آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 400,159 39,081,156,395 Rls. 4,934,487 $
2 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 1,937,687 30,714,195,265 Rls. 3,878,054 $
3 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852739 -- گيرنده هاي راديوئي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 705,743 21,040,476,785 Rls. 2,656,627 $
4 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 419,510 9,193,621,028 Rls. 1,160,811 $
5 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 414,393 8,652,754,191 Rls. 1,092,520 $
6 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852110 -دستگاه ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)ازنو ع نوارمغناطيسي 51,866 6,154,558,238 Rls. 777,091 $
7 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 323,611 4,901,451,219 Rls. 618,869 $
8 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 845019 --ماشين هاي رختشوئي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,باظرفيت حداكثر10كيلوگرم شستني خشك 351,620 4,398,106,091 Rls. 555,317 $
9 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 2,511,600 3,819,943,353 Rls. 482,316 $
10 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 49,106 1,785,969,939 Rls. 225,502 $
11 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 39,000 1,758,440,300 Rls. 222,026 $
12 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 851650 - اجاق nevo() ميكروويو 112,761 1,697,272,053 Rls. 214,301 $
13 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 16,500 1,111,843,800 Rls. 140,384 $
14 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 2,565,870 683,565,628 Rls. 86,310 $
15 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 40,550 576,194,054 Rls. 72,751 $
16 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 32,900 416,124,907 Rls. 52,540 $
17 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 11,174 194,015,193 Rls. 24,497 $
18 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852731 -- گيرنده هاي راديوئي , غيرمذكور درجاي ديگر ,توام شده بادستگاه ضبط يا پخ صوت 3,360 101,675,237 Rls. 12,838 $
19 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتومبيل سواري (ازجمله استيشن واگن ومسابقه ) 2,000 17,441,489 Rls. 2,202 $
20 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 888 13,594,553 Rls. 1,716 $
21 1381 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض لاستيك و نوار دوررينگ ازكائوچو 1,000 7,472,637 Rls. 944 $
مجموع کل
136,319,872,355 ريال
مجموع کل
17,212,103 دلار
[1]