آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 لهستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 45,637,255 86,682,106,211 Rls. 10,944,709 $
2 1381 لهستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,973,380 31,288,040,407 Rls. 3,950,510 $
3 1381 لهستان 860799 --اجزاءوقطعات نواقل روي خط راه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند, 1,937,780 11,935,729,484 Rls. 1,507,037 $
4 1381 لهستان 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 5,455,451 11,467,373,590 Rls. 1,447,901 $
5 1381 لهستان 880230 -هواپيماوسايروسائط نقليه هوائي ,غيرمذكوذدرجاي ديگربدون باربه وزن rgk2000حداكثرrgk5000 16,993 9,710,633,197 Rls. 1,226,090 $
6 1381 لهستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 8,210 8,521,716,511 Rls. 1,075,974 $
7 1381 لهستان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 76,139 7,371,196,275 Rls. 930,706 $
8 1381 لهستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 45,000 5,805,045,999 Rls. 1,017,346 $
9 1381 لهستان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 865,998 4,903,665,302 Rls. 619,149 $
10 1381 لهستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 147,723 3,201,936,341 Rls. 404,285 $
11 1381 لهستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 1,200 3,062,291,425 Rls. 386,653 $
12 1381 لهستان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 1,053,055 2,185,223,208 Rls. 275,912 $
13 1381 لهستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 16,545 1,878,070,940 Rls. 237,130 $
14 1381 لهستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 21,556 1,783,339,175 Rls. 225,169 $
15 1381 لهستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 33,986 1,740,827,991 Rls. 219,802 $
16 1381 لهستان 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 278,373 1,478,714,435 Rls. 186,706 $
17 1381 لهستان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 256,091 1,287,000,000 Rls. 162,500 $
18 1381 لهستان 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 95,100 1,269,575,666 Rls. 160,300 $
19 1381 لهستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 139,589 1,175,210,925 Rls. 148,386 $
20 1381 لهستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7,203 1,166,258,123 Rls. 147,254 $
21 1381 لهستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,207 1,133,613,430 Rls. 143,133 $
22 1381 لهستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 75,000 1,007,277,500 Rls. 127,182 $
23 1381 لهستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 13,590 961,125,096 Rls. 121,354 $
24 1381 لهستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 77,747 952,423,740 Rls. 120,256 $
25 1381 لهستان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 44,510 945,952,825 Rls. 119,438 $
26 1381 لهستان 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 36,252 937,155,279 Rls. 118,328 $
27 1381 لهستان 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 62,000 865,659,569 Rls. 109,300 $
28 1381 لهستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,028 811,633,141 Rls. 102,479 $
29 1381 لهستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 74,492 809,406,316 Rls. 102,197 $
30 1381 لهستان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 15,713 801,457,481 Rls. 101,194 $
31 1381 لهستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 24,820 752,278,825 Rls. 94,985 $
32 1381 لهستان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 98,219 712,480,033 Rls. 89,959 $
33 1381 لهستان 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 45,975 665,911,480 Rls. 84,080 $
34 1381 لهستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 108,400 656,003,643 Rls. 82,829 $
35 1381 لهستان 281121 --دي اكسيدكربن 1,312 583,707,635 Rls. 73,700 $
36 1381 لهستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 66,640 540,511,767 Rls. 68,247 $
37 1381 لهستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 38,059 516,764,747 Rls. 78,192 $
38 1381 لهستان 490600 نقشه هاورسم هاي مهندسي ,صنعتي ,تجارتي ,ياهمانندكه اصل آن بادست تهيه شده ,متون نوشته شده بادست 3,000 506,016,507 Rls. 63,891 $
39 1381 لهستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 43,160 490,809,881 Rls. 61,970 $
40 1381 لهستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 38,490 479,414,370 Rls. 60,532 $
41 1381 لهستان 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 217 475,612,225 Rls. 60,052 $
42 1381 لهستان 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,770 470,884,690 Rls. 59,455 $
43 1381 لهستان 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 52,760 457,856,975 Rls. 57,810 $
44 1381 لهستان 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 48,361 449,968,260 Rls. 56,814 $
45 1381 لهستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 39,234 444,557,826 Rls. 56,131 $
46 1381 لهستان 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 35,670 426,984,994 Rls. 53,912 $
47 1381 لهستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 44,440 408,396,949 Rls. 51,565 $
48 1381 لهستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 2,165 399,955,928 Rls. 50,499 $
49 1381 لهستان 903210 - ترموستات 1,765 377,034,906 Rls. 47,605 $
50 1381 لهستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 31,850 369,226,115 Rls. 46,620 $
51 1381 لهستان 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباسايرموادجورنشده بدون لوازم وملحقات 4,800 364,723,067 Rls. 46,051 $
52 1381 لهستان 701331 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),ازكريستال سرب دار, 16,414 356,563,248 Rls. 45,021 $
53 1381 لهستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 450 325,529,387 Rls. 41,102 $
54 1381 لهستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 27,300 321,825,862 Rls. 40,634 $
55 1381 لهستان 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 20,000 320,027,986 Rls. 40,408 $
56 1381 لهستان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 750 316,383,838 Rls. 39,948 $
57 1381 لهستان 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 30,636 307,241,166 Rls. 38,793 $
58 1381 لهستان 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,100 291,149,658 Rls. 36,761 $
59 1381 لهستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 41,500 289,963,446 Rls. 36,611 $
60 1381 لهستان 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor dna gniwarD ) 28,555 286,806,120 Rls. 36,213 $
61 1381 لهستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 1,120 285,753,595 Rls. 36,080 $
62 1381 لهستان 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 49,837 265,237,977 Rls. 33,490 $
