آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 قزاقستان 100110 -گندم سخت 705,977,109 357,391,242,467 Rls. 78,953,187 $
2 1381 قزاقستان 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 67,677,620 221,998,067,782 Rls. 28,284,746 $
3 1381 قزاقستان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 37,981,238 159,822,210,328 Rls. 20,365,078 $
4 1381 قزاقستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 60,127,604 151,186,604,321 Rls. 19,089,217 $
5 1381 قزاقستان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 69,780,801 148,361,466,027 Rls. 18,732,505 $
6 1381 قزاقستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 78,498,088 138,725,074,419 Rls. 17,515,790 $
7 1381 قزاقستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 81,750,970 134,550,855,623 Rls. 17,780,285 $
8 1381 قزاقستان 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 38,885,635 93,063,497,181 Rls. 11,800,504 $
9 1381 قزاقستان 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 23,654,750 58,327,294,833 Rls. 7,364,561 $
10 1381 قزاقستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 23,338,600 39,422,565,591 Rls. 5,055,774 $
11 1381 قزاقستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 1,894,215 26,732,404,242 Rls. 3,375,301 $
12 1381 قزاقستان 100190 -اپوتر, گندم ترد يا گندم آردي , متل (مخلوط گندم و چاودار) 24,037,050 21,696,230,045 Rls. 2,739,423 $
13 1381 قزاقستان 720928 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 9,099,613 21,509,262,628 Rls. 2,728,135 $
14 1381 قزاقستان 720827 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,ياپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت كمتر3mm,پيكله 10,845,310 19,429,822,223 Rls. 2,453,259 $
15 1381 قزاقستان 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 7,768,720 17,777,325,349 Rls. 2,244,613 $
16 1381 قزاقستان 100300 جو 24,765,930 15,272,612,885 Rls. 2,709,225 $
17 1381 قزاقستان 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 6,135,400 14,291,831,830 Rls. 1,804,525 $
18 1381 قزاقستان 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقو برجسته , 7,364,010 13,442,691,346 Rls. 1,697,309 $
19 1381 قزاقستان 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 3,795,840 12,563,487,279 Rls. 1,586,298 $
20 1381 قزاقستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 6,160,500 11,179,840,613 Rls. 1,421,609 $
21 1381 قزاقستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دانه 11,148,500 10,646,733,018 Rls. 1,396,246 $
22 1381 قزاقستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 766,370 8,672,988,598 Rls. 1,095,072 $
23 1381 قزاقستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 249,600 7,627,069,368 Rls. 963,013 $
24 1381 قزاقستان 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 1,895,840 6,816,740,398 Rls. 860,700 $
25 1381 قزاقستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 597,471 6,058,477,041 Rls. 827,460 $
26 1381 قزاقستان 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 1,950,270 6,024,410,259 Rls. 760,659 $
27 1381 قزاقستان 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع, 972,465 4,141,862,198 Rls. 522,962 $
28 1381 قزاقستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 1,365,540 4,106,847,982 Rls. 518,540 $
29 1381 قزاقستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 295,165 3,245,962,519 Rls. 420,006 $
30 1381 قزاقستان 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 686,400 3,016,042,681 Rls. 407,780 $
31 1381 قزاقستان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 68,300 2,865,807,377 Rls. 361,844 $
32 1381 قزاقستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 259,363 2,596,967,941 Rls. 327,901 $
33 1381 قزاقستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 236,000 2,502,397,009 Rls. 320,280 $
34 1381 قزاقستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 146,700 2,104,870,029 Rls. 265,767 $
35 1381 قزاقستان 720854 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm يابه ضخامت كمتراز3ميليمتر 973,055 2,068,221,973 Rls. 261,138 $
36 1381 قزاقستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 39,620 2,026,052,473 Rls. 255,815 $
37 1381 قزاقستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 1,532,025 1,779,670,702 Rls. 224,707 $
38 1381 قزاقستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 80,900 1,776,921,568 Rls. 224,360 $
39 1381 قزاقستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 84,520 1,709,218,074 Rls. 215,810 $
40 1381 قزاقستان 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 940,710 1,410,365,069 Rls. 178,076 $
41 1381 قزاقستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 65,000 1,322,387,437 Rls. 166,968 $
42 1381 قزاقستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 104,947 1,201,973,888 Rls. 151,767 $
43 1381 قزاقستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 134,895 1,158,041,507 Rls. 146,218 $
44 1381 قزاقستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 106,355 1,118,340,996 Rls. 143,451 $
45 1381 قزاقستان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 564,000 1,106,052,555 Rls. 139,653 $
46 1381 قزاقستان 720838 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600يابيشتربه ضخامت 3يابيشترولي كمتراز57.4mm 497,720 1,009,538,325 Rls. 127,467 $
47 1381 قزاقستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 82,500 981,308,000 Rls. 123,902 $
48 1381 قزاقستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 296,300 864,771,134 Rls. 115,811 $
49 1381 قزاقستان 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 74,000 856,514,776 Rls. 108,146 $
50 1381 قزاقستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند 25,000 809,477,969 Rls. 102,207 $
51 1381 قزاقستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 87,600 793,532,148 Rls. 151,703 $
