230 $
61 1381 فرانسه 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 22 22,103,650,545 Rls. 2,790,865 $
62 1381 فرانسه 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 5,776 21,123,048,501 Rls. 2,679,632 $
63 1381 فرانسه 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 168,018 20,925,342,863 Rls. 2,642,088 $
64 1381 فرانسه 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 56,989 20,214,600,084 Rls. 2,552,349 $
65 1381 فرانسه 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 875,961 19,774,277,545 Rls. 2,747,146 $
66 1381 فرانسه 030349 --تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 3,150,000 19,575,000,000 Rls. 2,471,602 $
67 1381 فرانسه 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 303,076 19,205,942,727 Rls. 2,424,962 $
68 1381 فرانسه 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IRM 38,868 19,069,502,597 Rls. 2,407,765 $
69 1381 فرانسه 720211 --فرومنگنز,داراي بي از2%وزني كربن , 5,000,000 18,827,129,031 Rls. 2,377,163 $
70 1381 فرانسه 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 151,946 18,657,422,035 Rls. 2,355,734 $
71 1381 فرانسه 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 499,097 18,484,061,044 Rls. 2,333,845 $
72 1381 فرانسه 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 29,719 18,475,432,259 Rls. 2,332,756 $
73 1381 فرانسه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 87,017 18,438,144,164 Rls. 2,328,049 $
74 1381 فرانسه 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 6,420 18,411,619,119 Rls. 2,324,700 $
75 1381 فرانسه 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 29,750 18,151,549,497 Rls. 2,291,862 $
76 1381 فرانسه 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 47,896 17,675,916,491 Rls. 2,231,807 $
77 1381 فرانسه 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 80,107 17,229,583,170 Rls. 2,175,452 $
78 1381 فرانسه 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 4,100 17,224,672,706 Rls. 2,174,833 $
79 1381 فرانسه 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي سايرمصارف 17,899 17,045,436,727 Rls. 2,152,201 $
80 1381 فرانسه 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 81,219 16,816,512,486 Rls. 2,123,297 $
81 1381 فرانسه 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 83,990 16,785,698,462 Rls. 2,241,725 $
82 1381 فرانسه 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 122,094 16,356,016,021 Rls. 2,065,154 $
83 1381 فرانسه 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 125,098 16,193,219,320 Rls. 2,044,599 $
84 1381 فرانسه 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 4,470 15,853,828,397 Rls. 2,066,562 $
85 1381 فرانسه 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 26,243 15,263,946,220 Rls. 1,927,266 $
86 1381 فرانسه 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 29,180 14,872,828,189 Rls. 2,279,622 $
87 1381 فرانسه 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 241,870 14,122,859,815 Rls. 1,783,189 $
88 1381 فرانسه 252330 -سيمان آلومينو 2,560,700 14,066,693,168 Rls. 1,776,099 $
89 1381 فرانسه 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 689,205 13,896,712,446 Rls. 1,754,636 $
90 1381 فرانسه 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 200,927 13,766,604,862 Rls. 1,738,208 $
91 1381 فرانسه 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 9,031 13,443,900,434 Rls. 1,712,638 $
92 1381 فرانسه 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 72,650 13,116,859,022 Rls. 1,656,171 $
93 1381 فرانسه 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 18,072 13,108,565,491 Rls. 1,655,123 $
94 1381 فرانسه 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,200 13,067,607,215 Rls. 1,649,950 $
95 1381 فرانسه 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 2,650,580 12,933,284,805 Rls. 1,632,990 $
96 1381 فرانسه 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 16,323 12,860,892,577 Rls. 1,909,836 $
97 1381 فرانسه 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 106,718 12,821,155,462 Rls. 1,618,834 $
98 1381 فرانسه 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 3,381 12,683,307,961 Rls. 1,601,427 $
99 1381 فرانسه 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 3,926 12,395,345,442 Rls. 1,571,793 $
100 1381 فرانسه 830230 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي وسائطنقليه موتوري ,ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 204,294 12,345,092,609 Rls. 2,145,767 $
101 1381 فرانسه 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 1,143 12,060,846,464 Rls. 1,676,295 $
102 1381 فرانسه 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35,637 12,059,799,460 Rls. 1,522,703 $
103 1381 فرانسه 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 3,968,055 12,045,920,250 Rls. 1,520,950 $
104 1381 فرانسه 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 12,439 11,820,579,849 Rls. 1,492,497 $
105 1381 فرانسه 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 76,300 11,812,190,917 Rls. 1,491,439 $
106 1381 فرانسه 940120 -نشيمنهاازانواعي كه براي وسايط نقليه موتوري زميني مورداستفاده قرارمي گيرند 112,500 11,792,811,875 Rls. 1,488,991 $
