آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 منطقه آزاد کيش 821191 --كاردسرميزباتيغه ثابت , 39,742 520,326,862 Rls. 65,698 $
2 1381 منطقه آزاد کيش 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 300 447,184,502 Rls. 56,463 $
3 1381 منطقه آزاد کيش 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 36,000 297,790,109 Rls. 37,599 $
4 1381 منطقه آزاد کيش 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پارچه نسجي , 1,995 232,017,417 Rls. 29,295 $
5 1381 منطقه آزاد کيش 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 20,000 135,705,000 Rls. 17,134 $
6 1381 منطقه آزاد کيش 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 14,872 99,864,947 Rls. 12,609 $
7 1381 منطقه آزاد کيش 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 2,371 69,683,977 Rls. 8,799 $
8 1381 منطقه آزاد کيش 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 2,000 52,878,007 Rls. 6,677 $
9 1381 منطقه آزاد کيش 821192 --كاردباتيغه ثابت (غيرازكاردهاي سرميز), 705 33,322,700 Rls. 4,207 $
10 1381 منطقه آزاد کيش 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 9,312 29,867,606 Rls. 3,771 $
11 1381 منطقه آزاد کيش 681591 --اشياءداراي منيزيت ,دولوميت ياكروميت , 1,205 19,616,350 Rls. 2,477 $
12 1381 منطقه آزاد کيش 740400 قراضه وضايعات مس , 2,000 17,290,000 Rls. 2,183 $
13 1381 منطقه آزاد کيش 391590 - آخال ,دم قيچي وخرده ريز,ازسايرموادپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 35,270 9,882,900 Rls. 1,248 $
مجموع کل
1,965,430,377 ريال
مجموع کل
248,160 دلار
[1]