آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 قبرس 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 16,821,393 59,773,180,723 Rls. 7,547,121 $
2 1381 قبرس 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 2,616,980 11,745,067,260 Rls. 1,680,821 $
3 1381 قبرس 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 106,832 7,885,225,415 Rls. 995,609 $
4 1381 قبرس 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 1,043 4,694,480,968 Rls. 592,737 $
5 1381 قبرس 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 10 3,887,072,230 Rls. 490,792 $
6 1381 قبرس 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 9,713,300 3,292,242,769 Rls. 415,688 $
7 1381 قبرس 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 78,480 3,211,897,936 Rls. 405,542 $
8 1381 قبرس 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع حداكثر150گر 571,724 3,193,801,183 Rls. 403,257 $
9 1381 قبرس 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع 428,972 2,464,252,914 Rls. 311,143 $
10 1381 قبرس 240220 -سيگار حاوي توتون 101,309 2,215,635,310 Rls. 279,752 $
11 1381 قبرس 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 498,075 2,211,499,999 Rls. 279,230 $
12 1381 قبرس 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 964,800 2,123,566,948 Rls. 268,127 $
13 1381 قبرس 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 615,090 1,505,214,993 Rls. 190,052 $
14 1381 قبرس 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 3,460 1,498,934,658 Rls. 189,259 $
15 1381 قبرس 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 217,647 1,494,968,394 Rls. 188,758 $
16 1381 قبرس 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 449,724 1,471,695,113 Rls. 185,820 $
17 1381 قبرس 470329 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات ,.,نيمه سفيدشده ياسفيدشده ازغيرتيره كاج 417,025 1,398,379,710 Rls. 176,563 $
18 1381 قبرس 853390 - اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي , رئوستاها و پتانسيومترها 31 1,343,091,365 Rls. 169,582 $
19 1381 قبرس 901320 - دستگاههاي ليزر, غيرازديودهاي ليزر 370 970,495,934 Rls. 122,537 $
20 1381 قبرس 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 45 920,036,762 Rls. 116,166 $
21 1381 قبرس 847340 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472, 1,200 886,681,203 Rls. 111,955 $
22 1381 قبرس 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 98 840,262,000 Rls. 106,094 $
23 1381 قبرس 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 194,660 757,956,231 Rls. 95,702 $
24 1381 قبرس 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 201,010 732,040,000 Rls. 92,429 $
25 1381 قبرس 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 124 724,795,400 Rls. 91,515 $
26 1381 قبرس 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 1,200 672,163,065 Rls. 84,869 $
27 1381 قبرس 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 230 648,490,693 Rls. 81,880 $
28 1381 قبرس 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 232,763 636,915,189 Rls. 80,419 $
29 1381 قبرس 830810 -قلاب ,چنگك وحلقه منگنه پرچ ازفلزمعمولي , 533 563,595,095 Rls. 71,161 $
30 1381 قبرس 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 480 548,185,340 Rls. 69,215 $
31 1381 قبرس 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه تركيب تكنولوژي دوقطبي (ralopib)و(soM)بدست م 22 435,875,000 Rls. 55,035 $
32 1381 قبرس 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 151 385,929,781 Rls. 48,729 $
33 1381 قبرس 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 1,175 369,851,545 Rls. 46,699 $
34 1381 قبرس 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي مياني )به شكل رول ياورق 167,974 368,602,008 Rls. 46,541 $
35 1381 قبرس 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 150 353,019,547 Rls. 44,573 $
36 1381 قبرس 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 122 341,606,178 Rls. 43,132 $
37 1381 قبرس 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 325 323,685,741 Rls. 40,870 $
38 1381 قبرس 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 69,922 323,356,116 Rls. 40,828 $
39 1381 قبرس 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 2,032 316,099,949 Rls. 39,912 $
40 1381 قبرس 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 80 245,926,721 Rls. 31,051 $
41 1381 قبرس 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 3,742 199,867,132 Rls. 25,236 $
42 1381 قبرس 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 7 188,589,594 Rls. 23,812 $
43 1381 قبرس 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 29 180,997,594 Rls. 22,853 $
44 1381 قبرس 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 122 155,345,346 Rls. 19,614 $
45 1381 قبرس 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,730 140,888,632 Rls. 17,789 $
46 1381 قبرس 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 100 139,087,311 Rls. 17,562 $
47 1381 قبرس 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 100 138,879,550 Rls. 17,535 $
48 1381 قبرس 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 45 136,114,469 Rls. 17,186 $
49 1381 قبرس 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 6 130,616,409 Rls. 16,492 $
50 1381 قبرس 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 650 122,899,862 Rls. 15,518 $
51 1381 قبرس 851999 -- دستگاههاي پخ صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 21 121,236,650 Rls. 15,308 $
52 1381 قبرس 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 20,520 119,762,103 Rls. 15,121 $
53 1381 قبرس 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 22 104,997,610 Rls. 13,257 $
54 1381 قبرس 740721 --ميله وپروفيل ازبرنج , 3,063 94,763,450 Rls. 11,965 $
55 1381 قبرس 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 100 80,693,448 Rls. 10,189 $
56 1381 قبرس 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا,بتاياگامارابه كارمي برند 209 76,017,246 Rls. 9,598 $
57 1381 قبرس 848130 -شيريكطرفه , 39 65,355,034 Rls. 8,252 $
58 1381 قبرس 740929 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنج ,بصورت غيرطومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 1,285 56,874,825 Rls. 7,181 $
59 1381 قبرس 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 3,500 56,617,704 Rls. 7,149 $
60 1381 قبرس 741521 شرازمس ,همچنين واشرفنري 6 54,873,880 Rls. 6,929 $
61 1381 قبرس 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 46 52,300,900 Rls. 6,604 $
62 1381 قبرس 722511 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 2 50,047,200 Rls. 6,319 $
63 1381 قبرس 741121 --لوله ازبرنج , 500 49,593,588 Rls. 6,262 $
64 1381 قبرس 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 6 49,561,427 Rls. 6,258 $
65 1381 قبرس 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 100 48,663,634 Rls. 6,144 $
66 1381 قبرس 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 4 47,385,789 Rls. 5,983 $
67 1381 قبرس 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 4 37,485,853 Rls. 4,733 $
68 1381 قبرس 840731 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهاحداكثر50mC3باشد 30 23,030,368 Rls. 2,908 $
69 1381 قبرس 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 29 19,167,868 Rls. 10,922 $
70 1381 قبرس 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 5 10,641,850 Rls. 1,344 $
71 1381 قبرس 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 400 9,484,091 Rls. 1,197 $
72 1381 قبرس 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 6 5,151,654 Rls. 650 $
73 1381 قبرس 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 3 3,736,747 Rls. 472 $
مجموع کل
130,546,506,204 ريال
مجموع کل
16,689,508 دلار
[1]