آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مصر 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 9,529,500 36,006,804,074 Rls. 4,546,316 $
2 1381 مصر 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتوليدغذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,584 10,760,337,087 Rls. 5,941,626 $
3 1381 مصر 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 239,864 7,006,780,001 Rls. 884,695 $
4 1381 مصر 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 139,400 6,956,560,405 Rls. 878,355 $
5 1381 مصر 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 273,750 5,502,311,568 Rls. 694,739 $
6 1381 مصر 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 770,296 2,375,307,470 Rls. 299,913 $
7 1381 مصر 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 1,602 2,123,553,639 Rls. 268,125 $
8 1381 مصر 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 100,000 1,264,990,347 Rls. 159,721 $
9 1381 مصر 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,160 1,239,947,439 Rls. 156,559 $
10 1381 مصر 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 4,900 874,251,121 Rls. 110,385 $
11 1381 مصر 271312 --كك نفت تكليس شده 391,000 743,359,607 Rls. 93,858 $
12 1381 مصر 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 35,964 734,449,396 Rls. 92,734 $
13 1381 مصر 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 500 347,132,791 Rls. 43,830 $
14 1381 مصر 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 1,514 346,586,124 Rls. 43,761 $
15 1381 مصر 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 3,099 313,200,000 Rls. 39,545 $
16 1381 مصر 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 15,366 297,824,008 Rls. 37,604 $
17 1381 مصر 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 2,000 296,050,084 Rls. 37,380 $
18 1381 مصر 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 8,741 255,727,020 Rls. 32,289 $
19 1381 مصر 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 18,000 236,783,005 Rls. 29,897 $
20 1381 مصر 271390 -سايرتفاله هاازروغنهاي نفتي ياازروغنهاي حاصل ازموادقيري 105,175 194,696,471 Rls. 24,583 $
21 1381 مصر 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 600 177,430,560 Rls. 22,403 $
22 1381 مصر 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 439 148,703,896 Rls. 18,776 $
23 1381 مصر 281122 --دي اكسيد سيليسيم 3,200 135,518,940 Rls. 17,111 $
24 1381 مصر 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 320 127,304,232 Rls. 16,074 $
25 1381 مصر 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد, از مواد پلاستيكي 1,600 116,127,355 Rls. 14,663 $
26 1381 مصر 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 1,058 111,688,012 Rls. 14,102 $
27 1381 مصر 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 800 108,530,146 Rls. 13,703 $
28 1381 مصر 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 3,200 103,928,950 Rls. 13,122 $
29 1381 مصر 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 16 89,439,832 Rls. 11,293 $
30 1381 مصر 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 396 54,142,284 Rls. 6,836 $
31 1381 مصر 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 228 40,105,450 Rls. 5,064 $
32 1381 مصر 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 925 17,789,782 Rls. 2,246 $
33 1381 مصر 831000 تابلوهاي راهنما,تابلوهاي اماكن ,تابلوهاي نام ونشان وغيره ,ازفلزمعمولي , 2,425 13,172,463 Rls. 1,663 $
34 1381 مصر 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 87 9,208,775 Rls. 1,163 $
مجموع کل
79,129,742,334 ريال
مجموع کل
14,574,135 دلار
[1]