آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 هلند 292610 -اكريلو نيتريل 20,906,364 106,628,896,815 Rls. 13,463,245 $
2 1381 هلند 040510 - كره 8,001,587 89,342,058,314 Rls. 11,476,844 $
3 1381 هلند 150710 -روغن خام سويا 24,268,000 87,631,506,946 Rls. 11,064,581 $
4 1381 هلند 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , يخ زده 4,999,756 63,901,195,662 Rls. 8,068,333 $
5 1381 هلند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 37,800 61,474,362,927 Rls. 7,840,294 $
6 1381 هلند 290244 -- ايزومرهاي اكسيلن مخلوط شده 20,212,658 60,304,508,285 Rls. 7,614,206 $
7 1381 هلند 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير تركيبات هتروسيكليك 193,800 51,787,598,523 Rls. 7,239,360 $
8 1381 هلند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 22,179 51,773,710,305 Rls. 6,585,164 $
9 1381 هلند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 34,217 42,365,729,702 Rls. 5,349,208 $
10 1381 هلند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 484,090 41,848,866,427 Rls. 5,283,950 $
11 1381 هلند 151410 -روغن منداب ,روغن شلغم روغني يا روغن خردل ,خا م 10,000,000 41,688,101,983 Rls. 5,263,649 $
12 1381 هلند 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 196,280 38,246,002,444 Rls. 4,829,041 $
13 1381 هلند 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 2,807,355 37,487,656,122 Rls. 4,733,289 $
14 1381 هلند 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 1,796,225 32,057,871,055 Rls. 4,047,712 $
15 1381 هلند 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 30,829 30,480,487,116 Rls. 3,848,547 $
16 1381 هلند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 6,856 28,301,415,586 Rls. 3,573,412 $
17 1381 هلند 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 6,852 25,407,997,226 Rls. 3,223,718 $
18 1381 هلند 290243 -- پارااكسيلن p(enelyx-) 9,492,839 25,290,687,278 Rls. 3,193,269 $
19 1381 هلند 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 310,934 23,959,119,143 Rls. 3,025,137 $
20 1381 هلند 292910 -ايزوسيانات ها 1,625,868 23,900,514,014 Rls. 3,017,740 $
21 1381 هلند 870210 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفريابيشترباموتورپيستوني درونسوزتراكمي - احتراقي 740,000 23,291,756,154 Rls. 2,940,878 $
22 1381 هلند 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 114,815 22,918,113,965 Rls. 2,963,828 $
23 1381 هلند 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني يا تلگرافي 9,800 22,290,000,000 Rls. 2,814,394 $
24 1381 هلند 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 6,809 20,485,751,735 Rls. 2,737,828 $
25 1381 هلند 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 383,730 20,452,128,795 Rls. 2,582,339 $
26 1381 هلند 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 48,656 20,312,570,047 Rls. 2,760,240 $
27 1381 هلند 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 1,333,313 19,089,578,697 Rls. 2,628,889 $
28 1381 هلند 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 40,620 18,902,784,716 Rls. 2,386,715 $
29 1381 هلند 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;سايراستروئيدهاي مورداستفاده هورموني , 561 18,877,322,294 Rls. 2,383,500 $
30 1381 هلند 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 13,794 18,290,396,900 Rls. 2,309,394 $
31 1381 هلند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 39,076 17,333,065,381 Rls. 2,188,518 $
32 1381 هلند 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 120,390 16,475,879,005 Rls. 2,080,287 $
33 1381 هلند 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 8,030 16,170,030,737 Rls. 2,043,877 $
34 1381 هلند 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,761,849 15,306,192,339 Rls. 1,932,600 $
35 1381 هلند 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 791,251 15,219,068,857 Rls. 1,926,226 $
36 1381 هلند 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 43,525 14,721,184,175 Rls. 2,020,360 $
37 1381 هلند 070110 -بذر سيب زميني 2,064,100 14,634,962,342 Rls. 1,847,848 $
38 1381 هلند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 150,601 14,479,636,860 Rls. 1,892,394 $
39 1381 هلند 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IRM 25,563 14,194,594,708 Rls. 1,792,246 $
40 1381 هلند 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 1,169,126 13,874,199,547 Rls. 1,751,792 $
