آمار کل " واردات از" کشور "مکزيک" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مکزيک 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 20,370,009 138,241,652,900 Rls. 17,454,755 $
2 1381 مکزيک 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 3,558,852 26,461,568,648 Rls. 3,341,107 $
3 1381 مکزيک 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 1,320,000 18,824,098,777 Rls. 2,407,819 $
4 1381 مکزيک 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 1,669,914 18,304,557,783 Rls. 2,311,182 $
5 1381 مکزيک 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 116,610 16,070,688,903 Rls. 2,029,128 $
6 1381 مکزيک 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 1,660,000 12,648,153,780 Rls. 1,596,989 $
7 1381 مکزيک 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 1,100,000 9,839,550,010 Rls. 1,242,369 $
8 1381 مکزيک 293229 -- لاكتون ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,832 6,749,365,332 Rls. 1,014,144 $
9 1381 مکزيک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 100 4,983,241,780 Rls. 629,197 $
10 1381 مکزيک 240220 -سيگار حاوي توتون 93,093 4,111,499,955 Rls. 519,129 $
11 1381 مکزيک 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده desufnU() فوران ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 400 4,097,658,352 Rls. 517,381 $
12 1381 مکزيک 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 115 1,164,742,000 Rls. 147,063 $
13 1381 مکزيک 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 56,899 1,132,272,073 Rls. 142,964 $
14 1381 مکزيک 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 40,000 1,015,348,568 Rls. 128,201 $
15 1381 مکزيک 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 7,040 934,450,611 Rls. 117,986 $
16 1381 مکزيک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 225 861,819,000 Rls. 108,816 $
17 1381 مکزيک 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 418 796,269,500 Rls. 100,539 $
18 1381 مکزيک 291560 -اسيدهاي بوتيريك , اسيدهاي والريك , املاح و استرهاي آنها 60 504,708,244 Rls. 63,726 $
19 1381 مکزيک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 110 409,597,162 Rls. 51,717 $
20 1381 مکزيک 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 12,263 406,496,560 Rls. 51,325 $
21 1381 مکزيک 292213 --تري اتانول آمين و املاح آن 52,800 371,452,642 Rls. 46,900 $
22 1381 مکزيک 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار)موسوم به nraY"elaW pool", 24,080 276,854,475 Rls. 34,956 $
23 1381 مکزيک 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 2,226 208,646,705 Rls. 26,344 $
24 1381 مکزيک 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 10,516 151,683,156 Rls. 19,152 $
25 1381 مکزيک 903210 - ترموستات 99 129,202,036 Rls. 16,313 $
26 1381 مکزيک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 77 85,993,311 Rls. 10,858 $
27 1381 مکزيک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 97 54,833,539 Rls. 6,923 $
28 1381 مکزيک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 160 50,625,984 Rls. 6,392 $
29 1381 مکزيک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 377 47,935,314 Rls. 6,052 $
30 1381 مکزيک 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 500 43,855,218 Rls. 5,537 $
31 1381 مکزيک 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 350 34,871,078 Rls. 4,403 $
32 1381 مکزيک 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 38 32,846,803 Rls. 4,147 $
33 1381 مکزيک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 2 3,578,543 Rls. 452 $
مجموع کل
269,050,118,742 ريال
مجموع کل
34,163,966 دلار
[1]