آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 فيليپين 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 13,435,136 35,332,444,082 Rls. 4,511,778 $
2 1381 فيليپين 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 1,033,600 8,248,004,434 Rls. 1,041,415 $
3 1381 فيليپين 200710 فراورده هاي هموژنيزه 304,000 1,805,592,787 Rls. 227,979 $
4 1381 فيليپين 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 252,000 1,085,836,310 Rls. 137,101 $
5 1381 فيليپين 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنها 138,560 885,872,378 Rls. 387,033 $
6 1381 فيليپين 200799 --ساير مرباها, ژله هاي ميوه , مارملادها و غيره ,فر آورده هائي كه با پختن همراه هستند 60,000 399,667,760 Rls. 50,463 $
7 1381 فيليپين 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 486 127,194,597 Rls. 16,060 $
8 1381 فيليپين 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 8,200 32,455,011 Rls. 4,098 $
9 1381 فيليپين 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 44 17,536,176 Rls. 2,214 $
10 1381 فيليپين 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور),به قدرت انتشارامواج كمترازيك وات 5,880 9,815,024 Rls. 1,239 $
11 1381 فيليپين 291090 -اپواكسيدها,,,بايك حلقه سه عضوي (سه اتم درحلقه )و مشتقات آنها,غير مذكور در جاي ديگر 39 3,674,457 Rls. 464 $
12 1381 فيليپين 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 20 3,651,103 Rls. 461 $
13 1381 فيليپين 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه تركيب تكنولوژي دوقطبي (ralopib)و(soM)بدست م 4,415 3,489,786 Rls. 441 $
14 1381 فيليپين 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 29 820,100 Rls. 104 $
مجموع کل
47,956,054,005 ريال
مجموع کل
6,380,850 دلار
[1]