41 1381 هلند 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 722,071 13,863,833,977 Rls. 1,750,483 $
42 1381 هلند 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 487,572 13,419,260,457 Rls. 1,773,433 $
43 1381 هلند 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام emahtraC ), خام 3,000,000 13,180,911,825 Rls. 1,664,256 $
44 1381 هلند 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 21,464 12,886,923,111 Rls. 1,627,140 $
45 1381 هلند 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 1,883 12,788,452,503 Rls. 1,658,202 $
46 1381 هلند 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 933,600 12,607,654,423 Rls. 1,591,874 $
47 1381 هلند 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 118,493 12,307,298,241 Rls. 1,553,952 $
48 1381 هلند 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 42,584 12,199,808,593 Rls. 1,542,163 $
49 1381 هلند 290542 -- پنتا ارتريتول 1,338,500 12,157,450,597 Rls. 1,535,030 $
50 1381 هلند 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 355,250 12,058,418,841 Rls. 1,522,528 $
51 1381 هلند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 43,406 11,333,493,726 Rls. 1,430,998 $
52 1381 هلند 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 1,172 11,074,119,591 Rls. 1,398,247 $
53 1381 هلند 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 324,011 10,859,978,818 Rls. 1,371,209 $
54 1381 هلند 870490 -وسايط نقليه موتوري ,براي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 7,800 10,678,183,399 Rls. 1,348,255 $
55 1381 هلند 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 8,086 10,611,274,614 Rls. 1,339,807 $
56 1381 هلند 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 98,268 10,514,475,466 Rls. 1,327,586 $
57 1381 هلند 271290 -ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 290,984 10,177,953,895 Rls. 1,285,095 $
58 1381 هلند 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,825,000 10,019,038,908 Rls. 1,265,031 $
59 1381 هلند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 720,000 10,000,095,845 Rls. 1,262,638 $
60 1381 هلند 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نشده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,420,878 9,994,344,580 Rls. 1,261,912 $
61 1381 هلند 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,225 9,314,753,721 Rls. 1,176,105 $
62 1381 هلند 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 6,167,000 9,077,593,686 Rls. 1,146,161 $
63 1381 هلند 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 735,593 9,068,447,129 Rls. 1,145,006 $
64 1381 هلند 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژهاي مس ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 453,955 9,017,194,473 Rls. 1,138,534 $
65 1381 هلند 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 117,831 8,921,903,748 Rls. 1,126,503 $
66 1381 هلند 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 172,947 8,766,083,169 Rls. 1,106,829 $
67 1381 هلند 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 16,600 8,497,979,575 Rls. 1,072,977 $
68 1381 هلند 300190 -هپارين واملاح آن ,سايرموادانساني ياحيواني براي درمان ياپيشگيري ازبيماري ,غيرمذكوردرجاي ديگ 308 8,461,688,960 Rls. 1,068,395 $
69 1381 هلند 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماوراء بنف يامادون قرمز 487 8,280,029,589 Rls. 1,045,459 $
70 1381 هلند 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 155,700 8,257,644,464 Rls. 1,042,632 $
71 1381 هلند 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 533,113 8,097,279,040 Rls. 1,022,385 $
72 1381 هلند 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 25,048 7,970,980,524 Rls. 1,006,436 $
73 1381 هلند 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 66,487 7,883,200,007 Rls. 995,353 $
74 1381 هلند 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,062,390 7,880,053,097 Rls. 1,007,307 $
75 1381 هلند 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 12,594 7,867,901,538 Rls. 993,422 $
76 1381 هلند 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 12,071 7,732,062,401 Rls. 976,270 $
77 1381 هلند 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 212,400 7,673,226,789 Rls. 968,841 $
78 1381 هلند 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 208,938 7,254,497,499 Rls. 915,972 $