52 1381 قزاقستان 720421 --قراضه وضايعات ازفولادزنگ نزن , 75,000 776,881,686 Rls. 98,091 $
53 1381 قزاقستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 69,000 757,611,392 Rls. 95,658 $
54 1381 قزاقستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 35,560 739,993,625 Rls. 93,434 $
55 1381 قزاقستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 43,770 720,813,534 Rls. 93,267 $
56 1381 قزاقستان 721061 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلياژهاي آلومينيوم -روي , 124,300 719,746,978 Rls. 90,877 $
57 1381 قزاقستان 720925 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3ميليمتريابيشتر 242,640 700,715,632 Rls. 88,474 $
58 1381 قزاقستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 1,720,930 679,037,271 Rls. 85,737 $
59 1381 قزاقستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 52,350 665,633,973 Rls. 107,795 $
60 1381 قزاقستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 49,760 554,828,128 Rls. 74,058 $
61 1381 قزاقستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 51,000 533,375,080 Rls. 67,345 $
62 1381 قزاقستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 320,500 501,752,133 Rls. 63,353 $
63 1381 قزاقستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 32,160 499,217,882 Rls. 63,033 $
64 1381 قزاقستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 45,500 495,842,853 Rls. 62,607 $
65 1381 قزاقستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 41,150 485,452,067 Rls. 61,295 $
66 1381 قزاقستان 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 32,500 485,341,719 Rls. 61,280 $
67 1381 قزاقستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,500 468,419,997 Rls. 59,144 $
68 1381 قزاقستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 40,080 463,854,086 Rls. 64,707 $
69 1381 قزاقستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 37,685 445,438,463 Rls. 57,714 $
70 1381 قزاقستان 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 18,700 386,159,182 Rls. 48,757 $
71 1381 قزاقستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 39,795 379,316,438 Rls. 51,020 $
72 1381 قزاقستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 920,980 367,662,879 Rls. 46,422 $
73 1381 قزاقستان 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3mm يابيشتر 118,460 342,098,473 Rls. 43,194 $
74 1381 قزاقستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 38,000 341,579,713 Rls. 43,129 $
75 1381 قزاقستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 38,700 338,106,844 Rls. 42,690 $
76 1381 قزاقستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 24,390 328,763,705 Rls. 45,782 $
77 1381 قزاقستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,200 326,413,108 Rls. 41,215 $
78 1381 قزاقستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 27,085 314,355,229 Rls. 39,692 $
79 1381 قزاقستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 26,190 310,311,101 Rls. 39,181 $
80 1381 قزاقستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 132,000 305,734,030 Rls. 38,603 $
81 1381 قزاقستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 12,000 287,632,176 Rls. 36,318 $
82 1381 قزاقستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 41,900 273,784,830 Rls. 48,665 $
83 1381 قزاقستان 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,800 245,554,690 Rls. 31,004 $
84 1381 قزاقستان 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm, 77,000 244,973,513 Rls. 30,931 $
85 1381 قزاقستان 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 26,925 212,364,409 Rls. 26,814 $
86 1381 قزاقستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 907,590 189,640,840 Rls. 23,945 $
87 1381 قزاقستان 740400 قراضه وضايعات مس , 23,050 189,599,879 Rls. 23,939 $
88 1381 قزاقستان 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 60,000 170,126,000 Rls. 21,481 $
89 1381 قزاقستان 721810 -شم واشكال ابتدائي ديگر,ازفولادزنگ نزن , 15,250 167,522,862 Rls. 21,152 $
90 1381 قزاقستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 13,000 157,987,929 Rls. 19,948 $
91 1381 قزاقستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 4,620 157,397,219 Rls. 19,873 $
92 1381 قزاقستان 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 67,210 129,731,587 Rls. 16,380 $
93 1381 قزاقستان 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي از4/406mm, 135,050 125,514,875 Rls. 15,847 $
94 1381 قزاقستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 10,110 113,937,614 Rls. 14,386 $
95 1381 قزاقستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 24,150 112,283,230 Rls. 14,176 $
96 1381 قزاقستان 847751 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروك كردن لاستيك چرخ بادي ,,,, 3,000 110,120,789 Rls. 13,904 $
97 1381 قزاقستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 8,500 108,254,568 Rls. 13,669 $
98 1381 قزاقستان 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپيچ باقطرخارجي بي از4/406mm, 139,000 107,339,342 Rls. 13,553 $
99 1381 قزاقستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي 8,241 100,003,284 Rls. 12,627 $
100 1381 قزاقستان 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 3,700 91,370,735 Rls. 11,537 $
101 1381 قزاقستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 16,500 90,090,714 Rls. 11,375 $
102 1381 قزاقستان 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,220 88,702,979 Rls. 11,200 $
103 1381 قزاقستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 4,500 83,968,807 Rls. 10,602 $
104 1381 قزاقستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,950 79,659,712 Rls. 10,058 $
105 1381 قزاقستان 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 21,375 76,179,492 Rls. 9,619 $
106 1381 قزاقستان 681220 -نخ ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 3,930 74,852,296 Rls. 9,451 $
