آمار کل " واردات از" کشور "مالي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مالي 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 40,000 1,364,707,712 Rls. 172,312 $
2 1381 مالي 880310 -ملنحهاوقسمت هاي گردنده واجزاءقطعات آنهابراي كالاهاي مشمول شماره 01/88يا02/88 11 59,561,785 Rls. 7,520 $
مجموع کل
1,424,269,497 ريال
مجموع کل
179,832 دلار
[1]