79 1381 هلند 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 5,017 7,242,528,915 Rls. 914,461 $
80 1381 هلند 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 14,010 6,907,921,539 Rls. 872,212 $
81 1381 هلند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 685,812 6,731,716,433 Rls. 968,500 $
82 1381 هلند 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 157,474 6,463,761,014 Rls. 816,132 $
83 1381 هلند 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 2,786 6,297,288,525 Rls. 795,112 $
84 1381 هلند 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,200 6,292,135,510 Rls. 794,462 $
85 1381 هلند 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 1,760,724 6,264,661,547 Rls. 802,977 $
86 1381 هلند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,248 6,040,262,722 Rls. 762,660 $
87 1381 هلند 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 70,160 5,922,593,748 Rls. 747,803 $
88 1381 هلند 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 41,396 5,889,281,011 Rls. 743,594 $
89 1381 هلند 292690 -تركيبات داراي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 732,592 5,848,753,842 Rls. 738,479 $
90 1381 هلند 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 25,010 5,816,243,418 Rls. 734,375 $
91 1381 هلند 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 85,296 5,811,798,936 Rls. 733,814 $
92 1381 هلند 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 212,900 5,794,133,736 Rls. 731,583 $
93 1381 هلند 170211 --لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 718,725 5,793,129,985 Rls. 731,456 $
94 1381 هلند 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 9,527 5,635,151,706 Rls. 711,509 $
95 1381 هلند 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 195,200 5,519,833,112 Rls. 846,800 $
96 1381 هلند 120925 --تخم چمن مرتعي براي كشت 294,866 5,416,226,027 Rls. 683,868 $
97 1381 هلند 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 259,000 5,386,330,757 Rls. 680,092 $
98 1381 هلند 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 15,630 5,341,661,240 Rls. 674,453 $
99 1381 هلند 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 2,310 5,316,517,182 Rls. 671,278 $
100 1381 هلند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 7,359 5,286,976,467 Rls. 667,548 $
101 1381 هلند 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 91,825 4,878,629,698 Rls. 615,989 $
102 1381 هلند 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 1,716 4,782,167,714 Rls. 603,810 $
103 1381 هلند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 73,551 4,753,918,326 Rls. 600,242 $
104 1381 هلند 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 22,548 4,607,451,984 Rls. 581,749 $
105 1381 هلند 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 904,001 4,572,471,983 Rls. 577,333 $
106 1381 هلند 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (الكل ايزوپروپيليك ) 347,170 4,470,079,203 Rls. 586,808 $
107 1381 هلند 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 249,435 4,436,684,435 Rls. 560,188 $
108 1381 هلند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 4,496 4,407,656,585 Rls. 556,523 $
109 1381 هلند 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 465,600 4,305,111,613 Rls. 543,574 $
110 1381 هلند 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 286,316 4,303,098,923 Rls. 543,321 $
111 1381 هلند 292320 -لسيتين ها و سايرفسفو آمينو ليپيدها 1,010,400 4,265,666,844 Rls. 562,240 $
112 1381 هلند 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 97,920 4,213,940,636 Rls. 532,063 $
113 1381 هلند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 9,197 4,189,519,104 Rls. 528,980 $
114 1381 هلند 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه برداري ازتصويراصلي بايك واسطه روي كپي 26,219 4,138,793,673 Rls. 522,576 $
115 1381 هلند 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 90,200 4,087,658,430 Rls. 516,119 $
116 1381 هلند 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 21,425 4,082,989,556 Rls. 515,529 $
117 1381 هلند 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 792 4,060,256,654 Rls. 512,658 $
118 1381 هلند 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 297,180 4,017,382,526 Rls. 507,246 $
