آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 منطقه آزاد قشم 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,973,294 12,059,197,151 Rls. 1,522,626 $
2 1381 منطقه آزاد قشم 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 223,794 11,297,752,974 Rls. 1,426,484 $
3 1381 منطقه آزاد قشم 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 109,196 5,674,296,628 Rls. 716,452 $
4 1381 منطقه آزاد قشم 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 220,284 5,604,926,365 Rls. 707,692 $
5 1381 منطقه آزاد قشم 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 663,474 2,133,217,363 Rls. 269,345 $
6 1381 منطقه آزاد قشم 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 16,955 1,881,740,055 Rls. 237,593 $
7 1381 منطقه آزاد قشم 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشتراز 5/6 ميليمتر 53,006 1,775,543,680 Rls. 224,185 $
8 1381 منطقه آزاد قشم 481320 - كاغذسيگاربصورت رول به عرض حداكثر5سانتيمتر 56,002 1,707,739,919 Rls. 215,623 $
9 1381 منطقه آزاد قشم 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 32,480 1,646,545,299 Rls. 207,897 $
10 1381 منطقه آزاد قشم 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 54,832 1,305,399,419 Rls. 164,824 $
11 1381 منطقه آزاد قشم 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 37,388 1,248,968,377 Rls. 157,698 $
12 1381 منطقه آزاد قشم 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 112,057 1,226,108,618 Rls. 154,812 $
13 1381 منطقه آزاد قشم 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 104,090 1,077,590,186 Rls. 136,059 $
14 1381 منطقه آزاد قشم 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 57,283 1,007,711,726 Rls. 127,238 $
15 1381 منطقه آزاد قشم 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 89,744 1,002,192,450 Rls. 126,540 $
16 1381 منطقه آزاد قشم 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 34,204 892,337,291 Rls. 112,668 $
17 1381 منطقه آزاد قشم 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشمول رديف 8516 86,295 780,202,052 Rls. 98,511 $
18 1381 منطقه آزاد قشم 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 31,427 659,371,570 Rls. 83,254 $
19 1381 منطقه آزاد قشم 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 10,314 453,043,978 Rls. 57,203 $
20 1381 منطقه آزاد قشم 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 500,000 426,169,478 Rls. 53,809 $
21 1381 منطقه آزاد قشم 481129 --كاغذومقواي صمغزده (به استثناءخودچسب ) 5,077 389,517,814 Rls. 49,182 $
22 1381 منطقه آزاد قشم 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 2,918 355,240,000 Rls. 44,854 $
23 1381 منطقه آزاد قشم 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 6,496 335,996,348 Rls. 42,424 $
24 1381 منطقه آزاد قشم 350110 -كازئين 18,644 322,087,659 Rls. 40,667 $
25 1381 منطقه آزاد قشم 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 9,100 315,876,657 Rls. 39,883 $
26 1381 منطقه آزاد قشم 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 25,829 288,394,857 Rls. 36,413 $
27 1381 منطقه آزاد قشم 600122 --پارچه هاي پرزحلقوي ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,كشباف ياقلاب باف , 10,139 273,199,043 Rls. 34,495 $
28 1381 منطقه آزاد قشم 852312 --نوارمغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشترازmm4وحداكثرmm 6 6,420 272,445,494 Rls. 34,400 $
29 1381 منطقه آزاد قشم 854071 -- ماگنترون ها 4,638 266,111,814 Rls. 33,600 $
30 1381 منطقه آزاد قشم 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 1,267 199,827,500 Rls. 25,231 $
31 1381 منطقه آزاد قشم 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 17,995 146,296,324 Rls. 18,472 $
32 1381 منطقه آزاد قشم 090111 --قهوه , بونداده يا كافئين نگرفته 19,653 140,361,192 Rls. 17,722 $
33 1381 منطقه آزاد قشم 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 825 123,159,340 Rls. 15,550 $
34 1381 منطقه آزاد قشم 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 18,495 119,023,266 Rls. 15,029 $