107 1381 فرانسه 903120 - دستگاههاي آزماي 5,334 11,760,668,228 Rls. 1,484,934 $
108 1381 فرانسه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 17,987 11,581,559,500 Rls. 1,462,318 $
109 1381 فرانسه 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 118,731 11,543,081,040 Rls. 1,457,460 $
110 1381 فرانسه 854081 --لامپ ها و لوله ها و والوهاي گيرنده يا تقويت كننده 2,526 11,313,658,472 Rls. 1,428,491 $
111 1381 فرانسه 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 338,162 10,926,151,319 Rls. 1,379,564 $
112 1381 فرانسه 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 11,962 10,882,571,991 Rls. 1,374,062 $
113 1381 فرانسه 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور نباشند 676 9,978,888,211 Rls. 1,259,960 $
114 1381 فرانسه 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 7,322 9,956,272,427 Rls. 1,258,140 $
115 1381 فرانسه 848210 -بلبرينگ , 42,842 9,659,098,493 Rls. 1,219,585 $
116 1381 فرانسه 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 26,577 9,589,074,741 Rls. 1,210,741 $
117 1381 فرانسه 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 54,854 9,530,718,142 Rls. 1,525,205 $
118 1381 فرانسه 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 181,624 9,229,082,170 Rls. 1,165,287 $
119 1381 فرانسه 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 389,026 9,216,055,210 Rls. 1,180,098 $
120 1381 فرانسه 721250 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm, آبكاري يااندودغيرمذكور 1,921,131 9,169,187,321 Rls. 1,157,726 $
121 1381 فرانسه 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 35,589 9,161,728,331 Rls. 1,156,784 $
122 1381 فرانسه 293722 -- مشتقات هالوژنه هورمون هاي فوق كليوي 332 9,159,962,473 Rls. 1,156,561 $
123 1381 فرانسه 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 204,779 8,651,264,366 Rls. 1,092,328 $
124 1381 فرانسه 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 50,178 8,454,575,624 Rls. 1,067,497 $
125 1381 فرانسه 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 1,739 8,317,712,362 Rls. 1,050,217 $
126 1381 فرانسه 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 110,240 8,198,690,782 Rls. 1,035,189 $
127 1381 فرانسه 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 18,700 8,168,039,740 Rls. 1,031,318 $
128 1381 فرانسه 830220 -غلتك وچرخ ازفلزمعمولي , 87,255 8,115,711,432 Rls. 1,029,217 $
129 1381 فرانسه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 16,902 8,089,643,750 Rls. 1,021,420 $
130 1381 فرانسه 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 16,020 8,029,336,176 Rls. 1,013,805 $
131 1381 فرانسه 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 2,000,000 7,968,124,285 Rls. 1,006,076 $
132 1381 فرانسه 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 30,598 7,935,375,681 Rls. 1,210,386 $
133 1381 فرانسه 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب هاي حيواني غيرازچسب هاي كازئين شماره 01/35 180,000 7,758,774,791 Rls. 979,644 $
134 1381 فرانسه 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 66,494 7,649,324,316 Rls. 965,824 $
135 1381 فرانسه 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 1,171,500 7,598,177,055 Rls. 959,366 $
136 1381 فرانسه 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 93,965 7,588,537,030 Rls. 958,149 $
137 1381 فرانسه 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 11,067 7,491,441,323 Rls. 945,888 $
138 1381 فرانسه 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 69,519 7,348,392,821 Rls. 927,827 $
139 1381 فرانسه 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 675,650 7,277,324,826 Rls. 918,854 $
140 1381 فرانسه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 289,943 7,226,497,914 Rls. 912,435 $
141 1381 فرانسه 854089 --سايرلامپ ها و لوله ها و والوها,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,714 7,045,136,683 Rls. 889,537 $
142 1381 فرانسه 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 35,150 7,038,052,099 Rls. 888,642 $
143 1381 فرانسه 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 364,337 6,865,769,737 Rls. 866,890 $
144 1381 فرانسه 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 64,689 6,851,401,735 Rls. 865,076 $
145 1381 فرانسه 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 213,911 6,830,158,507 Rls. 862,394 $
146 1381 فرانسه 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 138,399 6,771,776,452 Rls. 855,022 $
147 1381 فرانسه 841410 -تلمبه هاي خلاء 40,227 6,760,618,099 Rls. 853,613 $
148 1381 فرانسه 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 90,927 6,723,108,961 Rls. 848,881 $
149 1381 فرانسه 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,467 6,680,240,481 Rls. 843,465 $
150 1381 فرانسه 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 3,220 6,637,089,733 Rls. 1,131,577 $
151 1381 فرانسه 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 6,305 6,601,642,834 Rls. 852,262 $
152 1381 فرانسه 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 195,151 6,554,439,031 Rls. 827,581 $
153 1381 فرانسه 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 13,041 6,514,436,073 Rls. 909,775 $