119 1381 هلند 350510 - دكسترين و ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 763,000 4,007,727,059 Rls. 506,026 $
120 1381 هلند 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 584,600 3,966,176,061 Rls. 500,779 $
121 1381 هلند 291422 --سيكلوهگزانون و متيل سيكلو هگزانون ها 556,400 3,964,533,952 Rls. 500,573 $
122 1381 هلند 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 3,137 3,960,157,092 Rls. 500,021 $
123 1381 هلند 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 32,175 3,898,874,077 Rls. 492,282 $
124 1381 هلند 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 44,932 3,830,783,038 Rls. 483,685 $
125 1381 هلند 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,257 3,735,245,754 Rls. 471,620 $
126 1381 هلند 844110 -ماشينهاي بر 40,686 3,701,878,521 Rls. 485,942 $
127 1381 هلند 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 69,695 3,696,763,557 Rls. 466,763 $
128 1381 هلند 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 1,431 3,543,159,128 Rls. 447,369 $
129 1381 هلند 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 22,387 3,532,289,880 Rls. 445,997 $
130 1381 هلند 292800 مشتقات آلي هيد آزين يا هيدروكسي آمين 171,380 3,507,374,219 Rls. 442,848 $
131 1381 هلند 291529 --املاح اسيد استيك (باستثناي سديم و كبالت ) 399,800 3,480,306,997 Rls. 439,433 $
132 1381 هلند 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 6,200 3,479,817,648 Rls. 439,371 $
133 1381 هلند 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 10,425 3,479,633,708 Rls. 439,347 $
134 1381 هلند 540249 --نخ يك لاازسنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 53,111 3,442,626,463 Rls. 434,676 $
135 1381 هلند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 531,000 3,432,850,534 Rls. 433,441 $
136 1381 هلند 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 31,241 3,397,020,462 Rls. 428,916 $
137 1381 هلند 851940 - دستگاه پخ صوت جهت ديكته كردن gnibircsnarT() 2,427 3,391,289,154 Rls. 428,193 $
138 1381 هلند 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,424 3,298,587,020 Rls. 416,489 $
139 1381 هلند 381710 -الكيل بنزنهاي مخلوط شده ,كه درجاي ديگرمذكور نباشد 496,000 3,288,003,393 Rls. 415,152 $
140 1381 هلند 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 11,036 3,280,936,876 Rls. 414,261 $
141 1381 هلند 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 1,581 3,272,761,798 Rls. 413,228 $
142 1381 هلند 902221 --دستگاههايي كه اشعه آلفا,بتاياگامابه كارمي برندبراي مصارف پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي 7,050 3,209,934,996 Rls. 405,295 $
143 1381 هلند 252330 -سيمان آلومينو 555,000 3,164,383,813 Rls. 399,543 $
144 1381 هلند 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,989 3,145,964,442 Rls. 397,218 $
145 1381 هلند 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 23,098 3,143,700,666 Rls. 396,931 $
146 1381 هلند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 18,912 3,142,539,379 Rls. 396,784 $
147 1381 هلند 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 37,183 3,141,159,376 Rls. 396,612 $
148 1381 هلند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 17,853 3,133,984,499 Rls. 395,704 $
149 1381 هلند 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 2,422 3,069,316,778 Rls. 390,471 $
150 1381 هلند 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 160,703 2,999,812,294 Rls. 378,762 $
151 1381 هلند 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه ) 4,665 2,985,603,709 Rls. 376,970 $
152 1381 هلند 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 39,476 2,967,452,037 Rls. 374,679 $
153 1381 هلند 350710 - مايه پنير و كنسانتره هاي آن 18,718 2,901,007,898 Rls. 366,290 $
154 1381 هلند 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 34,950 2,890,640,386 Rls. 364,980 $
155 1381 هلند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 738 2,874,574,193 Rls. 362,950 $
156 1381 هلند 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 24,777 2,767,090,279 Rls. 349,378 $
157 1381 هلند 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 16,250 2,721,536,304 Rls. 343,628 $
158 1381 هلند 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,910 2,695,774,042 Rls. 340,375 $
159 1381 هلند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 40,233 2,677,566,116 Rls. 338,075 $