63 1381 لهستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 829 255,286,944 Rls. 32,233 $
64 1381 لهستان 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 11,000 249,322,284 Rls. 31,480 $
65 1381 لهستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 520 246,434,650 Rls. 31,115 $
66 1381 لهستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 20,980 233,344,035 Rls. 29,463 $
67 1381 لهستان 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 10,240 225,876,115 Rls. 28,520 $
68 1381 لهستان 730650 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازسايرفولادهاي ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,961 211,771,935 Rls. 26,739 $
69 1381 لهستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 762 203,889,465 Rls. 25,744 $
70 1381 لهستان 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 8,907 202,929,388 Rls. 25,622 $
71 1381 لهستان 440920 -چوازتيره غيركاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 34,380 202,537,624 Rls. 25,573 $
72 1381 لهستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,878 197,047,748 Rls. 24,880 $
73 1381 لهستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 464 191,419,611 Rls. 24,169 $
74 1381 لهستان 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 87 162,613,395 Rls. 92,657 $
75 1381 لهستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 11,130 140,013,012 Rls. 17,678 $
76 1381 لهستان 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بوتادين كربوكسيله ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,500 137,060,578 Rls. 17,306 $
77 1381 لهستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 10,500 133,096,181 Rls. 16,805 $
78 1381 لهستان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 1,560 133,059,215 Rls. 16,800 $
79 1381 لهستان 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 2,542 128,129,572 Rls. 16,178 $
80 1381 لهستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,600 127,155,687 Rls. 16,055 $
81 1381 لهستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 490 124,708,847 Rls. 15,746 $
82 1381 لهستان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,843 119,962,729 Rls. 15,147 $
83 1381 لهستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,116 118,875,388 Rls. 15,009 $
84 1381 لهستان 871495 -- زين , براي چرخهاي پائي 4,581 117,067,834 Rls. 14,781 $
85 1381 لهستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 9,500 108,326,033 Rls. 13,678 $
86 1381 لهستان 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 102 100,937,539 Rls. 12,744 $
87 1381 لهستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 7,000 100,102,412 Rls. 12,639 $
88 1381 لهستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 6,770 97,628,695 Rls. 12,327 $
89 1381 لهستان 848210 -بلبرينگ , 499 88,832,675 Rls. 11,216 $
90 1381 لهستان 851490 - اجزاء و قطعات كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي ,وغيره مشمول رديف 8514 30 88,257,031 Rls. 11,144 $
91 1381 لهستان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,800 80,172,005 Rls. 10,123 $
92 1381 لهستان 901490 - اجزاء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 60 78,254,972 Rls. 9,881 $
93 1381 لهستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 4,620 73,994,539 Rls. 9,343 $
94 1381 لهستان 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 5,000 72,006,232 Rls. 9,092 $
95 1381 لهستان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 9,800 70,516,240 Rls. 8,904 $
96 1381 لهستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 280 69,091,050 Rls. 8,724 $
97 1381 لهستان 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 181 68,187,958 Rls. 8,610 $
98 1381 لهستان 841290 -اجزاءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210الي 841280 4,200 67,158,325 Rls. 8,480 $
99 1381 لهستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 200 66,493,826 Rls. 8,396 $
100 1381 لهستان 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,760 53,511,492 Rls. 6,757 $
101 1381 لهستان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 272 53,164,419 Rls. 6,713 $
102 1381 لهستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,200 51,447,712 Rls. 6,496 $
103 1381 لهستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 217 50,369,330 Rls. 6,360 $
104 1381 لهستان 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 6,000 50,073,470 Rls. 6,322 $
105 1381 لهستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,600 49,344,794 Rls. 6,230 $
106 1381 لهستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 920 38,628,100 Rls. 4,877 $
107 1381 لهستان 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 96 37,576,549 Rls. 4,745 $
108 1381 لهستان 400819 -- ميله ,تركه و پروفيله ازكائوچوي اسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 3,750 32,991,799 Rls. 4,166 $
109 1381 لهستان 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 208 30,304,710 Rls. 3,826 $
110 1381 لهستان 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 238 30,016,768 Rls. 3,790 $
111 1381 لهستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 594 28,561,275 Rls. 3,606 $
112 1381 لهستان 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 6,700 26,016,047 Rls. 14,824 $
113 1381 لهستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 1,098 25,947,840 Rls. 3,276 $
114 1381 لهستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند 2,300 24,841,622 Rls. 3,137 $
115 1381 لهستان 848030 -مدل قالب , 335 24,467,026 Rls. 3,089 $
116 1381 لهستان 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 150 21,671,000 Rls. 2,736 $
117 1381 لهستان 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 3,050 13,944,841 Rls. 1,761 $
118 1381 لهستان 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 1,400 13,436,660 Rls. 1,697 $
119 1381 لهستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 27 13,131,487 Rls. 1,658 $
120 1381 لهستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 2,800 11,213,912 Rls. 6,390 $
121 1381 لهستان 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 450 6,247,710 Rls. 789 $
122 1381 لهستان 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,200 5,968,228 Rls. 3,401 $
123 1381 لهستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 1,500 4,160,000 Rls. 2,370 $
124 1381 لهستان 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 500 2,901,172 Rls. 366 $
125 1381 لهستان 901420 - آلات ودستگاههاي ناوبري هوائي يا فضائي (غيرازقطب نماها) 80 1,833,811 Rls. 232 $
126 1381 لهستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 150 1,287,903 Rls. 163 $
مجموع کل
226,849,864,135 ريال
مجموع کل
29,033,118 دلار
[1]