107 1381 قزاقستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 1,000 74,455,740 Rls. 9,401 $
108 1381 قزاقستان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 4,500 72,994,615 Rls. 9,216 $
109 1381 قزاقستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 1,900 72,041,618 Rls. 9,096 $
110 1381 قزاقستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 1,350 70,751,479 Rls. 8,933 $
111 1381 قزاقستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,550 69,982,657 Rls. 8,837 $
112 1381 قزاقستان 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 12,980 63,637,562 Rls. 8,035 $
113 1381 قزاقستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 560 58,954,322 Rls. 7,443 $
114 1381 قزاقستان 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ), 22,000 56,199,960 Rls. 7,096 $
115 1381 قزاقستان 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 2,440 55,572,356 Rls. 7,017 $
116 1381 قزاقستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 1,290 51,371,689 Rls. 6,486 $
117 1381 قزاقستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,500 51,100,633 Rls. 6,452 $
118 1381 قزاقستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 48,000 51,071,474 Rls. 6,448 $
119 1381 قزاقستان 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 1,200 48,549,266 Rls. 6,130 $
120 1381 قزاقستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 27,460 47,331,591 Rls. 5,976 $
121 1381 قزاقستان 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از75/4mm, 5,000 44,314,860 Rls. 5,595 $
122 1381 قزاقستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,700 43,978,788 Rls. 5,552 $
123 1381 قزاقستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركردن روي فلزات 13,500 41,781,607 Rls. 5,276 $
124 1381 قزاقستان 390461 -- پلي تترافلوئورو اتيلن , به اشكال ابتدائي 670 41,503,250 Rls. 5,240 $
125 1381 قزاقستان 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 1,837 39,009,329 Rls. 4,925 $
126 1381 قزاقستان 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 1,800 38,936,910 Rls. 4,916 $
127 1381 قزاقستان 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,000 37,774,315 Rls. 4,769 $
128 1381 قزاقستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 29,660 37,598,996 Rls. 4,747 $
129 1381 قزاقستان 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 7,630 33,529,923 Rls. 4,234 $
130 1381 قزاقستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 2,300 30,367,851 Rls. 3,834 $
131 1381 قزاقستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 7,910 27,080,155 Rls. 3,419 $
132 1381 قزاقستان 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 2,000 21,463,204 Rls. 2,710 $
133 1381 قزاقستان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 850 19,610,000 Rls. 2,476 $
134 1381 قزاقستان 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ,,,غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد 1,600 17,358,674 Rls. 2,192 $
135 1381 قزاقستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 15,690 17,231,000 Rls. 2,176 $
136 1381 قزاقستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 600 16,265,144 Rls. 2,054 $
137 1381 قزاقستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 9,500 15,898,357 Rls. 2,007 $
138 1381 قزاقستان 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 300 12,875,098 Rls. 1,626 $
139 1381 قزاقستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 3,590 11,838,564 Rls. 1,495 $
140 1381 قزاقستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 672 11,559,873 Rls. 1,460 $
141 1381 قزاقستان 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 640 10,894,806 Rls. 1,376 $
142 1381 قزاقستان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 310 10,707,583 Rls. 1,352 $
143 1381 قزاقستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 400 10,411,834 Rls. 1,315 $
144 1381 قزاقستان 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 400 10,401,995 Rls. 1,313 $
145 1381 قزاقستان 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 11,500 9,652,845 Rls. 1,219 $
146 1381 قزاقستان 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 3,300 9,585,140 Rls. 1,210 $
147 1381 قزاقستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 300 8,367,293 Rls. 1,056 $
148 1381 قزاقستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 720 8,234,262 Rls. 1,040 $
149 1381 قزاقستان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 200 6,984,639 Rls. 882 $
150 1381 قزاقستان 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 200 6,601,333 Rls. 834 $
151 1381 قزاقستان 842541 --سيستم بالابرثابت ازنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 400 6,555,057 Rls. 828 $
152 1381 قزاقستان 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 100 6,118,309 Rls. 773 $
153 1381 قزاقستان 848210 -بلبرينگ , 1,500 5,698,654 Rls. 720 $
154 1381 قزاقستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 3,210 4,476,643 Rls. 565 $
155 1381 قزاقستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 100 3,157,878 Rls. 399 $
156 1381 قزاقستان 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 800 2,737,493 Rls. 346 $
157 1381 قزاقستان 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 100 2,080,972 Rls. 263 $
158 1381 قزاقستان 842389 --ماشين هاي توزين ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,باظرفيت توزين بيشتراز5000كيلوگرم 200 2,055,357 Rls. 260 $
159 1381 قزاقستان 740821 --مفتول برنجي , 230 1,941,820 Rls. 245 $
160 1381 قزاقستان 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 150 954,945 Rls. 544 $
161 1381 قزاقستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 18 853,459 Rls. 108 $
162 1381 قزاقستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 10 253,503 Rls. 32 $
مجموع کل
1,788,919,720,276 ريال
مجموع کل
262,140,727 دلار
[1]