160 1381 هلند 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 194,220 2,655,100,617 Rls. 335,241 $
161 1381 هلند 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 3,901 2,645,145,830 Rls. 333,984 $
162 1381 هلند 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 215,174 2,632,234,502 Rls. 332,354 $
163 1381 هلند 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 2,670 2,603,131,634 Rls. 328,679 $
164 1381 هلند 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 205,538 2,575,475,035 Rls. 325,186 $
165 1381 هلند 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي د 104,005 2,554,462,225 Rls. 322,534 $
166 1381 هلند 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 5,122 2,529,207,286 Rls. 319,346 $
167 1381 هلند 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 771,000 2,527,386,224 Rls. 319,115 $
168 1381 هلند 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 1,997 2,479,766,315 Rls. 313,102 $
169 1381 هلند 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 89,010 2,442,343,705 Rls. 308,377 $
170 1381 هلند 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 43,064 2,378,186,755 Rls. 300,275 $
171 1381 هلند 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 68,000 2,364,525,582 Rls. 298,552 $
172 1381 هلند 540410 -تك رشته هاي سنتتيك 67دسي تكس يابيشتر, 24,974 2,361,122,724 Rls. 298,122 $
173 1381 هلند 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 8,152 2,333,523,204 Rls. 294,637 $
174 1381 هلند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,184 2,330,605,163 Rls. 294,269 $
175 1381 هلند 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 73,458 2,329,284,044 Rls. 294,102 $
176 1381 هلند 051110 اسپرم گاوي 75 2,295,713,023 Rls. 289,863 $
177 1381 هلند 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي سايرمصارف 1,959 2,293,324,042 Rls. 289,561 $
178 1381 هلند 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 5,244 2,287,089,338 Rls. 288,774 $
179 1381 هلند 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 145,572 2,261,813,301 Rls. 285,582 $
180 1381 هلند 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 149,429 2,259,861,066 Rls. 285,335 $
181 1381 هلند 320650 - محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نورتاب بكار مي رود 51,584 2,250,557,050 Rls. 284,162 $
182 1381 هلند 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,542 2,228,885,564 Rls. 281,426 $
183 1381 هلند 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 2,117 2,167,476,852 Rls. 273,671 $
184 1381 هلند 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 225,200 2,157,798,306 Rls. 272,449 $
185 1381 هلند 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 11,415 2,096,352,472 Rls. 370,845 $
186 1381 هلند 291735 --انيدريد فتاليك 504,000 2,082,666,840 Rls. 262,962 $
187 1381 هلند 290250 - استايرن 384,800 2,042,944,039 Rls. 257,947 $
188 1381 هلند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 6,123 2,030,722,130 Rls. 256,404 $
189 1381 هلند 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 25,445 2,005,191,373 Rls. 253,181 $
190 1381 هلند 401695 -- اشياء قابل بادكردن , ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 168 1,961,423,970 Rls. 247,654 $
191 1381 هلند 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 4,479 1,958,402,326 Rls. 247,273 $
192 1381 هلند 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مشخص شده يانشده باشد 280,000 1,944,260,113 Rls. 245,487 $
193 1381 هلند 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 3,340 1,936,149,733 Rls. 244,463 $
194 1381 هلند 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 6,194 1,926,601,968 Rls. 243,258 $
195 1381 هلند 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 4,050 1,912,914,321 Rls. 241,530 $
196 1381 هلند 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 145,400 1,908,197,693 Rls. 240,934 $
197 1381 هلند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 675 1,901,670,922 Rls. 247,862 $
198 1381 هلند 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 2,013 1,865,057,283 Rls. 235,487 $
199 1381 هلند 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,844 1,858,286,067 Rls. 234,632 $
200 1381 هلند 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 97,803 1,820,780,634 Rls. 229,896 $
مجموع کل
2,140,961,858,076 ريال
مجموع کل
272,828,959 دلار