154 1381 فرانسه 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 39,133 6,351,348,984 Rls. 801,937 $
155 1381 فرانسه 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 75,537 6,269,116,053 Rls. 791,555 $
156 1381 فرانسه 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 149,763 6,267,227,664 Rls. 820,152 $
157 1381 فرانسه 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 12,901 6,229,596,004 Rls. 786,564 $
158 1381 فرانسه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 52,900 6,128,908,136 Rls. 773,852 $
159 1381 فرانسه 400211 --شيره استيرن - بوتادين يا كائوچوي استيرن - بوتادين كربوكسيله 692,800 6,059,659,278 Rls. 765,108 $
160 1381 فرانسه 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 6,484 6,043,275,517 Rls. 763,040 $
161 1381 فرانسه 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 17,765 6,017,802,539 Rls. 759,823 $
162 1381 فرانسه 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 10/39لغايت 13/39به اشكال ابتدايي 444,517 5,985,401,754 Rls. 771,836 $
163 1381 فرانسه 960899 --قلم دوپليكاتور,قلم گير,مدادگيرواشياءهمانند,قطعات قلم هاغيرمذكوردرجاي ديگر 8,850 5,938,306,139 Rls. 753,704 $
164 1381 فرانسه 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 6,097 5,935,296,947 Rls. 769,819 $
165 1381 فرانسه 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 27,054 5,876,892,642 Rls. 742,032 $
166 1381 فرانسه 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 5,872 5,860,132,194 Rls. 739,917 $
167 1381 فرانسه 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,361 5,776,016,953 Rls. 730,848 $
168 1381 فرانسه 842620 -جرثقيل هاي برجي 179,010 5,749,741,933 Rls. 725,978 $
169 1381 فرانسه 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,180 5,709,988,763 Rls. 720,958 $
170 1381 فرانسه 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 351,256 5,629,737,736 Rls. 710,825 $
171 1381 فرانسه 291612 --استرهاي اسيداكريليك 706,430 5,624,201,254 Rls. 710,126 $
172 1381 فرانسه 370254 --فيلم پلي كروم غيرازاسلايد,بصورت رول ,باپهنائي بي ازmm16حداكثرmm35وباطول حداكثرm30 16,420 5,615,604,907 Rls. 709,041 $
173 1381 فرانسه 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 27,052 5,603,849,689 Rls. 707,555 $
174 1381 فرانسه 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 7,751 5,515,849,172 Rls. 701,990 $
175 1381 فرانسه 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 1,240,317 5,506,938,360 Rls. 695,321 $
176 1381 فرانسه 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 462,272 5,475,988,021 Rls. 691,413 $
177 1381 فرانسه 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 2,238 5,430,165,859 Rls. 686,424 $
178 1381 فرانسه 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بندي وسايروسايل شكسته بندي 3,259 5,394,313,354 Rls. 681,100 $
179 1381 فرانسه 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 3,190 5,318,008,261 Rls. 671,465 $
180 1381 فرانسه 401011 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط بافلز 222,580 5,231,262,638 Rls. 660,513 $
181 1381 فرانسه 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشين هاي ريخته گري 2,425 5,187,004,866 Rls. 654,925 $
182 1381 فرانسه 293621 -- ويتامين هاي A و مشتقات آنها, مخلوط نشده 52,650 5,097,446,224 Rls. 730,744 $
183 1381 فرانسه 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 4,211 5,069,088,261 Rls. 640,037 $
184 1381 فرانسه 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 392,480 5,060,700,154 Rls. 638,977 $
185 1381 فرانسه 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 12,729 5,050,878,529 Rls. 637,737 $
186 1381 فرانسه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 99,921 5,049,367,513 Rls. 637,545 $
187 1381 فرانسه 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 33,953 4,985,234,708 Rls. 629,449 $
188 1381 فرانسه 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 128,740 4,938,778,460 Rls. 623,584 $
189 1381 فرانسه 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 13,850 4,927,222,775 Rls. 622,124 $
190 1381 فرانسه 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 20,011 4,912,325,886 Rls. 620,243 $
191 1381 فرانسه 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 455,230 4,899,821,284 Rls. 618,663 $
192 1381 فرانسه 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 35,330 4,866,772,260 Rls. 614,492 $
193 1381 فرانسه 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو 18,736 4,854,264,173 Rls. 612,911 $
194 1381 فرانسه 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 224,740 4,830,923,684 Rls. 609,966 $
195 1381 فرانسه 902810 - كنتور گاز 39,162 4,803,592,920 Rls. 606,515 $
196 1381 فرانسه 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 291,730 4,780,106,571 Rls. 603,549 $
197 1381 فرانسه 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 75,550 4,699,104,923 Rls. 593,321 $
198 1381 فرانسه 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشكال ابتدائي 199,163 4,676,966,178 Rls. 590,526 $
199 1381 فرانسه 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 948 4,660,604,824 Rls. 588,462 $
200 1381 فرانسه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 129,533 4,659,065,510 Rls. 592,745 $
مجموع کل
9,541,005,654,198 ريال
مجموع کل
1,212,301,645 دلار