آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 قطر 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 71,107,034 86,151,323,788 Rls. 16,758,733 $
2 1381 قطر 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 26,250,000 30,338,438,760 Rls. 3,830,611 $
3 1381 قطر 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 10,314,382 25,320,776,372 Rls. 3,197,068 $
4 1381 قطر 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 2,017,590 10,627,247,518 Rls. 1,341,826 $
5 1381 قطر 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 701 1,918,067,782 Rls. 242,181 $
6 1381 قطر 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ ,ورني ,يااندودشده باموادپلاستيك , 90,150 569,933,718 Rls. 71,961 $
7 1381 قطر 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 39,000 374,681,748 Rls. 47,308 $
8 1381 قطر 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 510 52,189,720 Rls. 6,590 $
9 1381 قطر 081340 -ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 18,375 49,292,144 Rls. 6,224 $
10 1381 قطر 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 162 47,227,924 Rls. 5,963 $
11 1381 قطر 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 68 37,949,482 Rls. 4,791 $
12 1381 قطر 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 25 34,561,370 Rls. 4,364 $
13 1381 قطر 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 208 33,315,022 Rls. 4,206 $
14 1381 قطر 481960 -جعبه هاي كلاسور,كازيه واشياءهمانندازانوا ع مورداستفاده دردفتركار,مغازه ياهمانند,,,, 2,275 27,762,947 Rls. 3,505 $
15 1381 قطر 841981 --دستگاههاي غيرخانگي ,براي پختن ياگرم كردن غذا 140 25,755,785 Rls. 3,252 $
16 1381 قطر 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 15 17,923,573 Rls. 2,263 $
17 1381 قطر 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,850 13,608,382 Rls. 1,718 $
18 1381 قطر 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 20 11,544,382 Rls. 1,458 $
19 1381 قطر 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 10 10,989,222 Rls. 1,388 $
20 1381 قطر 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 318 8,011,573 Rls. 1,012 $
21 1381 قطر 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 10 2,173,887 Rls. 274 $
22 1381 قطر 848210 -بلبرينگ , 15 1,278,628 Rls. 161 $
مجموع کل
155,674,053,727 ريال
مجموع کل
25,536,857 دلار
[1]