35 1381 منطقه آزاد قشم 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,068 107,266,405 Rls. 13,544 $
36 1381 منطقه آزاد قشم 482110 - انوا ع برچسب ازكاغذ يامقوا, چاپ شده 1,182 105,557,872 Rls. 13,328 $
37 1381 منطقه آزاد قشم 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 220 103,088,064 Rls. 13,016 $
38 1381 منطقه آزاد قشم 903210 - ترموستات 2,200 99,282,371 Rls. 12,536 $
39 1381 منطقه آزاد قشم 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 4,062 71,039,701 Rls. 8,970 $
40 1381 منطقه آزاد قشم 482190 - انوا ع برچسب از كاغذ يا مقوا,غيراز چاپ شده 400 70,082,170 Rls. 8,849 $
41 1381 منطقه آزاد قشم 392330 - قرابه , بطري , تنگ و همانند از مواد پلاستيكي 2,995 65,230,116 Rls. 8,236 $
42 1381 منطقه آزاد قشم 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 4,717 58,506,206 Rls. 7,388 $
43 1381 منطقه آزاد قشم 871110 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندرحداكثرCC50 8,000 56,438,153 Rls. 32,159 $
44 1381 منطقه آزاد قشم 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 1,924 55,554,870 Rls. 7,015 $
45 1381 منطقه آزاد قشم 392210 - وان , دو و دستشوئي از مواد پلاستيكي 5,300 49,032,000 Rls. 6,191 $
46 1381 منطقه آزاد قشم 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 6,740 47,353,410 Rls. 5,979 $
47 1381 منطقه آزاد قشم 740821 --مفتول برنجي , 1,836 30,037,000 Rls. 3,793 $
48 1381 منطقه آزاد قشم 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 1,520 29,392,621 Rls. 3,711 $
49 1381 منطقه آزاد قشم 854320 - مولدهاي علائم srotareneg(langis ) 140 28,230,000 Rls. 3,564 $
50 1381 منطقه آزاد قشم 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و 375 27,421,742 Rls. 15,625 $
51 1381 منطقه آزاد قشم 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 6,975 24,846,501 Rls. 3,137 $
52 1381 منطقه آزاد قشم 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 4,720 20,843,842 Rls. 2,632 $
53 1381 منطقه آزاد قشم 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 1,592 20,400,098 Rls. 2,575 $
54 1381 منطقه آزاد قشم 481121 --كاغذومقواي خودچسب 254 19,776,790 Rls. 2,497 $
55 1381 منطقه آزاد قشم 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 170 17,965,000 Rls. 2,268 $
56 1381 منطقه آزاد قشم 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 160 14,185,641 Rls. 1,791 $
57 1381 منطقه آزاد قشم 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 8,140 13,691,000 Rls. 7,801 $
58 1381 منطقه آزاد قشم 321390 -رنگهابراي نقاشي هنري , آموز ,تابلوتغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه 852 13,054,000 Rls. 1,648 $
59 1381 منطقه آزاد قشم 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 4,215 12,192,978 Rls. 1,540 $
60 1381 منطقه آزاد قشم 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 529 11,015,779 Rls. 1,392 $
61 1381 منطقه آزاد قشم 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 709 9,889,375 Rls. 1,249 $
62 1381 منطقه آزاد قشم 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 4,000 9,190,000 Rls. 5,236 $
63 1381 منطقه آزاد قشم 790700 مصنوعات ديگرازروي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 100 7,897,500 Rls. 997 $
64 1381 منطقه آزاد قشم 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 40 7,237,374 Rls. 914 $
65 1381 منطقه آزاد قشم 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 310 3,810,259 Rls. 481 $
66 1381 منطقه آزاد قشم 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 12 3,572,990 Rls. 451 $
67 1381 منطقه آزاد قشم 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 11 3,438,563 Rls. 434 $
68 1381 منطقه آزاد قشم 820340 -لوله بر,پيچ بر,منگنه سوراخ كن وابزارهاي همانند, 10 3,326,268 Rls. 420 $
69 1381 منطقه آزاد قشم 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 84 1,955,139 Rls. 247 $
70 1381 منطقه آزاد قشم 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 100 506,400 Rls. 289 $
مجموع کل
58,629,900,085 ريال
مجموع کل
7,450,336 دلار
[1]